Charakteristika studijních programů a profil absolventa

Pozor poprvé!!

Prezenční nebo kombinované studium určitého programu se nemusí otevírat každý rok!!

Pozor podruhé!!

Ačkoliv se to může jevit jako paradaxoní, tak studium žádného z níže uvedených programů v rámci programu „pedagogika“ nekvalifikuje absolventa automaticky jako učitele pro předškolní vzdělávání nebo 1. a 2. stupeň základního vzdělávání. Absolventi programu „pedagogika“ mají možnost působit také jako učitelé MŠ a 1.stupně ZŠ, avšak poté, co absolvují program celoživotního vzdělávání uskutečňovaný vysokou školou (většinou to bývají pedagogické fakulty) zaměřený na přípravu učitelů MŠ a 1.st. ZŠ (podle zákona o pedagogických pracovnících a výkladu MŠMT – oddělení kariérního systému pedagogických pracovníků).

Studující NMgr. programů „pedagogika“ a „sociální pedagogika“  mají možnost získat učitelskou kvalifikaci (opět ale jen pro vyučování „pedagogiky“ a pedagogických disciplín ve smyslu výše uvedeném), a to cestou kurzů celoživotního vzdělávání (učitelství pro střední školy).

Charakteristiky studia:

Bakalářské studium

– Studijní program: Pedagogika

– Forma: prezenční i/nebo kombinovaná

– Charakteristika: Studium pedagogiky se v oblasti povinných předmětů (obecná didaktika; teorie výchovy; pedagogická psychologie; dějiny pedagogiky ad.) zaměřuje na podání teoretických a metodologických základů oboru tak, aby studenti byli připraveni na navazující magisterské studium pedagogických. Širší vědní základ zajišťuje kontextové porozumění edukačním jevům (sociologie; antropologie; filozofie ad.). Cílem předmětů povinně volitelných (pedagogika volného času; multikulturní výchova; základy poradenství; pedagogika osobnostně sociálního rozvoje ad.) je posílení možnosti studenta profilovat svůj odborný zájem a provázání studia s aktuálními otázkami výchovně vzdělávací (proměny kurikula; požadavky kladené společností na školu; rozvoj osobnosti žáka; výchova ve volném čase; multikulturně edukační a sociálně pedagogické problémy). Tímto způsobem je zajištěno, aby absolventi bakalářského studia pedagogiky mohli vstoupit i do praxe, a to například na pozice vychovatelů, pedagogů volného času, asistentů pedagoga či osobních asistentů dítěte.

– Profil absolventa:

Absolvent bakalářského studijního programu oboru pedagogika je po odborné stránce připraven zvládat nároky navazujícího magisterského studia pedagogiky i oborů příbuzných, budou-li koncipovány jako navazující magisterské programy na veřejných i soukromých vysokých školách, např. andragogika, sociální práce, školní management apod.

Zároveň je absolvent připraven orientovat se na trhu práce, nalézat odpovídající uplatnění v profesích, jejichž základem je výchova dětí a mládeže, a adaptovat se na potřeby praxe.

Profil absolventa v rovině odborných vědomostí a dovedností (výběr z položek):

orientuje se v problematice teorií vývoje osobnosti, zákonitostech a fázích ontogeneze a dovede je uplatnit ve výchovném procesu

zná základní druhy, formy, mechanismy, zákonitosti a styly lidského učení s ohledem na individuální a věkové zvláštnosti

má přehled o základních modelech vyučování a dokáže posoudit jejich vliv na rozvoj osobnosti dítěte a mladého člověka

orientuje se v typech a specifice školských i neškolských výchovných zařízení vládního i nevládního sektoru

orientuje se v sociálním kontextu dítěte a dospívajícího jako významné podmínce jeho rozvoje

orientuje se v problematice sociálně patologických jevů dětí a mládeže a je si vědom spoluodpovědnosti za jejich prevenci

dovede vypracovat projekt výchovné práce

Profil absolventa v rovině sociálních kompetencí a osobnostních předpokladů:

dokáže využívat komplexu sociálních dovedností jako předpokladu intersubjektivního porozumění

dokáže napomáhat osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dítěte a dospívajícího prostřednictvím vedení k pozitivnímu sebepřijetí, sebeúctě a prosociálnímu jednání

má dovednosti sebereflexe, seberegulace a sebehodnocení

řídí se při práci s druhými normami profesní etiky

————————————————————

Navazující magisterské studium

Akreditovány jsou programy:

pedagogika; sociální pedagogika.

————————————————————

– Studijní program: Pedagogika

– Forma: prezenční i/nebo kombinovaná

– Charakteristika: Studium pedagogiky reflektuje široké spektrum pedagogických věd na straně jedné a potřeby praxe na straně druhé. Studijní plán tvoří tři části. Povinná část studijního plánu je tvořena základními studijními předměty teoretické a metodologické povahy (teorie člověka; vybrané problémy dějin pedagogiky; srovnávací pedagogika, metodologie pedagogiky se statistikou, školní didaktika ad.). Povinně volitelná část studijního plánu navazuje na povinný základ oboru a dále jej rozvíjí (kognitivní a metakognitivní strategie; kooperace a týmová spolupráce) a zároveň je nakročením k praktické specializaci (specifické poradenské problémy; sociálně pedagogické teorie a metody ad.), kterou dotváří student vlastním libovolným výběrem z nabídky volitelných předmětů (volitelná část studijního plánu).

