Pedagogika na naší katedře

Bylo by s podivem, kdybyste nebyl/a někdy účastníkem vášnivé debaty o tom, jak napravit mládež, co by měli dělat učitelé nebo zda mít třídy jen pro „chytré“ a vedle toho třídy pro „ty ostatní“.  A tak dále a tak dále… Takové debaty se běžně vedou doma, ve vlaku či v rozmanitých pohostinných zařízeních. Většina účastníků těchto debat má jasný názor „jak na to“. Nu, proč ne? Každý má s výchovou a vzděláním nějaké zkušenosti – vychovávala ho maminka s tatínkem, chodil do školy, sám byl vedoucím na letním táboře či dokonce má vlastní děti, které jsou již pár let obětí jeho působení…

Za takových okolností není možné nevytvářet si o edukaci i vlastní teorie.

Jenže … „moje zkušenost“ a z ní vyplývající „moje teorie“ je jen jedna z možností. Nic mi samozřejmě nebrání v tom, abych na základě (třeba) jedné dvouminutové reportáže v televizi prohlásil, že „…pokud ministerstvo nenařídí ‘to a to’, celé školství se tu do dvou let zhroutí…“. Potíž je v tom, že takové subjektivní teorie často platí jen velmi omezeně nebo dokonce neplatí vůbec (např. „teorie“ o tom, že příslušníci některých etnik jsou nevzdělatelní a jiné a jiné).

Naštěstí je tu, vážení přátelé, pedagogika!!! 

A ta shromažďuje (a také sama vytváří) velké množství různých zkušeností proto, aby je přetavila do teorií a pak využila zpětně v podobě návrhů  změn praxe. Změn opřených ne o náhodné mínění, ale o „důkazy“.

A to není práce pro laiky, nýbrž pro profesionály (jimž se ovšem samozřejmě nezakazuje, aby se vměšovali i do debat v oněch pohostinných místech, ovšem!: na úrovni hodné profesionálů…).

Pedagogika je v pojetí našeho pracoviště (stručně řečeno) vědní obor zabývající se smyslem, cíli a postupy formování člověka –  tedy: formováním jeho vědění, myšlení, postojů, pocitů a samozřejmě jeho chování. A mluvíme-li o formování, pak míníme působení směřující „k dobrému“ jak pro jedince samého,  tak pro jeho blízké okolí a koneckonců i pro celou lidskou společnost.

– Na jedné straně se samozřejmě zabýváme tématy praxe školní edukace a didaktiky (klíčové nauky o vzdělávání a vyučování) a školní pedagogiky vůbec.

– Zabýváme se ale též pedagogickou péčí, podporou a pomocí lidem, kteří se ocitli v různých typech tíživých nebo znevýhodňujících situací – tedy tématikou, jíž se věnuje sociální pedagogika.

V rámci obou těchto zaměření pak pracovníci naší katedry sledují témata jako např. „různost a vzdělání a inkluzívní vzdělávání“, „strategie učení“, „sociálně patologické jevy u dětí a mládeže“, „rozvoj životních dovedností – osobnostní a sociální výchova“, „poradenství“, „sociálně-pedagogická intervence“ apod.

Jakýmsi svorníkem tu je pak téma „kvality lidského života“ jako cíle edukačních snah.

Formace je samozřejmě činnost praktická. Je tedy nezbytné, abychom se na katedře věnovali praxi. Činíme tak různými způsoby. Praxi zkoumáme – zjišťujeme, jak probíhá, jaké má parametry atd. (a zejm. od magisterského studia výše tomu učíme i studenty; proto je pro nás důležitá i tématika „metodologie pedagogických výzkumů“). Praxi se ale také snažíme ovlivnit navrhováním různých opatření nebo vývojem inovačních postupů. A konečně – část kurzů ve studiu je zaměřena na utváření praktických dovedností studentů pro budoucí působení na poli edukačního působení na člověka (vč. dovedností nezbytných pro sebevýchovu).

Jsme ale na filozofické fakultě, takže je zcela logické, že nezbytnou pozornost věnujeme  pedagogické teorii – tedy zejm. různým pohledům na edukaci a různým způsobům myšlení o ní. Děje se tak dvěma základními způsoby. Jednak se věnujeme „filozofii a teorii výchovy“ a „dějinám pedagogiky a výchovy“. Tady je velký prostor pro rozvíjení abstraktního myšlení na bázi konkrétních témat – tedy myšlení, které náleží k výbavě kohokoliv, kdo nosí diplom s nápisem „obor: pedagogika“. Druhý způsob spočívá v tom, že s příslušnými teoriemi pracujeme i v předmětech více prakticky orientovaných.

Domníváme se, že základ odlišení odborníka od laika v našem oboru spočívá jednak ve znalostech faktů o edukaci a jednak ve způsobu myšlení. Na těchto dvou pilířích pak mohou stát i praktické dovednosti skutečného profesionála.

Pedagogika je ale zajímavá i řadou dalších „vlastností“, které má. Kupř. tím, že je výrazně interdisciplinární. Z hlediska východisek a cílů je zakotvena ve filosofické reflexi. Neobejde se samozřejmě (ani v našem studiu) bez rozsáhlé spolupráce s psychologií či sociologií. Setkává se ale i s kulturní antropologií, behaviorálními naukami, politologií, začíná komunikovat s neurovědami a tak dále.

Pokud Vás pedagogika v tomto pojetí zajímá, zalistujte dále položkou přijímací řízení v hlavním menu katedrových stránek.

Úvod > Studium > Pedagogika na naší katedře