Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Není zaměstnancem KPED

 

Profesní životopis

Učitelství pro střední školy: latina – dějepis (FFUK); rozšíření: pedagogika (FFUK); výchovná dramatika (DAMU), aplikovaná sociální psychologie (PGS – FFUK). PhDr. (FFUK, didaktika jazyka latinského), CSc. (FFUK, pedagogika/dějiny přípravy učitelů středních škol), docent (DAMU, dramatická umění se zaměřením na výchovnou dramatiku).

Pravidelná výuka (kmenové zařazení): Katedra pedagogiky FF UK; Katedra výchovné dramatiky DAMU Praha (https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/katedra-vychovne-dramatiky/) – též člen oborové rady pro doktorské studium; výzkumná činnost na DAMU: spolupráce s (výzkumným) Ústavem teorie scénické tvorby DAMU (https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/ustav-teorie-scenicke-tvorby/).

Soukromá praxe v oboru vzdělávání dospělých (další vzdělávání pedagogických pracovníků; kurzy rétoriky – veřejného vystupování; kurzy pro lektory obecně a lektory osobnostního a sociálního rozvoje atd.).

– Další (pedagogická) praxe dříve i dnes: PedF UJEP Ústí nad Labem, PedFUK Praha, Vysoká škola aplikované psychologie Terezín. AISIS Kladno (garant kurzů osobnostní a sociální výchovy v projektu Dokážu to? – www.doto.cz),  Služba škole Mladá Boleslav. Dům dětí a mládeže hl.m. Prahy – Karlínské Spektrum. Spolupracovník projektu pro interkulturní výchovu Varianty-Equal (Člověk v tísni při ČT – www.varianty.cz); spolupracovník Projektu Odyssea (www.odyssea.cz). Další lektorská činnosti: instituce pro další vzdělávání učitelů, knihovníků, pracovníků státní a veřejné správy, finančnictví apod., společenské organizace a vzdělávací agentury. Pravidelný lektor letní školy pedagogiky experesívních oborů PedF UP Olomouc a NUVu Praha „Prázdniny trochu jinak“ – http://prazdniny.albiso.cz/.

– Další spolupráce a členství dříve i dnes: Člen poroty české Global Teacher Prize (https://www.gtpcr.cz/). Blogování na stránkách EduIn – http://valenta-blog.eduin.cz/. Spolupráce na revizi RVP ZV pod gescí NPI (odborné skupiny pro a) vzdělávací oblast Výchova ke zdraví a b) pro průřezová témata – https://www.npi.cz/ – Revize). Dříve spolupracovník VUP při tvorbě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání a  pro gymnázia – zpracovatel průřezového tématu „osobnostní a sociální výchova“ a následných metodik – www.vuppraha.cz; V současnosti: člen tří pracovních skupin při NPI ČR působících v rámci Velké revize RVP ZV (specifikace: dvě skupiny k průřezovým tématům; skupina pro oblast Člověk (jeho osobnost) a zdraví (a bezpečí); Člen expertní rady programu Učitel naživo – https://www.ucitelnazivo.cz/lide. Spolupráce s Českou školní inspekcí v projektu Národního systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy (téma: sociální gramotnost) (viz texty (1)Gramotnosti, kompetence, standardy, indikátory (a ti druzí) I, (2)Gramotnosti, kompetence, standardy, indikátory (a ti druzí) II) zde, za osobním profilem. Člen redakční rady Tvořivé dramatiky. Člen Sdružení pro tvořivou dramatiku (http://www.drama.cz/std/index.html) a Scénologické společnosti (http://www.scenologie.cz/). Zakládající člen České společnosti tvrdého dramatu a mužského pěveckého sboru Podhousečtí příležitostní pěvci (podhousečtí = z okolí hradu Houska v Polomených horách).

