Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

Profesní životopis

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor pedagogika – čeština (1972-1977). Další vzdělávání: JASPEX, postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky, Praktikum literárně dramatické výchovy (ARTAMA), postgraduální studium dramatické výchovy (DAMU), postgraduální studium sociálně psychologických metod (FF UK).
Výzkumné a studijní pobyty: Fulbrigtovo stipendium pro výzkum (Univerzita Minnesota), stáže na Univerzitě Krakov, Universita Northumbria, Universita Newcastle, Vysoká škola pro umění (Kunst Hogschool) Utrecht, Universita Lancaster,  Universita Warwick, Universita Seattle, Universita Calgary.
Od r. 1977 pracuje na Katedře pedagogiky FF UK: studijní pobyt, aspirantura, odborná asistentka, docentka. Odborný garant učitelské přípravy na FF UK.
Členka vědecké rady FF UK, výchovná dramatika (DAMU), aplikovaná lingvistika (FF UK).
Částečný úvazek na Katedře výchovné dramatiky DAMU (1993- 2009).Externí učitel Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1992- 1996), částečný úvazek na SOŠ dopravní (1977 – 1984) a ZŠ (1992). Lektorka Ústavu pro rozvoj a výzkum školství Ped FUK Praha. (Školský management).
Přednášky a vedení kursů pro ředitele, učitele a další pedagogické pracovníky, konzultantka, odborný garant  a lektorka programů vzdělávajících učitele, poradce na mentorka na ZŠ a SŠ. Výuka v zahraničí (Rakousko, Norsko, Maďarsko, Slovensko, Portugalsko, USA, Kanada, Polsko, Finsko, Chorvatsko), prezentace na mezinárodních konferencích (Brazílie, Malajsie, Španělsko, Norsko aj.).
Vedení diplomových prací. Vedení doktorandů. Vyučující v kursech celoživotního vzdělávání na FF UK a Univerzity 3.věku, na ZU Plzeň (vysokoškolská pedagogika).
Zapojení ve výzkumných úkolech a  grantech zaměřených na výzkum vyučování, učitelské profese (Katedra pedagogiky FF UK, DAMU, Př FUK) a žákovské populace ( PedF UK – Pražská skupina školní etnografie), řešitelka a spoluřešitelka grantů GAČR a FRVŠ, grantů MŠMT, EU – ESIF(Op. Program VVV).
Recenzentka časopisu Pedagogika, Pedagogické orientace, Orbis Scholae aj.

Současné odborné zaměření
obecná didaktika, školní didaktika, kooperativní učení a týmová práce,  diverzita a edukace, inkluzívní vzdělávání, učitelské vzdělávání

Výzkumné projekty
– Progres č. 2 na FF: Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí (koord. Prof. Blatný).
Název projektu katedry pedagogiky: PROFESNÍ DRÁHY A PŘÍSTUPY V PEDAGOGICKÝCH POVOLÁNÍCH (koord. Doc. Valenta).
1. dílčí úkol: Učitelé učitelů: profesní dráhy a pojetí výuky. (do r. 2022)
Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) – 2012 – …; Projekt P15 – Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání; Téma: Učitelé učitelů a vzdělávání: analýza předpokladů výkonu povolání. – viz
Výzkumný záměr MSM 0021620862 Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (2007 – 2013),Učitel a jeho vzdělání v kontextu současných společenských změn – spoluředitelka, koordinátora za FF UK.
GAČR 406/08/0258  Idea rovných příležitostí a kvalita vzdělávání v českém a světovém kontextu (2008-2010)“ hlavní řešitelka.
GAČR: (č. 406/06/0546). – spoluřešitelka. Řeš. A.Vališová Změny v koncepcích výchovy a vzdělávání v podmínkách učící se a pluralitní společnosti (2006-2008)

Publikační činnost
Knihy:
KASÍKOVÁ, H. (2016). Kooperativní učení, kooperativní škola. 3., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Portál.
CHVÁL, M., KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. (2012). Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. Praha: Nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-2057-2
KASÍKOVÁ, Hana, STRAKOVÁ, Jana. (Eds)(2011). Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1911-8
KASÍKOVÁ, H. (2001, 2009). Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum.
KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. a kol. (2010, 2007). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-1734-0
KASÍKOVÁ, H. (2009, 1997). Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál.
KASÍKOVÁ, H. (2009, 2005). Učíme(se) spolupráci spoluprací.   Kladno: AISIS, o.s.
KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. Pedagogické otázky současnosti. Praha: ISV, 1995.
KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. (1994) Individualizace a kooperace ve vyučování. Praha: STD.
KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. (1991). Metodologie pedagogiky. Praha: UK, 1991.
Další publikace (za posledních 5 let):
KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. (2019). Učitelé budoucích učitelů a jejich pojetí výuky. Lifelong Learning, roč. 9, č. 3, s. 43 – 65.
KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. (2018). Relationship between theory and practice in conceptions of student teachers educators.   In Dermott, J.C., Cotič, M., Kozuh, A. (eds) (2018). Lodging the theory in educational practice. Los Angeles: Antioch University, pp. 61 – 74.
KASÍKOVÁ, H. (2017). Kooperativní učení ve výuce: teorie – výzkum – realita. Pedagogika, 67, (2), 106 – 125.
KASÍKOVÁ, H. (2016). The Use of Drama in Teacher Training: A Czech Perspective. In Humphries Mardirosian, Gail. Pelletier Lewis, Yvonne (Eds). Arts Integration in Education. Teachers and teaching Artists as Agents of Change. Theory, Impact, Practice. Chicago, Bristol: Intellect. ISBN  978-1 – 78320-525-7
KASÍKOVÁ, H. (2016). School: a way towards social reitalization through constructive conflicts? In D.Bazuń, M.Kwiatkowski (Eds.) Good connections, trust, cooperation and education in the mirror of social sciences. Rocznik lubuski, 42, 2a, 275 – 288. Zielona Góra: Universytet Zielonogórski.
KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. (2016). Teacher education and social skills curriculum. In D.Bazuń, M.Kwiatkowski (Eds.) Good connections, trust, cooperation and education in the mirror of social sciences. Rocznik lubuski, 42, 2a, 289 – 300. Zielona Góra: Universytet Zielonogórski.
KASÍKOVÁ, H. (2015). Didaktika vysoké školy a teorie učitelského vzdělávání jako zdroj jejího rozvoje. Aula, XXIII, 1, s.36-56.
KASÍIKOVÁ, H. (2016). Teorie učitelského vzdělávání v kontextu vysokoškolské didaktiky. In M.Strouhal (Ed.).Učit se být učitelem. K vybraným problémům učitelského vzdělávání. Praha: Nakladatelství Karolinum.
KASÍKOVÁ, H. (2015). Proměna vysokoškolské výuky: Zkušenost s využitím kooperativních skupin. Studia paedagogica, XX, č.2, s. 81-103.
KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení (2015) In Felcmanová, L., Habrová, M. a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního vyloučení. Kap. 2.4. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2015, s. 88-93.

Vyučované předměty
Obecná didaktika, Školní didaktika, Didaktický seminář, Kooperace a týmová práce, Výchova, vzdělávání a diverzita, Pedagogika pro učitele.

Úvod > Katedra > Vyučující > Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.