Minulé projekty

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) – 2012 – 2017.

(viz http://www.cuni.cz/UK-4157.html)

P15 – Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání.

(viz  https://cuni.cz/UK-8159.html)

Hl. koordinátor: R. Wildová, PedF UK.

Název projektu Katedry pedagogiky FFUK:

Učitelé učitelů a vzdělávání: analýza předpokladů výkonu povolání.

Zainteresovaní:

M. Strouhal – hl. řešitel za KP FFUK

H. Kasíková

J. Koťa

J. Lorenzová

J. Valenta

——–


Výzkumný záměr MSM 0021620862

„Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání“

Hl. řešitelka: Prof.PhDr.Vladimíra Spilková,CSc.

Rok ukončení: 2013

Dílčí úkol:

„Sociální kompetence učitele a možnosti jejich rozvíjení“

Hl. řešitelka: Doc.PhDr.Hana Kasíková,CSc.

Dílčí projekty v rámci dílčího úkolu (pracovníci katedry):

– Kooperace jako podmínka pro sociální rozvoj učitelů (H.Kasíková)

– Společná činnost učitelů v projektové práci (M.Dvořáková)

– Problémy teoretické a praktické přípravy učitelů pro působení v oblasti

osobnostního a sociálního rozvoje klientů škol (J.Valenta)

Dílčí úkol:

„Zkoumání etické dimenze učitelské profese z hlediska pedagogické antropologie (koncipování modelu profesní etiky, etického kodexu učitele)“

Dílčí projekt v rámci dílčího úkolu (pracovnice katedry):

– Etické aspekty práce učitele a výchova k hodnotám (J. Lorenzová)
——–

GAČR 406/08/0258

„Idea školy pro všechny a české vzdělávací prostředí v evropském a světovém  kontextu“

Hl. řešitelka: Doc.PhDr.Hana Kasíková,CSc.

Rok ukončení: 2010

Výstupní monografie

KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. (eds.) „Diverita a diferenciace v základním vzdělávání“

Vychází v nakl. Karolinum v r. 2011

Tématické oblasti (pracovníci katedry a externí učitelé):

– didaktické aspekty tematiky (H.Kasíková, M.Dvořáková, I.Tvrzová)

– sociálně pedagogické a etické hledisko (J.Lorenzová)

– hledisko systémů osobnostně sociálního rozvoje (J.Valenta)

– historicko-vývojové hledisko tematiky (R.Váňová)

– otázky práv menšin a mezinárodní školské politiky (E.Janebová)

– školskopolitické otázky, pedagogická komparatistika (K.Rýdl)

– tematika evaluace kvality a rovných příležitostí (J.Straková)

——–

Grant FRVŠ, č. 895, okruh F 5

„Inkluzivní vzdělávání, vytvoření nového kurzu“

Hl. řešitelka: Doc.PhDr. Hana Kasíková, CSc.

Řešitelka: Mgr. Eva Janebová, Ph.D.

——–

Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) Česká školní inspekce + univerzity 2011 ‒ 2015.

Hlavním cílem klíčové aktivity, na níž se podílela katedra (J. Valenta; J. Stolařová, býv. ext. vyučující katedry) bylo vytvořit soubor nových inspekčních nástrojů, metod a postupů pro sledování a hodnocení úrovně dosažených gramotností a kvality vzdělávání na úrovni jednotlivých škol i na úrovni celé vzdělávací soustavy.

——–


Učitel v diverzifikované třídě

Operační program Praha číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000302, 

Učitel v diverzifikované třídě (2017-2019): hlavní řešitel, manažer a odborný garant projektu M. Strouhal

——–

Mezinárodní projekt UDEL21 (Use Diversity to Enhance Lerning in the 21 century), 2015-2018

Projekt zaměřený na vývoj nových přístupů a prostředků k práci s diverziou na školách. Zúčastněné země ČR, Rakousko, Belgie, Itálie, Slovinsko (H. Kasíková).

——–

Program rozvoje vědních oblastí UK

Prvouk P15: Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání (2011-2016)

Belgie, Itálie, Slovinsko (H. Kasíková).

——–

Universities and Non-Formal Learning: Developing Intercultural Competences
(Among others)  – „Aneb Interkulturní kompetence jinak“

Katedra pedagogiky FF UK (K. Burešová; E. Vincejová) se podílí na realizaci v ČR spolu s Domem zahraniční spolupráce od roku 2015.

Více informací zde: LETAK – AMONG OTHERS

 

Úvod > Věda a výzkum > Profilové projekty > Minulé projekty