J. V._curriculum_eng

Současné odborné zaměření

Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje, didaktika osobnostní a sociální výchovy; pedagogika a psychologie dramatické hry; paradivadelní edukační činnosti; scénologie a sémiotika mimodivadelního chování (scéničnost/divadelnost každodenní komunikace); dramaticko-performanční pojetí edukace  (vč. práce učitele); výzkum „div-dram“ uměním.

Výzkumné projekty

– Progres č. 2 na FF: Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí (koord. Prof. Blatný).
Název projektu katedry pedagogiky: PROFESNÍ DRÁHY A PŘÍSTUPY V PEDAGOGICKÝCH POVOLÁNÍCH (koord. Doc. Valenta).
1. dílčí úkol: Učitelé učitelů: profesní dráhy a pojetí výuky. (do r. 2022)

– Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) – 2012 – …; Projekt P15 – Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání; Téma: Učitelé učitelů a vzdělávání: analýza předpokladů výkonu povolání (spoluředitel – tématika pojetí vztahu teorie a praxe v myšlení vybraných typů „vzdělavatelů vzdělavatelů“). zde

– Výzkumný záměr MSM 0021620862 „Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání“ (2007 – 2013), dílčí úkol „Učitel a jeho vzdělání v kontextu současných společenských změn“ –  spoluřešitel (didaktika osobnostní a sociální výchovy).

– GAČR 406/08/0258  „Idea rovných příležitostí a kvalita vzdělávání v českém a světovém kontextu“ (2008-2010 – řešitel dílčího úkolu (behaviorální edukace jako prostředek vytváření rovných příležitostí).

– GAČR 408/07/0432  „Podoby a způsoby herectví.“; DAMU Praha; řešitel dílčího tématu (scénologie běžného chování, mimodivadelní teatralita v chování)

– Projekt: „Modelové očekávané výstupy k tématickým okruhům průřezových témat pro ZŠ a G.“ ;Výzkumný ústav pedagogický v Praze;  (spoluřešitel úkolu: zpracování doporučených očekávaných výstupů k osobnostní a sociální výchově)

– GAČR S406181880  „Vzdělávací podmínky dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.“  Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc;  (dílčí studie k pedagogice osobnostně sociálního rozvoje).

– GAČR 406/06/0546 – „Změny v koncepcích výchovy a vzdělávání v podmínkách učící se a pluralitní společnosti” (2006-2008) – spoluředitel (osobnostní a sociální výchova).

 

Vyučované předměty

Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje; Aktuální témata osobnostní a sociální výchovy; Didaktika osobnostní a sociální výchovy; Osobnostní a sociální výchova v různých učebních předmětech; Dramatická výchova a hraní rolí ve výchově; Scénické postupy v edukaci; Komunikace a didaktika komunikace; Diplomový seminář; Veřejné vystupování a rétorika; Kazuistický seminář (učit. studium).

Publikační činnost

(na konci tohoto seznamu jsou též texty publikované pouze na webu, mimo nakladatelství a oficiální časopisy)

Monografie, samostatné publikace:

VALENTA, J. Kapitoly z teorie dramatické výchovy (Hraní rolí ve vyučování; Dramatická výchova a rozvoj sebevědomí). Praha: ISV, 1995.

VALENTA, J. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik – srovnání systémů. Praha: ISV, 1999.

VALENTA, J. Učit se být. Praha – Kladno: STROM – AISIS, 2000. Online verze (2005): http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/201/UCIT-SE-BYT.html/

VALENTA, J. Jednoduché metody dramatické výchovy (hraní rolí) ve výuce různých předmětů. Praha: Raabe, 2003.

VALENTA, J. Manuál k tréninku řeči lidského těla (didaktika neverbální komunikace). Kladno: AISIS, 2004. Online verze: Valenta_Manuál k řeči těla

VALENTA, J. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky (Hraní rolí ve výchově a vyučování; Dramatická výchova a rozvoj sebevědomí). Praha: Institut sociálních vztahů, 1995

VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006.Online verze (2012), viz. zde: Valenta_OSV a její cesty k žákovi

VALENTA, J. Scénologie krajiny. Praha: DAMU-KANT, 2008. (Polomené horyKokořínsko z pohledu divadelnosti a dramatičnosti). Téměř celý text na: https://books.google.cz/books?isbn=808697068X

VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. 3. uprav. vyd., Praha: Grada Publishing, 2008. 

