Charakteristika studijních programů a profil absolventa

Ačkoliv se to může jevit jako paradaxoní, tak studium žádného z níže uvedených programů v rámci programu „pedagogika“ nekvalifikuje absolventa automaticky jako učitele pro předškolní vzdělávání nebo 1. a 2. stupeň základního vzdělávání. Absolventi programu „pedagogika“ mají možnost působit také jako učitelé MŠ a 1.stupně ZŠ, avšak poté, co absolvují program celoživotního vzdělávání uskutečňovaný vysokou školou (většinou to bývají pedagogické fakulty) zaměřený na přípravu učitelů MŠ a 1.st. ZŠ (podle zákona o pedagogických pracovnících a výkladu MŠMT – oddělení kariérního systému pedagogických pracovníků).

Studující NMgr. programu Pedagogika mají možnost získat učitelskou kvalifikaci (opět ale jen pro vyučování pedagogiky a pedagogických disciplín ve smyslu výše uvedeném), a to cestou kurzů celoživotního vzdělávání (učitelství pro střední školy), které rovněž organizuje Katedra pedagogiky.

Charakteristiky studia:

Bakalářské studium

– Studijní program: Pedagogika

– Forma: prezenční i/nebo kombinovaná

– Charakteristika: Studium pedagogiky se v oblasti povinných předmětů (obecná didaktika; teorie výchovy; pedagogická psychologie; dějiny pedagogiky ad.) zaměřuje na podání teoretických a metodologických základů oboru tak, aby studenti byli připraveni na navazující magisterské studium pedagogických. Širší vědní základ zajišťuje kontextové porozumění edukačním jevům (sociologie; antropologie; filozofie ad.). Cílem předmětů povinně volitelných (pedagogika volného času; multikulturní výchova; základy poradenství; pedagogika osobnostně sociálního rozvoje ad.) je posílení možnosti studenta profilovat svůj odborný zájem a provázání studia s aktuálními otázkami výchovně vzdělávací (proměny kurikula; požadavky kladené společností na školu; rozvoj osobnosti žáka; výchova ve volném čase; multikulturně edukační a sociálně pedagogické problémy). Tímto způsobem je zajištěno, aby absolventi bakalářského studia pedagogiky mohli vstoupit i do praxe, a to například na pozice vychovatelů, pedagogů volného času, asistentů pedagoga či osobních asistentů dítěte.

Profil absolventa Bc. SP Pedagogika

Absolvent bakalářského studijního programu oboru pedagogika je po odborné stránce připraven zvládat nároky navazujícího magisterského studia pedagogiky i oborů příbuzných, budou-li koncipovány jako navazující magisterské programy na veřejných i soukromých vysokých školách, např. andragogika, sociální práce, školní management apod. Zároveň je absolvent připraven orientovat se na trhu práce, nalézat odpovídající uplatnění v profesích, jejichž základem je výchova dětí a mládeže, a adaptovat se na potřeby praxe.

Profil absolventa v rovině odborných vědomostí a dovedností:

 • orientuje se v problematice teorií vývoje osobnosti, zákonitostech a fázích ontogeneze a dovede je uplatnit ve výchovném procesu
 • zná základní druhy, formy, mechanismy, zákonitosti a styly lidského učení s ohledem na individuální a věkové zvláštnosti
 • má přehled o základních modelech vyučování a dokáže posoudit jejich vliv na rozvoj osobnosti dítěte a mladého člověka
 • orientuje se v typech a specifice školských i neškolských výchovných zařízení vládního i nevládního sektoru
 • orientuje se v sociálním kontextu dítěte a dospívajícího jako významné podmínce jeho rozvoje
 • orientuje se v problematice sociálně patologických jevů dětí a mládeže a je si vědom spoluodpovědnosti za jejich prevenci
 • dovede vypracovat projekt výchovné práce.

Profil absolventa v rovině sociálních kompetencí a osobnostních předpokladů:

 • dokáže využívat komplexu sociálních dovedností jako předpokladu intersubjektivního porozumění
 • dokáže napomáhat osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dítěte a dospívajícího prostřednictvím vedení k pozitivnímu sebepřijetí, sebeúctě a prosociálnímu jednání
 • má dovednosti sebereflexe, seberegulace a sebehodnocení
 • řídí se při práci s druhými normami profesní etiky.

Absolventi se mohou uplatnit v praxi, a to především jako pedagogičtí pracovníci:

 • na základních školách (asistenti)
 • v institucích volného času (domy dětí a mládeže)
 • v komunitních centrech
 • v ubytovacích institucích (internáty)
 • ve cvičných institucích (školy v přírodě) apod.

