Doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

Vystudoval studijní program Humanitní studia (dvouobor filosofie a pedagogika) na FF UK, kde v roce 2006 též obhájil disertaci o Durkheimově morální sociologii a sociologii výchovy. Patnáct let učil na pražských gymnáziích. Na Katedře pedagogiky FF UK působí od roku 2010, od roku 2011 jako její vedoucí. V roce 2020 se habilitoval na Univerzitě Palackého. Zabývá se především přítomnou situací pedagogického diskursu a pedagogických věd, s důrazem na analýzu vědního profilu teorie výchovy. Východiskem jsou mu durkheimovské inspirace a vybrané proudy soudobé francouzské filosofie výchovy. K dalším oblastem jeho zájmu patří problematika perspektiv humanitního vzdělávání a učitelské profese. Je členem OR programů Pedagogika a Education na FF UK, členem OR programů Pedagogika a Education na PdF UP, členem VR Pedagogické fakulty TU v Trnavě a ustavujícím členem předsednictva Connectivity Center (mezinárodní interdisciplinární platformy sdružující badatele v sociálních vědách z London School of Economics, University of Zielona Góra, KPED FF UK, University of Madeira, Romanian Academy Bucharest). Na FF UK je garantem bakalářského studijního programu Pedagogika a spoluautorem akreditací bakalářského a magisterského studijního programu Pedagogika. Vyučuje v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu (předměty Obecná pedagogika, Teorie výchovy, Filosofie výchovy, Etika pro pedagogy, Filosofické a metodologické problémy sociálních věd). Od roku 2019 působí jako fakultní koordinátor učitelských programů na FF UK. Je členem Komise pro etiku ve výzkumu.

Členství v redakčních radách: Journal of Pedagogy, Studia Paedagogica, e-Pedagogium, Rocznik Lubuski/Lubuski Yearbook.

Výzkumné projekty: Člen rady Programu rozvoje vědních oblastí UK – Prvouk P15: Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání, hlavní řešitel za tým Katedry pedagogiky FF UK. Člen rady Programu rozvoje vědních oblastí UK – Progres Q17: Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu, hlavní řešitel za tým Katedry pedagogiky FF UK. Operační program Praha číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000302, Učitel v diverzifikované třídě, hlavní řešitel, manažer a odborný garant projektu. Operační program Praha číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093, Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK, odborný garant projektu za FF UK. L’Établissement Scolaire au Service d’une Éducation Inclusive et de Qualité (Université de Bordeaux), člen řešitelského týmu. Projekt Erasmus+ SoMovED, Team leader českého týmu.

Publikační činnost:

Monografie samostatné

STROUHAL, M. (2013). Teorie výchovy. Praha: Grada.

STROUHAL, M. (2011). Émile Durkheim – sociolog a pedagog. Praha: FF UK – Humanitas.

Monografie kolektivní (jako editor a spolueditor)

KWIATKOWSKI, M.; MIELCZAREK-ŻEJMO, A.; STROUHAL, M. (eds.) (2020). Multiculturalism. From Crisis to Renewal? Praha: Karolinum.

STROUHAL, M.; ŠTECH, S. (eds.) (2016). Vzdělání a dnešek. Praha: Karolinum.

STROUHAL, M. (ed.) (2016). Učit se být učitelem. K vybraným problémům učitelského vzdělávání. Praha: Karolinum.

Kapitoly v monografiích

STROUHAL, M. (2020). The Foundations of Multiculturalism and Its Moral and Axiological Implications. In KWIATKOWSKI, M.; MIELCZAREK-ŻEJMO, A.; STROUHAL, M. (eds.). Multiculturalism. From Crisis to Renewal? Praha: Karolinum, s. 57-76.

KOŤA, J.; STROUHAL, M. (2020). Láska jako opomíjené pedagogické téma? (příspěvek k problému koexistence učitelů a žáků ve školním vzdělávání. In Pelcová, N.; Květoňová, L. et al. Existence a koexistence ve filosofické, speciálně pedagogické a psychologické reflexi. Praha: PedF UK, s. 37-49.

STROUHAL, M. (2018). Zkušenost slova – k otázce autority a normativní dimenze školního vzdělávání. In Pelcová, N. Hogenová, A. (eds.) Logos ve výchově, umění a sportu. Praha: PedF UK, s. 69-79.

STROUHAL, M. (2016). “Mezi Ifigenií a Asterixem.” K problematice kulturního aristokratismu a relativismu ve vzdělávání. In Strouhal, M.; Štech, S. (eds.) Vzdělání a dnešek. Praha: Karolinum, s. 58-83.

STROUHAL, M.; KOŤA, J. (2016). Vzdělanost jako problém a jako výzva. K proměnám university a smyslu vysokoškolské přípravy budoucích učitelů. In Strouhal, M. (ed.) Učit se být učitelem. K vybraným problémům učitelského vzdělávání. Praha: Karolinum 2016, s. 14-43.