VALENTA, J. Učíme (se) komunikovat. 2. uprav. vyd., Kladno: AISIS, 2010.

VALENTA, J. Scénologie (každodenního) chování. Praha: AMU-KANT, 2011. (Scenology of ⁄everyday⁄ behaviour – zde: Scenology of behaviour_summary

VALENTA, J. Komunikace pro strážce. Litoměřice: Asociace strážců přírody, 2013. Online verze (2012): http://www.strazprirody.cz/files/www/l2fcsmcfb2oer7h386af9divr7/komunikace_pro_strazce.pdf

VALENTA, J. Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Praha: Grada Publishing, 2013.

VALENTA, J. Pověsti z území obce Blatce. Blatce: Pšovka – Okrašlovací spolek Kokořínska a Obecní úřad Blatce, 2014. (starší online verze viz http://blatce.cz/o-obci/povesti/ )

VALENTA, J. Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání. Praha: AMU-KANT, 2019.

Kapitoly v monografiích:

VALENTA, J. PEKÁRKOVÁ, A., Učitel a mezilidské vztahy ve třídě jako součást kurikula. In Krykorková, H., Váňová, R., (eds.) Učitel v současné škole. Praha: Karolinum, 2010, s. 95 – 118 isbn 978-80-7308-301-4

VALENTA, J. „Na stropě to nenajdeš“ aneb osobnostní a sociální výchova, rovné příležitosti k učení a učitel. In Krykorková, H., Váňová, R., (eds.) Učitel v současné škole. Praha: Karolinum, 2010, s. 167-184. 118 isbn 978-80-7308-301-4

VALENTA, J. Komunikace verbální a nonverbální. In Ludíková, L. a kol. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami s přesahem do sféry pracovního uplatnění. Olomouc: UPOL 2010, ss. 82-96. (978-80-244-2655-6, 168 s.)

VALENTA, J., Personálně-sociální rozvoj. In Ludíková, L. a kol. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami s přesahem do sféry pracovního uplatnění. Olomouc: UPOL 2010, ss. 97-110. (978-80-244-2655-6, 168 s.)

VALENTA, J. (+ CHVAL, M., KASÍKOVÁ, H.) Rozvoj kompetence k učení na základních školách a víceletých gymnáziích. In KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. (eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1911-8, s. 134-172.

VALENTA, J. Rovné příležitosti a edukační systémy a postupy rozvíjející životní dovednosti (Nevyužité šance…).  In KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. (eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1911-8, s. 247-282.

VALENTA, J. -‒ Situace obecně a pedagogická situace jako předmět pozorování. ss. 18-25;  -‒ Postup vzniku metody. s. 34; -‒ Výběr a zácvik pozorovatelů. ss. 58-61.  In CHVÁL, M., KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. Posuzování rozvoje kompetence k učení. Praha: Karolinum, 2012, 112 s. ISBN 978-80-246-2057-2 ( recenze – prof.Gavora, zde: recenzia_profGavora)

VALENTA, J. Ke specifice reflexí v edukačním dramatu. In LAZAROVÁ, M., NEHYBA, J. (eds.) Krajinou zkušenostně reflektivního učení. Brno: MUNIPRESS, 2013, ss. 57-68.ISBN 978-80-210-6296-2.

VALENTA, J.  Fajn. Ale co to znamená pro edukaci? In NEHYBA, J., LAZAROVÁ, B., KOLB. D., KORTHAGEN, F., JARVIS, P., MOON, J., KOLÁŘ, J., DOBROVOLNÁ, S., ŠVEC, J., VALENTA, J. Reflexe v procesu učení. Brno: MUNIPRESS, 2014, ss. 91-104.

