Prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Profesní životopis

Pedagogická a vědecká činnost v ČR a v EU:

od 06/2022.    profesor (jmenovací řízení na PdF UP v Olomouci, obor pedagogika)

2-7 2019         vědecký pobyt na Humboldt Universität Berlin

od 4/2017       člen hodnotící komise NAU

2016-2019      proděkan pro vnitřní řízení fakulty a akademické záležitosti FP TU v Liberci

od 04/2009     docent, katedra pedagogiky a psychologie, FP TU Liberec (habilitace na PedF UK v Praze, obor pedagogika)

2008-2012      proděkan pro učitelská studia na FP TU Liberec

od 1/2007       vedoucí katedry pedagogiky a psychologie na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

10-12/2007     hostující vyučující na Hochschule Zittau/Görlitz (SRN), vedení blokového semináře k problematice dějin německého školství a výchovy v meziválečném Československu

06-07/ 2006    hostující vyučující na Institutu pro kulturní vědy na Philipss Universität Marburg (SRN), vedení blokového semináře k problematice česko-německých vztahů v oblasti vědy a školství

2005              udělení Ceny Josefa Hlávky nadací Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových k 17.11. 2005 za vědecký přínos doktorské práce na téma Německé reformně pedagogické hnutí v ČSR v letech 1918-1933

2004/05         vědecké působení na Universität Zürich, Philosophische Fakultät, Pädagogisches Institut, Prof. Dr. Jürgen Oelkers

2003/04         vědecký pobyt v rámci postgraduálního stipendia DAAD na Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Erziehungswissenschaftliches Seminar, Prof. Dr. Volker Lenhart, Prof. Dr. Hermann Röhrs

2001/03         postgraduální studium pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Studium:

1994-2000      pregraduální magisterské studium pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

2001-2005      postgraduální studium pedagogiky na FF UK

Studium v zahraničí:

LS 1998          studijní pobyt na Humboldt Universität Berlin (studium pedagogiky, filozofie, germanistiky)

ZS 1997/98     univerzitní výměnné stipendium na Universität Zürich (studium pedagogiky, filozofie, politologie)

Současné odborné zaměření

Obecná pedagogika, dějiny výchovy a vzdělávání

Přehled publikační a vědecké činnosti, doc. PhDr. Tomáš Kasper, PhD.

Monografie:

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. „Nová škola“ v meziválečném Československu ve Zlíně –

ideje, aktéři, místa. Praha: Academia, 2020. (50%)

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D.; PÁNKOVÁ, M. (eds.). Národní školství za první

československé republiky. Praha: Academia, 2018. (40%)

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Německé mládežnické hnutí a spolky mládeže

v ČSR v letech 1918-1933. Praha: Academia, 2016. (70%)

KASPER, T.; Německé venkovské výchovné ústavy – analýza reformně pedagogického

konceptu a příklad Svobodné školní obce v Litoměřicích v meziválečné ČSR. Praha: UK PedF, 2008.

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. (50%)

KASPER, T. Výchova či politika: Úskalí německého reformně pedagogického hnutí

v ČSR 1918-1933. Praha: Karolinum, 2007.

Editování zahraničních odborných publikací:

KASPER, T.; SKIERA, E.; GRIMM, G. Lehrerbildung im europäischen Kontext. Anfänge,

sozio-kulturelle Bedingungen, Ausbildungsprofile und Institutionen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2019. (60%)

BRENNER, CH.; BRAUN, K.; KASPER, T. (eds.) Jugend in der Tschechoslowakei.

Konzepte und Lebenswelten 1918-1989. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015. (33%)

Editování kolektivních monografií a odborných publikací:

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D.; PÁNKOVÁ, M. (eds.). Národní školství za první

československé republiky. Praha: Academia, 2018. (70%)

KASPER, T.; PÁNKOVÁ, M. (eds.) Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě –

Profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě: historické a systematické aspekty. Praha: Academia, 2015. (80%)

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D.; PÁNKOVÁ, M. (eds) Meziválečná školská

reforma v Československu. Praha: Academia, 2015. (70%)

KASPER, T.; PELCOVÁ, N.; SZTOBRYN, S. (eds.) Úloha osobností a

institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu. Praha: Karolinum, 2013. (33%)

KASPER, T. (ed.) Německé a české reformně pedagogické vzdělávací a výchovné koncepty

– analýza a komparace. Liberec: TUL, 2008.