————————————————————

Navazující magisterské studium

– Studijní program: Pedagogika

– Forma: prezenční i/nebo kombinovaná

– Charakteristika: Studium pedagogiky reflektuje široké spektrum pedagogických věd na straně jedné a potřeby praxe na straně druhé. Studijní plán tvoří tři části. Povinná část studijního plánu je tvořena základními studijními předměty teoretické a metodologické povahy (teorie člověka; vybrané problémy dějin pedagogiky; srovnávací pedagogika, metodologie pedagogiky se statistikou, školní didaktika ad.). Povinně volitelná část studijního plánu navazuje na povinný základ oboru a dále jej rozvíjí (kognitivní a metakognitivní strategie; kooperace a týmová spolupráce) a zároveň je nakročením k praktické specializaci (specifické poradenské problémy; sociálně pedagogické teorie a metody ad.), kterou dotváří student vlastním libovolným výběrem z nabídky volitelných předmětů (volitelná část studijního plánu).

Profil absolventa NMgr. SP Pedagogika

Absolventa studijního programu charakterizují hluboké a provázané znalosti z oblasti obecné pedagogiky historie a filosofie výchovy provázané s kompetencemi zaměřenými především na školní pedagogiku. Absolvent má znalosti týkající se vývoje i současného stavu vzdělávací soustavy v Čechách i Evropě, dovednosti koncipovat pedagogický výzkum a teoretické zázemí potřebné pro kvalifikovanou pedagogickou působnost v širokém spektru neučitelských pedagogických profesí i institucích zabývajících se problematikou vzdělávací politiky. Charakter magisterského studijního programu navazuje na bakalářské studium a dále rozvíjí získané vědomosti, dovednosti a kompetence. Studenti tak získávají znalosti z oblasti obecné pedagogiky, filosofie výchovy, dějiny výchovy a vzdělávání, školní didaktiky a metodologie pedagogického výzkumu. Studiem jsou získány také kvalifikační předpoklady pro výkon vedoucích a řídících funkcí.

Profil absolventa v rovině odborných vědomostí a dovedností:

 • je vybaven poznatky z oblasti teorií vývoje osobnosti, zákonitostí učení, modelů vyučování, školské legislativy a řízení školství, sociálního kontextu žáka, sociálně patologických jevů dětí a mládeže
 • má znalosti zásad práce se žáky se specificky vzdělávacími potřebami a dovede je uplatňovat v praxi
 • zná školská a neškolská výchovná zařízení vládního a nevládního sektoru
 • ovládá metody vědecké práce v pedagogice
 • dovede projektovat a realizovat vědecký výzkum a interpretovat jeho výsledky.

Absolventi se mohou uplatnit v praxi, a to především jako pedagogičtí pracovníci:

 • na základních školách (asistenti),
 • ve školských a neškolských výchovných zařízeních vládního i nevládního sektoru
 • v komunitních centrech,
 • v ubytovacích institucích (internáty),
 • ve cvičných institucích (školy v přírodě) apod.

– Studijní program: Učitelství pro střední školy

Pozor! Nejde o „učitelství pedagogiky“ (tento obor se neotevírá), jde o akreditovanou výuku pedagogiky v učitelských studijních programech FF UK a Př FUK (viz web FF UK – Uchazeč …).

————————————————————

Doktorské studium

Studijní program: Pedagogika

– Forma: prezenční i kombinovaná

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou (dále jen “SDZK”) a obhajobou disertační práce.

Studium doktorského programu pedagogika na FF UK v Praze představuje nejvyšší možnou formu dosažitelného vysokoškolského vzdělání v daném oboru a připravuje na rozsáhlou škálu odborných profesí v nejrůznějších oblastech národního hospodářství. V první řadě slouží pro další akademickou dráhu vědecko-pedagogických pracovníků na univerzitách a jiných vysokých školách a učitelů na vyšších odborných školách a středních školách s pedagogickým zaměřením.

Absolventi/tky studia podle své specializace disponují znalostmi a dovednostmi:

 • z oblasti metodologie pedagogických výzkumů,
 • filosofické reflexe výchovy,
 • o vývoji a vzdělávání osobnosti,
 • o základních modelech vyučování a stylech učení,
 • o cílech, metodách a prostředcích vzdělávání,
 • ovládají analýzy učební neúspěšnosti,
 • orientují se ve školské legislativě,
 • v problematice sociálně patologických jevů,
 • v dalších pedagogických a edukačních tématech dle zvolené specializace.
Úvod > Přijímací řízení > Charakteristika studijních programů a profil absolventa