VALENTA, J. Iniciační situace a procesy dramatické tvorby. In SLAVÍK, J., CHRZ, V., ŠTECH, S. et al. Tvorba jako poznávání. Praha: Karolinum, 2013, ss. 440-462.

VALENTA, J., Edukační teorie a (tzv.) praktické obory zabývající se osobnostním a sociálním rozvojem. In JEDLIČKA, R. (Ed.) et al. Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum, 2014, s.156-187.

VALENTA, J.   

Didaktiky expresivních oborů: tvorba a její reflexe ve výchově a vzdělávání. Dramatická výchova. ss. 375-382;

Reflexe současných problémů teorie a praxe expresivních oborů ve vzdělávání. Dramatická výchova. ss. 398-403;

Reflexe současných problémů teorie a praxe expresivních oborů ve vzdělávání. Osobnostní a sociální výchova jako obor „semi-expresivní“. ss. 405-411;

In STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T. a kol. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Dostupné na: http://www.ped.muni.cz/didacticaviva/data_pdf/knihy/oborove-didaktiky_online.pdf

VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova ladem ležící. In JEDLIČKA, R. a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 304-313. ISBN 978-80-247-5447-5

VALENTA, J. Výchovná dramatika aneb Prevence mezi realitou a fikcí … In JEDLIČKA, R. a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 3104-324. ISBN 978-80-247-5447-5

VALENTA, J. Učitelé učitelů, jejich studenti a vztah teorie ‒ praxe. In Strouhal, M. (ed.) Učit se být učitelem. K vybraným problémům učitelského vzdělávání. Praha: Karolinum, 2016, s. 70 – 115.

Valenta, J. (2018) Ach! Ti umělci … In Valenta, M. (ed.) Okokokot aneb pyjonýrský průvodce vulgární poetoterapií. Klatovy: JK Books, s. 107-113.

Kasíková, H. & Valenta, J. (2018) Relationship between theory and practice in conceptions of student teachers educators. In McDermott, J.C., Cotič, M & Kožuh, A. (eds.) Lodging the theory in educational practice. Los Angeles: Antioch University, s. 61-74 (celkem 300 s.) ISBN 978-1-64467-905-0

Valenta, J. & Kasíková, H. (2020). Edukační dramatika a její možnosti pro práci s růzností. In: Kružíková, L. (ed.) Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 111 – 137. Dostupné na: https://imuza.upol.cz/publikace/Kruzikova-Oborova-didaktika.pdf

Kasíková, H. & Valenta, J. (2022). Kurikulum pregraduálního učitelského studia: od obecnějších východisek k sociálně-vztahové dimenzi. In Janišová, M. & Strouhal, M. (Eds.) Učitelské vzdělávání a oborové didaktiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: Karolinum, s. 15 – 34.

Editor:

McDermott, J. C. & Valenta, J. (eds.) (2018) Didactic challenges. Los Angeles: Antioch University, University of Primorska, Krakow University.

Ostatní texty:

(výběr)

VALENTA, J. Scénická dimenze výkonu učitelské profese. Pedagogika, č. 2, 2010, s. 104-114. ISSN 0031-3815

VALENTA, J. Sociální kreativita a osobnostní a sociální výchova  Metodický portál RVP, 2010.  Dostupný na: http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/8481/SOCIALNI-KREATIVITA-OSOBNOSTNI-A-SOCIALNI-VYCHOVA.html/

VALENTA, J.  Akce Kameny – StB a fiktivní státní hranice. Disk 35, březen 2011, s. 22-30.

VALENTA, J., Výzkum didaktického myšlení učitelů v oblasti témat osobnostní a sociální výchovy. In:  WERNEROVÁ, J. (ed.), Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV/ [CD-ROM]. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011.

VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova. In PASTOROVÁ, M. (ed.) a kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Praha: VUP, 2011, s. 9-22.  ISBN: 978-80-87000-76-2 Dostupné na: http://www.nuv.cz/vystupy/doporucene-ocekavane-vystupy-1

VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova v základních školách. Doporučené očekávané výstupy – podrobné rozpracování. In PASTOROVÁ, M. (ed.) a kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Praha: VUP, 2011, XVII s. ISBN: 978-80-87000-76-2  Dostupné na: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=28983&view=3951

VALENTA, J., (+ KASÍKOVÁ, H.) Educational Strategie Based on Conflict in Intercultural Educatin. Pedagogijska istraživanja,  r.VIII, č. 1, 2011, s. 37-52. Issn 1334-7888

VALENTA, J. Morální rozvoj v rámci OSV – metody situačně-behaviorální. [online] Praha: Metodický portál RVP,  2011, ISSN: 1802-4785 Dostupný na: http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/13767/MORALNI-ROZVOJ-V-RAMCI-OSV—METODY-SITUACNE-BEHAVIORALNI.html/

VALENTA, J. Morální rozvoj v rámci OSV – mravní kvality jako „učivo“. [online] Praha: Metodický portál RVP,  2011, ISSN: 1802-4785 Dostupný na:  http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13709/moralni-rozvoj-v-ramci-osv-mravni-kvality-jako-ucivo-.html/

VALENTA, J. Jádrové činnosti – spojnice na ose „cíl“ a „metoda“ osobnostní a sociální výchovy. [online] Praha: Metodický portál RVP,  2011, ISSN: 1802-4785  Dostupný zde:

VALENTA, J., Politici, chování, pedagogika. [online] Britské listy, 27.4.2011 http://www.blisty.cz/art/58371.html  ISSN 1213-1792

VALENTA, J., Osobnostní a sociální výchova [online] Metodický portál RVP. Wiki – Pedagogický lexikon. Dostupný na: http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/O/Osobnostn%C3%AD_a_soci%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDchova

VALENTA, J. Prolegomena k metodologii výzkumů v oboru výchovy dramatické I. Disk 40, červen 2012, s. 67-85. (soubor ke stažení)

VALENTA, J. Prolegomena k metodologii výzkumů v oboru výchovy dramatické II. Disk 41, červen 2012, s. 93-103. (soubor ke stažení)

VALENTA, J., KASÍKOVÁ H., Profese učitele. Moderní vyučování, XVII, listopad-prosinec 2012, s. 4-6+7+10+12  ISSN 12116858

VALENTA, J. Morální rozvoj v rámci OSV. In  Aktuální trendy ve výchovném poradenství. Liberec: Technická univerzita, 2012, s. 24-28.

VALENTA, J. Edukační drama – metody edukace jako metody výzkumu (a naopak…). [cd rom] In JEŽKOVÁ, V. (ed.) Kvalita ve vzdělávání. Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha, 10.-12. září 2012, s. 299 – 304.

VALENTA, J. Základní elementy lektorské kvality. In  Insolvence ve středočeském kraji. Sborník z konference pořádané v Kralupech nad Vltavou 12.2.2014. Praha: Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci a InsolCentrum, s. r. o., 2014, ss. 28-30.

VALENTA, J. Neurodidaktika. In VALEŠOVÁ, H., PECHOVÁ, Z. (Eds.) Inovativní přístupy v primárním vzdělávání. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. [CD-ROM] Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, str. 10 – 25.

VALENTA, J. Scénická hra jako učení vtělováním. In HORNÁČKOVÁ, V. (Ed.) Hra je krásnou přípravou  k vážným věcem. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2014, s. 11 – 18.

VALENTA, J. Výzkum uměnim/divadlem a edukačni drama. RIEDLOVÁ, M., LEČBYCH, M. (eds.) Společný prostor / Common Space 2014. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 256-268. 

KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J Teacher education and social skills curriculum. Rocznik lubuski, 42(2), 2016, s. 289-300.