Články v zahraničních a mezinárodních recenzovaných časopisech (WOS, SCOPUS, ERIH plus, recenzované):

KASPER, T. The Sudetendeutsche Jugendgemeinschaft: the ideological and organisational

platform of the Sudeten German youth movement and its means to create the Sudetendeutsche Volksgemeinschaft. Paedagogika Historica, 2019, pp.1-22,

ISSN print 0030-9230, online ISSN 1477-647X. (výstup J impact, Taylor and Francis Group)

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. The Baťa Company in Zlín – a Shoe Company or a School

Company? History of Education, 2018, č. 3., s. 321-348. ISSN print 0046-760X, online ISSN 1464-5130 (výstup J impact, Taylor and Francis Group) 50%

KASPER, T. Die Reform der Mittelschule in der Ersten Tschechoslowakei – soziale oder

pädagogische Frage? Bildung und Erziehung, 2017, roč. 70, č. 2, s. 183-196. ISSN 0006-2456. (výstup J rec)

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Exactness and Czech Pedagogy at the Break of the 19th and

20th Century. In History of Education and Childrens Literature, 2017, roč. 12, č. 2, s. 343-358. ISSN 1971-1093 (print) / ISSN 1971-1131 (online). (výstup J scopus) 50%

KASPER, T. German youth in Czechoslovakia and the “struggle“ for a “new person and a

new society.“ In History of Education and Childrens Literature, 2015, roč. 10, č. 2, s. 9-22. (výstup J scopus)

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. National, state and civic education in the Czech Lands of

Austro-Hungarian Empire in Czechoslovakia after 1918. In History of Education and Childrens Literature, 2015, roč. 10, č.1, s. 251-278. (výstup J scopus) 50%

KASPER, T. Lebenserneuerung – Karl Metzners Erziehungsprogramm für den

Deutschböhmischen Wandervogel und die Freie Schulgemeinde Leitmeritz. In CONZE, E.; RAPPE-WEBER, S. (ed.) Ludwigstein. Annäherungen an die Geschichte der Burg. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, s. 337-360. (výstup J rec)

Články v českých odborných recenzovaných časopisech:

KASPER, T. Cesta k reformě školy: historicko-systematický pohled na příkladu meziválečné

pedagogické diskuse (analytická zpráva). Pedagogika, 2019 roč. 69, č. 3, s. 379-389. ISSN 0031-3815

KASPER, T. Geschichte der Pädagogik im Curriculum der Lehrerausbildung für Grund-

und Bürgerschulen (tschechisch-deutscher Vergleich: 1918–1939) – eine wissenschaftliche Disziplin im Dienste des Volkes, des Fortschrittes und der Sozialreform). Pedagogika, 2017, roč. 67, č. 4, s. 412-430. ISSN 0031-3815 (výstup Jrec)

KASPER, T. Vymezení obecné pedagogiky v meziválečné pedagogické diskusi v ČSR. E-

pedagogium, 2014, roč. 14, č. 3, s. 43-52. ISSN 1213-7758 (výstup Jrec)

KASPER, T. Teorie výchovy a její postavení v Pedagogickém semináři FF UK v Praze

v meziválečném období. Pedagogika, 2012, roč. 62, č. 4, s. 387-395. ISSN 0031-3815 (výstup Jrec)

KASPER, T.; KASPEROVÁ. D. České učitelstvo na cestě k reformě školy. E-

Pedagogium, 2012, roč. 11, č. 3, s. 22-34. ISSN 1213-7758 (výstup Jrec) 50%

KASPER, T.; KASPEROVÁ. D. České učitelstvo a Hasnerovy zákony. E-

Pedagogium, 2010, roč. 11, č. 3, s. 26-37. ISSN 1213-7758 (výstup Jrec) 50%

KASPER, T. Současný vzkaz o nesoučasném (analytický úvodník). Pedagogika, 2008, roč. 58,

č. 1, s. 1-3. ISSN 0031-3815

KASPER, T. Německá školská reforma v Československu v letech 1918-1933.

Pedagogika, 2007, roč. 57, č. 2, s. 7-24. ISSN 0031-3815 (výstup Jrec)

KASPER, T. Sudetendeutsche Schulreform – Versuch eines deutsch-tschechischen

Vergleichs. Brücken. Germanistisches Jahrbuch, 2006, roč. 14, s. 109-120. ISBN 978-80-7106-0369 (výstup Jrec)

KASPER, T. Sudetoněmecké hnutí mládeže a národně politická výchova v letech 1918-

1933. Pedagogika, 2005, roč. 55, č. 3, s. 204-216. ISSN 0031-3815 (výstup Jrec)

KASPER, T. Einige Merkamale sudetendeutscher Jugendbewegung. Brücken.

Germanistisches Jahrbuch, 2005, roč. 13, s. 157- 172. ISBN 978-80-7106-936-1 (výstup Jrec)

KASPER, T. Německý pedagogický seminář v Praze v letech 1876-1945. Pedagogika,

2003, roč. 53, č. 4, s. 375-396. ISSN 0031-3815 (výstup Jrec)

Původní kapitoly a studie v zahraničních recenzovaných monografiích a publikacích:

KASPER, T. Eduard Štorch’s New School as an Example of a School Reform

Experiment in Interwar Czechoslovakia In: VINCZE, B.; KEMPF, K.; NÉMETH, A. Hidden Stories – the Life Reform Movements and Art. Peter Lang Publisher Berlin 2020, s. 159-175. DOI 10.3726/b16794. ISBN 978-3-631-81148-1 (Print)

KASPER, T. „Alles muss man umschreiben“. Der Wille zum „neuen Anfang“ in der

pädagogischen Diskussion inden Fünfzigerjahren. In SCHLUSS, H.; HOLZAPFEL, H. Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und die Folgen, Europäische pädagogische Perspektiven. Wien: Lit Verlag, s. 99-111, in press.

