Doktorské studium

PEDAGOGIKA

společný program FF UK a PedF UK

forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské

počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 2/2

počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 2/2

předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 3/3

doba studia: 4 roky

přijímací zkouška: jednokolová, ústní

obsah, předmět přijímací zkoušky:

  1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů
  2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů
  3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů

Projekt by měl obsahovat: charakteristiku širšího problémového okruhu, do něhož zvolená tematika náleží, základní teoretická východiska, představu o cíli a struktuře disertace, formulaci výzkumného problému a uvažované metodologické přístupy. Obhajoba projektu zahrnuje prokázání základního přehledu v pedagogických konceptech a metodologii společenskovědního výzkumu.

doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:

Oborová rada pro studium na FF UK preferuje témata ze sociální pedagogiky, filosofie výchovy, sociologie výchovy, dějin pedagogiky, sociální patologie a rizikového chování u dětí a mládeže, didaktiky a dramatické výchovy.

Předsedkyní oborové rady je doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. (PedF UK), e-mail: jana.strakova@pedf.cuni.cz. Uchazeči hlásící se na FF UK zvolené téma předem konzultují s kontaktními osobami za FF UK: doc. PhDr. Jaroslav Koťa (Jaroslav.kota@ff.cuni.cz) a doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. (martin.strouhal@ff.cuni.cz).