STROUHAL, M. (2015). Deweyho epistemologie a pedagogika problému. In PÁNKOVÁ, M.; KASPEROVÁ, D.; KASPER, T. In Meziválečná školská reforma v Československu. Obecně pedagogická východiska a reformní příklady. Praha: Academia, s. 112-135.

STROUHAL, M. (2014). Tertium datur – teorie výchovy jako praktická teorie mezi filosofií a vědou. In: JEDLIČKA, R. (ed.) Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum, s. 214-231.

Studie v recenzovaných sbornících

STROUHAL, M. (2013). O různých podobách autority. Příspěvek k filosofii výchovy. In ZAHATŇANSKÁ, M.; DUPKALOVÁ, M. (eds.) Vybrané kapitoly z teórie výchovy. Prešov: UNIPO, 2013, s. 67-75.

STROUHAL, M. (2013). Profese a povolání. K úskalím procesu profesionalizace učitelství. In KRAJČOVÁ, N.; ŠUŤÁKOVÁ, V. (eds.) Učitel’ na ceste k profesionalite. Prešov: UNIPO, 2013, s. 26-36.

STROUHAL, M. (2014). Jsou pojmy učení a vzdělání dostatečně komplexní v soudobém vzdělávacím kurikulu? In Kasper, T. – Dymokurský, O. (eds.) Reforma vzdělávání v současné kurikulární diskusi. Brno: ČPdS, s. 43-54.

Časopisecké studie

STROUHAL, M.; KOHOUT-DIAZ, M. (2020). Futurs enseignants en République tchèque : plaidoyer pour réfléchir le concept de leur formation. Penser l’éducation 46/2020, s. 91-103.

STROUHAL, M. (2018). Some Conceptual Pitfalls of the Teaching of Values in an Age of Relativism. Rocznik Lubuski 44/2, s. 215-227.

STROUHAL, M. (2017). The Notion of Culture Between Tradition and Today. From Philosophical to Educational Perspective. Relacje. Studia z nauk społecznych / Relations. Social Sciences Studies nr 4/2017, s. 11-23.

KOŤA, J.; STROUHAL, M. (2017). Kontroverze humanismu a jeho dědictví v sociálních vědách a v pedagogice. I. část. e-Pedagogium I/2017, s. 25-35.

KOŤA, J.; STROUHAL, M. (2017). Kontroverze humanismu a jeho dědictví v sociálních vědách a v pedagogice. II. část. e-Pedagogium III/2017, s. 27-37.

STROUHAL, M. (2015). Antinomie totality a diskurs československé marxistické pedagogiky: touha po jednotě a touha po moci. Historia scholastica 2/2015, s. 27-36.

STROUHAL, M. (2015). Je formování dějinného vědomí vychovatelským úkolem? Nietzschovská inspirace pro dnešní dobu. e-Pedagogium III/2015, s. 7-16.

STROUHAL, M. (2014). O povaze pedagogické teorie aneb kam s výchovnými ideály v pedagogické vědě? Pedagogika IV/2014, s. 367-382.

KOŤA, J.; STROUHAL, M. (2014). Obecná pedagogika – mezi filosofií a vědou. e-Pedagogium III/2014, s. 7-25.

STROUHAL, M. (2013). K filozofickým předpokladům hledání výchovy k autenticitě. Úvaha o antinomiích a abstrakcích v pedagogickém myšlení. Studia paedagogica 18 (2-3) 2013, s. 11-29.

STROUHAL, M.; KOŤA, J. (2013). Tajemství, čin a naděje. Vybrané motivy Marcelovy filosofie jako inspirace pro výchovu ke spiritualitě.  Paidagogos, 2013 (2), s. 280-301.

STROUHAL, M. (2012). Teorie výchovy v postmoderní době: krize, nebo nová příležitost? Úvaha o univerzalitě a komplexnosti v pedagogických souvislostech. Pedagogika IV/2012, s. 360-369.

STROUHAL, M. (2012). K problematice antinomičnosti pedagogických diskursů. e-Pedagogium III/2012. Olomouc: PedF UP, s. 123-133.

STROUHAL, M. (2010). K morálním a pedagogickým aspektům Durkheimova pojetí socializace. Pedagogický časopis/Journal of Pedagogy 1/2010, s. 25–48.

STROUHAL, M. (2004). Vztah individua a společnosti ve světle morální teorie Emila Durkheima. První část. Pedagogika 2/2004, s. 144-156.

STROUHAL, M. (2004). Vztah individua a společnosti ve světle morální teorie Emila Durkheima. Druhá část. Pedagogika 3/2004, s. 214-226.

 

Úvod > Katedra > Vyučující > Doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.