KASPER, T. Die wissenschaftliche Neuorientierung der tschechischen Pädagogik im

Windschatten ihres amerikanischen Vorbildes – eine Zwischenkriegszeit Fallstudie. In HOFFMANN-OCON, A.; GRUBE, N.; DE VINCENTI, A. 1918: Bildungshistorische Blicke auf Traditionen, Transitionen, Visionen. Bad Heilbrunn : Klinkhardt, 2020, s. 135-158.

KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Der Weg zur Professionalisierung der Lehrerbildung in den

böhmischen Ländern in der späten Aufklärungszeit. In KASPER, T.; SKIERA, E.; GRIMM, G. (eds.) Lehrerbildung im europäischen Kontext. Anfänge,

sozio-kulturelle Bedingungen, Ausbildungsprofile und Institutionen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2019, s. 69-80. (70%)

SKIERA, E.; KASPER, T.; GRIMM, G. Lehrerbildung im europäischen Kontext – historisch-

soziale Bedingungen, Wirkfaktoren, Forschungsfragen. In KASPER, T.; SKIERA, E.; GRIMM, G. (eds.) Lehrerbildung im europäischen Kontext.

Anfänge, sozio-kulturelle Bedingungen, Ausbildungsprofile und Institutionen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2019, s. 9-16. (33%)

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Development and Focus of Czech Pädagogik in the

Late 19th and Early 20th Centuries. In KUDLÁČOVÁ, B.; RAJSKÝ, A. (eds.) Education and “Pädagogik”– Philosophical and Historical Reflections (Central, Southern and South-Eastern Europe). Berlin: Peter Lang, 2019, s. 194-209. (50%)

KASPER, T. Die deutsche Jugendbewegung in der Tschechoslowakei 1918-1933. In

BRENNER, CH., BRAUN, K., KASPER, T. Jugend in der Tschechoslowakei. Konzepte und Lebenswelten 1918-1989. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, s. 25-59.

KASPER, T. Deutsche reformpädagogische Vereine in der Tschechoslowakei

1918 bis 1933 als ein Beispiel der pädagogischen Vernetzung. In. GRUNDER, H. U.; HOFFMANN-OCON, A.; METZ, P. Bildung und Erziehung als Netzwerkanalyse. Bad Heilbrunn : Klinkhardt, 2013, s. 197-202.

Původní kapitoly a studie v českém a cizím jazyce vydané v monografiích a odborných recenzovaných publikacích v tuzemsku:

KASPER, T. Střední školství v období první republiky. In NOVOTNÝ, M. (ed). Velké dějiny

zemí Koruny české. Tematická řada Školství a vzdělanost. Praha: Paseka, 2020, s. 356-369, v tisku.

KASPER, T. Odborné školství. In NOVOTNÝ, M. (ed). Velké dějiny zemí Koruny české.

Tematická řada Školství a vzdělanost. Praha: Paseka, 2020, s. 369-381, v tisku.

KASPER, T. Profesionalizace učitelského vzdělávání v českých zemích v pozdním

osvícenství. In. KASPER, T.; PÁNKOVÁ, M. (eds.) Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě – Profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě: historické a systematické aspekty. Praha: Academia, 2015, s. 76-85.

KASPER, T.; PÁNKOVÁ, M. Počátky učitelského vzdělávání v evropském kontextu. In.

KASPER, T.; PÁNKOVÁ, M. (eds.) Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě – Profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě: historické a systematické aspekty. Praha: Academia, 2015, s. 9-17. (80%)

KASPEROVÁ, D.; KASPER, T.; PÁNKOVÁ, M. Meziválečná školská „příhodovská“

reforma – roviny zkoumání a metodologická východiska In KASPER, T.; KASPEROVÁ, D.; PÁNKOVÁ, M. (eds) Meziválečná školská reforma v Československu. Praha: Academia, 2015, s. 7-25. (60%)

KASPER, T. Výchova a vzdělávání v baťovském Zlíně v kontextu meziválečné české

pedagogické teorie. In KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. PÁNKOVÁ, M. (eds.) Meziválečná školská reforma v Československu. Praha: Academia, 2015, s. 41-61.

KASPER, T. Teorie výchovy v české meziválečné pedagogické diskusi. In JEDLIČKA, R.

(ed.) Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum, 2014, s. 35-48.

Vyučované předměty

Dějiny pedagogiky 1, II, Vybrané kapitoly z dějin pedagogiky, Meziválečná školská reforma.

Úvod > Katedra > Vyučující > Prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.