Ukázka testu k přijímacímu řízení

Ukázka testu pro bakalářské studijní programy pro přijímací řízení do akademického roku 2020/21:

OTÁZKA 1

Kurikulární dokument je:

A) dokument o obsahu vzdělání,

B) třídní kniha,

C) list s osobními údaji žáka,

D) archivní materiál o provozu školy.

OTÁZKA 2

Kdo z nich proslul jako řečník?

A) Démosthenés,

B) Xerxes,

C) Epidauros,

D) Aristotelés.

OTÁZKA 3

Pojem kolektivní nevědomí zavedl do psychologie:

A) Sigmund Freud,

B) Carl Gustav Jung,

C) Erich Fromm,

D) Viktor Emanuel Frankl.

OTÁZKA 4

Teorie předpokládající vrozenost lidských vlastností se nazývají:

A) empiristické,

B) nativistické,

C) homeostatické,

D) konvergenční.

OTÁZKA 5

Univerzita Karlova v Praze byla založena v roce:

A) 1306,

B) 1328,

C) 1348,

D) 1358.

OTÁZKA 6

Postup od  obecného ke zvláštnímu se nazývá:

A) myšlení difúzní,

B) myšlení induktivní,

C) myšlení asociativní,

D) myšlení deduktivní.

OTÁZKA 7

Počitek je výsledek procesu:

A) chování,

B) myšlení,

C) reflexe,

D) vnímání.

OTÁZKA 8

Autorem knihy  „Tak zvané zlo“ je:

A) Zdeněk Matějček,

B) Edward O. Wilson,

C) Konrád Lorenz,

D) Jean Piaget.

OTÁZKA 9

Askeze znamená:

A) deviaci v požitkářství,

B) aktivní odříkání,

C) opak agnosticismu,

D) nepoznatelnost – zejména v oblasti gnoseologie.

OTÁZKA 10

Představitelem pragmatismu  byl:

A) Rudolf Steiner,

B) Otokar Chlup,

C) John Dewey,

D) Jean-Jacques Rousseau.

OTÁZKA 11

Introspekce je:

A) pozorování vztahů uvnitř sociální skupiny,

B) pozorování vlastního prožívání,

C) pozorování vztahů mezi skupinami,

D) pozorování vlastního chování.

OTÁZKA 12

Který z uvedených myslitelů nejvýrazněji ovlivnil školství v Čechách ?

A) Denis Diderot,

B) Johann Friedrich Herbart,

C) John Locke,

D) Herbert Spencer.

Ukázka testu pro magisterský studijní program pro přijímací řízení do akademického roku 2020/21:

OTÁZKA 1
Obraz, který je záměrně uspořádán tak, aby se pozadí mohlo stát figurou, a naopak figura pozadím, nazýváme
A) iluze
B) halucinace
C) reverzibilní figura
D) fí fenomén

OTÁZKA 2
Pojmový konstrukt „tradiční pedagogiky“
A) bývá zpravidla spojován s představou hromadné frontální výuky a verbalismu
B) vznikl zároveň s totalitními ideologiemi
C) odpovídá pedagogickému systému Johna Deweyho
D) bývá zpravidla spojován s důrazem na poznávání v životní praxi

OTÁZKA 3
Tzv. globální slova ve vývoji řeči
A) bývají tvořena dlouhou větou
B) bývají tvořena 2 krátkými větami
C) bývají tvořena 4 slovy
D) bývají tvořena jedním slovem a mají širší význam

OTÁZKA 4
Typologii rané vazby matky a dítěte popsal
A) S. Freud
B) A. Adler
C) J. Bowlby
D) J. Piaget

OTÁZKA 5
Mezi níže jmenované fakulty středověké univerzity nepatří fakulta
A) přírodovědecká
B) theologická
C) artistická
D) právnická

OTÁZKA 6
Komenský se ve svém pedagogickém díle přichyloval
A) k dogmatickému vyučování
B) k vyučování slovně názornému
C) k vyučování kooperativnímu
D) výhradně k vyučování domácímu

OTÁZKA 7
Do kategorie školských zařízení patří
A) střediska volného času
B) terapeutické komunity
C) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
D) domy na půl cesty

OTÁZKA 8
Inkluzivní přístup ve vzdělávání předpokládá
A) důslednou laicizaci hlavního vzdělávacího proudu
B) jasnou definici práv rodičů dětí ve společném vzdělávání
C) zařazení všech dětí do hlavního vzdělávacího proudu
D) povinnou účast asistentů učitele ve výuce

OTÁZKA 9
Mezi instituce ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovně péče nepatří
A) diagnostický ústav
B) dětský domov se školou
C) středisko výchovné péče
D) středisko rané péče

OTÁZKA 10
Pro analýzu sociálních vztahů ve třídě se používá diagnostický nástroj zvaný
A) sociografický dotazník
B) socio-patologický dotazník
C) sociologický dotazník
D) sociometrický dotazník

OTÁZKA 11
Co nebývá uváděno jako znak kooperativního vyučování?
A) Vyučování na bázi projektů
B) Osobní odpovědnost
C) Pozitivní vzájemná závislost
D) Reflexe skupinové činnosti

OTÁZKA 12
Přehledová syntetická práce o pedagogické vědě a výzkumu od J. Průchy nese název
A) Moderní pedagogika
B) Soudobá pedagogika
C) Pedagogika v zrcadle století
D) Kapitoly z pedagogického výzkumu

Úvod > Přijímací řízení > Ukázka testu k přijímacímu řízení