Doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

Jméno a příjmení  doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D., zástupce vedoucího katedry 
Orcid  https://orcid.org/0000-0002-9420-0817
ResearchGate  https://www.researchgate.net/profile/Martin-Strouhal 
Vzdělání  Vystudoval magisterský studijní program Humanitní studia (dvouobor filosofie a pedagogika) na FF UK, kde v roce 2006 obhájil disertaci o Durkheimově morální sociologii a sociologii výchovy. V roce 2020 se habilitoval na Univerzitě Palackého. 
Pracovní působení  Více než patnáct let učil na pražských gymnáziích. Na Katedře pedagogiky FF UK působí od roku 2010, od roku 2011 do roku 2023 byl jejím vedoucím. Vyučuje v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu (předměty Obecná pedagogika, Teorie výchovy, Filosofie výchovy, Etika pro pedagogy, Filosofické a metodologické problémy sociálních věd).   

 • člen rady a zástupce koordinátorky vědní oblasti Vzdělávání a pedagogika v rámci programu rozvoje vědních oblastí na UK Cooperatio 
 • garant bakalářského a magisterského studijního programu Pedagogika 
 • fakultní koordinátor učitelských programů a předseda Rady Centra učitelství na FF UK, člen širšího kolegia děkanky FF UK 
 • odborný garant kurzů CŽV Učitelství pro střední školy a Učitelství pro střední školy – společenské, ekonomické a právní vědygarant přijímacího řízení do bc. a nmgr. studia Pedagogiky 
 • katedrový garant programu U3V 
 • člen Komise pro etiku ve výzkumu
Profesní zaměření  Zabývá se především přítomnou situací pedagogického diskursu a filosofickými předpoklady a souvislostmi pedagogických věd s důrazem na analýzu vědního profilu teorie výchovy. Východiskem jsou mu durkheimovské inspirace a vybrané proudy soudobé francouzské filosofie výchovy. K dalším oblastem jeho zájmu patří problematika perspektiv humanitního vzdělávání a učitelské profese a vybrané historické proudy myšlení o výchově. 
Členství 
 • rada vědní oblasti Vzdělávání a pedagogika – Cooperatio na UK, zástupce koordinátorky 
 • oborová rada programů Pedagogika a Education na FF a PedF UK, oborová rada programů Pedagogika a Education na PdF Univerzity Palackého 
 • oborová rada Pedagogika a vědecká rada na FHS Univerzity Tomáše Bati 
 • oborová rada programu Pedagogika a vědecká rada Pedagogické fakulty Trnavské univerzity. 
 • členství v redakčních radách časopisů Journal of Pedagogy, Studia Paedagogica, e-Pedagogium, Rocznik Lubuski/Lubuski Yearbook. 
 • ustavující člen předsednictva International Connectivity Centre (mezinárodní interdisciplinární platformy sdružující badatele v sociálních vědách z University of Zielona Góra, KPED FF UK, Université de Bordeaux, University of Madeira, University of Central Lancashire a Romanian Academy Bucharest). V ICC působí jako koordinátor oblastí vědy a edukace. 
 • ISATT National Representative (International Study Association on Teachers and Teaching) za Českou republiku 
 • od roku 2023 působí jako Chercheur associé v LaCES, EA 7437, Université de Bordeaux. 
Další   Výzkumně a publikačně dlouhodobě spolupracuje především s Université de Bordeaux a s Universytetem Zielonogórskym.

Vyučuje též na PVŠPS (etiku, filosofii a metodologii sociálních věd).

Vedle akademického působení se věnuje koncertní interpretaci operní a písňové literatury barytonového oboru. Vystupuje i na koncertech duchovní hudby. Jako host spolupracuje s různými pražskými hudebními tělesy a soubory.

  

Úvod > Katedra > Vyučující > Doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.