VALENTA, J. Podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Osobnostní a sociální výchova. Konkretizace obsahu tematického okruhu Komunikace. [online] Metodický portál RVP, 2016, ISSN: 1802-4785 Dostupný na: http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/20953/osv_konkretizace_to_komunikace___cely_text.doc

VALENTA, J. Podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Osobnostní a sociální výchova. Konkretizace obsahu tematického okruhu Kooperace. [online] Metodický portál RVP, 2017, ISSN: 1802-4785 Dostupný na: http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=77855&view=3993

VALENTA, J. Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Podkladová studie k revizi kurikula. Praha: NUV, 2017. Dostupné na: http://www.nuv.cz/file/3249/  

Valenta, J. (2018). Počátky osobnostní a sociální výchovy v ČR (se zřetelem k přínosu S. Hermochové). In Lepeška J., Šťastentková, R. (red.) Sborník příspěvků z konference Sociálně psychologický výcvik pro 21. století. Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, s. 44 – 54.

Valenta, J. (2019). „Outdoor drama“ aneb Lávka jako metafora.

In Neuman, J. & Šircová, I. (eds) Jaký je český pobyt a pohyb v přírodě? Sborník Sedmihorky 2018. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s  r. o.  a  Projekt Odyssea, z. s., s. 45 – 50.

Valenta, J. (2019). O situacích zvaných dramatickými. Tvořivá dramatika, 1/ 2009, s. 1 – 6. 

Valenta, J. (2019). Krajina – scéničnost – hra. Gymnasion, (25), 13(2), s. 15-18.

Kasíková, H. & Valenta, J. (2019). Učitelé budoucích učitelů a jejich pojetí výuky. Lifelong Learning, 19(3), s. 43-65.

 

Blogy:

Co Čech, to pedagog!

O vzdělání a vzdělanosti.

A ještě jednou o vzdělání, tentokrát o vzdělání o lidech.

Polezeme „zpátky na stromy“?

O tajemných bytostech zvaných „anonymní recenzenti“.

„Neposlušné děti budou pochytány a utraceny!“

Povolební …

„Mantra“(?) zvaná kritické myšlení …

Vyznat se v emocích …

O té jedné správné! metodice …

„Ale vždyť učitel je přece také herec!“

Za pozvání „extremisty“ jako materiálu na seminář snížil děkan FFUK dr. Zdeňku Zbořilovi plat na úroveň „prodavačky v samoobsluze“. (Britské listy, 2001); Estébák Lorenc na akademické půdě … byla nepřijatelným způsobem pošpiněna! (Reflex, 2018) Koho si pozvu, to je moje věc! (Valenta, kdykoliv)

Píše čtenář Reflexu renomovanému českému psychiatrovi:

Zahýbání …

Emoce a volby a „psycho-vzdělání“(?)

O fakt silně zakotvené teorii.

Manipulace, veřejný prostor, vzdělání aneb Safra, kdo mě asi za ten blog platí?

O postojových cílech

To už přece dávno dělám …

Poznámky k pedagogice krizí − v čase té koronavirové …

Global Teacher Pedagogika aneb O čem přemýšleli finalisté GTP CZ 2020

Zkušenostně reflektivní učení a formativní hodnocení

„Tys měl říct, že ona ti takhle nemá říkat …“ aneb O schématech na druhé

Osobnostní a sociální výchova je povinným předmětem!

Strašidlo formativního hodnocení obchází Českou republikou

„Pub education“ aneb (volně vztato) „Vzdělávání z hospody“

„Studenti pedagogiky pomáhají s doučováním na prvním stupni!“ (… jenže … ???)

Student má nejen mozek, ale taky srdce, duši a tělo … aneb psychohygiena jako učivo v době pandemické

40 procent pedagogů do 34 let vnímá covid jako běžné virové onemocnění a očkování proti němu jako nebezpečné …

Pedagogika má v nabídce skoro všechno, jen to nemá dárkově zabalené …

„Voda je suchá! Je to můj názor! A na ten mám právo!“ aneb Smrt expertnosti a globální narcismus.

