Pedagogika na naší katedře

Pedagogika patří k nejstarším oborům pěstovaným na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pedagogický seminář založil roku 1882 na tehdejší Karlo-Ferdinandově univerzitě Gustav Adolf Lindner. Pedagogika se na fakultě přednášela od té doby nepřetržitě až do dnešních dnů.

Pedagogika je v pojetí našeho pracoviště vědní obor zabývající se smyslem, cíli a postupy formování člověka v celé jeho šíři. Jde v něm tedy o formování lidského vědění, myšlení, postojů a chování. Mluvíme-li o formování, pak tím míníme především hledání optimálních podob výchovy, které kultivují jedince i jeho blízké okolí a zprostředkovaně celou společnost. Pedagogika tak v našem pojetí není pouze sociální, ale též humanitní vědou s výraznými filosofickými přesahy. Zabýváme se problémy z oblasti teorie vzdělání a vědního profilu pedagogiky stejně jako řadou problémů ze školní praxe a didaktiky a školní pedagogiky vůbec. Věnujeme se i otázkám spojeným s pedagogickým poradenstvím, péčí a podporou lidem, kteří se ocitli v různých typech tíživých nebo znevýhodňujících situací.

Vědecký zájem pracovníků katedry se koncentruje zhruba do dvou tematických okruhů. Jednak se zaměřujeme na téma vztahu pedagogiky k jiným vědám a k filosofii, na antinomickou povahu pedagogických diskursů určujících soudobou edukační praxi a na historické podoby pedagogiky jako nástroje společenské reformy a formování kolektivní identity. Dále studujeme problematiku diverzity a inkluzivního vzdělávání, učebních a výukových strategií, sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a rozvoj životních dovedností v rámci osobnostní a sociální výchovy. Velkou pozornost věnujeme též učitelskému vzdělávání, jehož pedagogickou složku zajišťujeme pro učitelské studijní programy jak na Filozofické, tak na Přírodovědecké fakultě.

Pedagogika v našem pojetí je koncipována výrazně interdisciplinárně. Z hlediska východisek a cílů je zakotvena ve filosofické a historické reflexi. Neobejde se bez rozsáhlé spolupráce s psychologií či sociologií. Setkává se ale i s kulturní antropologií, biologií, behaviorálními naukami, politologií a právem. Všechny tyto obory budou během studia u nás součástí vašeho studijního plánu.

Na Filozofické fakultě věnujeme velkou pozornost pedagogické teorii, různým způsobům myšlení o výchově. V předmětech jako Filosofie a Teorie výchovy či Dějiny pedagogiky se snažíme o rozvoj abstraktního myšlení a hlubší vhled do ideového a sociokulturního pozadí pedagogických teorií. S příslušnými teoriemi však pracujeme i v předmětech prakticky orientovaných. Praxi zkoumáme různými způsoby. Zjišťujeme, jak se ustavuje, společensky legitimizuje, jaké vykazuje setrvačnosti atd. Především v magisterském studiu tomu učíme i studenty, a proto je pro nás důležitá i problematika metodologie pedagogických výzkumů. Část kurzů v průběhu celého studia je zaměřena na utváření praktických dovedností studentů pro budoucí edukační působení (včetně dovedností nezbytných pro sebevýchovu).

Praxi se také snažíme ovlivnit navrhováním různých opatření nebo vývojem inovačních postupů a publikováním textů, jejichž cílem je kultivovat pedagogické myšlení a strukturovat kolektivní představy o edukací o něco více než je obvyklé v mediálních a politických zkratkách.

Pokud Vás pedagogika v tomto pojetí zajímá, zalistujte dále v záložce Přijímací řízení v hlavním menu katedrových stránek.

 

Úvod > Studium > Pedagogika na naší katedře