Absolvent může působit jak ve vědeckovýzkumné sféře, tak v řadě pedagogických profesí včetně školního managementu (výzkumné ústavy; školy; speciální instituce celoživotního vzdělávání; státní výchovná zařízení /střediska výchovné péče, dětské domovy, centra volného času/; veřejná správa (oddělení péče o rodinu a děti apod.)

– Profil absolventa:

Absolvent je vybaven poznatky z oblasti teorií vývoje osobnosti, zákonitostí učení, modelů vyučování, školské legislativy a řízení školství, sociálního kontextu žáka, sociálně patologických jevů dětí a mládeže, má znalosti zásad práce se žáky se specificky vzdělávacími potřebami a dovede je uplatňovat v praxi, zná školská a neškolská výchovná zařízení vládního a nevládního sektoru. Ovládá metody vědecké práce v pedagogice, dovede projektovat a realizovat vědecký výzkum a interpretovat jeho výsledky.

————————————————————– Studijní program: Sociální pedagogika

– Forma: prezenční i/nebo kombinovaná

– Charakteristika: Sociální pedagogika je interdisciplinární vědní obor. Spolupracuje úzce se sociologií a sociologií výchovy, filozofií a filozofií výchovy, teorií výchovy, metodologií výzkumu a zejména se sociální prací, což se projevuje i ve vzdělávacím programu. Ten jednak věnuje náležitou pozornost výše uvedeným disciplinám nebo tématům, a jednak vychází v modifikované podobě z „Minimálních standardů sociální práce“ Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR. Těžiště sociálně pedagogické práce spočívá ve výchovné a vzdělávací práci s klienty, pohybuje se tedy nejvíce v poradenském modelu pomoci.

Mezi povinné předměty patří např. sociálně pedagogické teorie; sociálně pedagogické metody; sociální deviace; právní otázky; výchova a diverzita; poradenství ad. K povinně volitelným  náleží např. metodologie pedagogiky; osobnostní a sociální výchova a její didaktika; kooperace a týmová práce; rodinná výchova ad. Systém doplňují volitelné předměty.

Uplatnění absolventů lze vidět v např. v systémech preventivně výchovné péče (krizová centra, střediska pro mládež), ve školách v oblasti primární prevence, školního poradenství a v oblasti osobnostně sociální výchovy, v institucích ústavní a ochranné výchovy, ve střediscích volného času, v neziskovém sektoru orientovaném na vzdělávání v sociální oblasti a poskytování sociálních služeb atd..

– Profil absolventa:

Absolvent je připravován tak, aby se komplexně orientoval v sociálně pedagogické problematice, aby byl schopen identifikovat a řešit sociální situace, které mohou být příčinou vzniku problému jedince či větších celků a dokázal je řešit na vyšší řídící úrovni. Současně je připravován k tomu, aby byl schopen realizovat osobnostní, sociální a mravní výchovu.

K charakteristickým vlastnostem a schopnostem absolventa patří  (kromě vysoké odbornosti)  pozitivní vztah k sociálně pedagogickému dění, samostatné tvůrčí myšlení, praktická aplikace získaných znalostí a dovedností, adaptabilita a flexibilnost, uplatňování systémového přístupu, schopnost vyhledávat, třídit a vyhodnocovat informace a vést účinný dialog s klientem i svými spolupracovníky. Absolvent dokáže motivovat a vést pracovní tým, orientuje se v náročných životních situacích a umí nést rizika při uplatňování rozhodnutí.

————————————————————

– Studijní program: Učitelství pro střední školy

Pozor! Nejde o „učitelství pedagogiky“ (tento obor se neotevírá), jde o akreditovanou výuku pedagogiky v učitelských oborech FFUK a PřFUK (viz web FFUK – Uchazeč …).

————————————————————

Doktorské studium

– Studijní program: Pedagogika

– Forma: prezenční i kombinovaná

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou (dále jen “SDZK”) a obhajobou disertační práce.

Studium doktorského programu pedagogika na FF UK v Praze představuje nejvyšší možnou formu dosažitelného vysokoškolského vzdělání v daném oboru a připravuje na rozsáhlou škálu odborných profesí v nejrůznějších oblastech národního hospodářství. V první řadě slouží pro další akademickou dráhu vědecko-pedagogických pracovníků na univerzitách a jiných vysokých školách a učitelů na vyšších odborných školách a středních školách s pedagogickým zaměřením.

Absolventi/tky studia podle své specializace disponují znalostmi z metodologie pedagogických výzkumů, z filozofie výchovy, znalostmi o vývoji a vzdělávání osobnosti, o základních modelech vyučování, o stylech učení, o cílech, metodách a prostředcích vzdělávání, ovládají analýzy učební neúspěšnosti, orientují se ve školské legislativě jakož i v problematice sociálně patologických jevů a v dalších pedagogických a edukačních tématech dle zvolené specializace.

Úvod > Přijímací řízení > Charakteristika studijních programů a profil absolventa