„Co je mu platný, že je inžinýr! Vždycky nakonec taky záleží na povaze!“

Odpírači, popírači, anti-kdokoliv … rozdělená společnost? Co na to vzdělá(vá)ní? Je to šance pro změny v kurikulu.

Velká(?) revize RVP ZV …

Požár v Českém Švýcarsku a edukace ve veřejném prostoru (aneb kdo za to může aneb strach je přirozený regulátor lidského chování aneb „flastry“ za blbost a egoismus …)

Wellbeing, tedy velbýjink, čili spokojenost.

Co a kde jsou hranice etiky akademického pracovníka při jeho „pohybu“ ve veřejném prostoru? (na příkladu docenta Havlíčka, z pera docenta Valenty)

„Na filozofické fakultě“ aneb Můj život pod průměrem a co na to pomáhá.

Viz https://www.eduin.cz/tag/josef-valenta/

——-

Poradna projektu „Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzívnímu vzdělávání“. PedF UP Olomouc. Sekce: Divadlo. Téma: dramatická výchova, komunikace, divadlo.

https://www.imuza.upol.cz/site/index.php/category/poradna/divadlo/doc-phdr-josef-valenta-csc/

Texty, které nevyšly:

(1)Gramotnosti, kompetence, standardy, indikátory (a ti druzí) I

(2)Gramotnosti, kompetence, standardy, indikátory (a ti druzí) II

Valenta, J._Zkušenostně reflektivní učení a formativní hodnocení_0

KE STAŽENÍ: 

1.

Požadavky ke zkouškám a zápočtům (pro KS ve formě tzv. studijních opor):

Přístupová hesla k otevření všech druhů požadavků – viz instrukce ze zářijové nebo únorové konzultace kombi-studia nebo z říjnové výuky denního studia.

– Požadavky ke zkoušce z Pedagogiky osobnostně sociálního rozvoje, resp. ze Základů pedagogiky osobnostně sociálního rozvoje.

– Požadavky k zápočtu z Aktuálních témat Osobnostní a sociální výchovy pro prezenční formu USŠ PřF UK.

Požadavky k zápočtu z Diplomového semináře NMgr.studia „Pedagogika“ – kombinované studium.

– Požadavky k zápočtu z Didaktiky osobnostně sociální výchovy pro kombinovanou („dálkovou“) formu NMgr. studia oboru „Pedagogika“

– Požadavky k zápočtu z Praktika sociální výchovy a primární prevence NMgr. studia „Sociální pedagogika“.

– Integrace osobnostní a sociální výchovy a jiných vzdělávacích oborů – zadání.

Příprava (DOSV + PPPSV)_formulář.

Metody DV v předmětech

– FormulářLekce_kazu_dist_zamčený

Zdoje informací (seznamy literatury, online texty atd.):

– Seznamy literatury ke všem předmětům:

– Literatura k předmětům

– Základní informace o OSV: OSV_POSR_orient.text__0 (2)

– Základní text pro orientaci i pro studium:

VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006. Valenta_OSV a její cesty k žákovi

https://www.researchgate.net/publication/315689757_Osobnostni_a_socialni_vychova_a_jeji_cesty_k_zakovi

(v některém z výše zavěšených manuálů/požadavků může být ještě uvedena původní, nyní již neplatná adresa tohoto textu – tato zde je platná)

– Další texty k předmětům:

Metody DV v předmětech

Dramaticko-performační koncept edukace

– Mtd

Hermochová,S.: Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno, AISIS 2005. Online: Hermochová_Skupinová dynamika ve školní třídě_0

Kříž,P.: Kdo jsem, jaký jsem. Kladno, AISIS 2005. Online: Kříž_Kdo jsem, jaký jsem_0

Úvod > Katedra > Vyučující > Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.