Mgr. et Mgr. Martin Skutil, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Martin Skutil, Ph.D.

Vystudoval program Učitelství pro střední školy (obor historie-společenské vědy) na Pedagogické fakultě UHK a obor Pedagogika na Filozofické fakultě UK. Doktorské studium absolvoval v roce 2009 na Filozofické fakultě MUNI v Brně, kde obhájil práci na téma Proměna maturity jako specifického školního jevu. Od roku 2005 působí jako odborný asistent na Ústavu primární, preprimární a speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UHK, od 2009 také jako zástupce ředitele ÚPPSP. Je členem Rady studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UHK, od roku 2021 je členem Rady Centra učitelství Filozofické fakulty UK. Tři roky vyučoval předmět pedagogika na Střední pedagogické škole v Hradci Králové, šest let byl garantem inkluze v projektu P-KAP řešeném Národním pedagogickým institutem ČR. Absolvoval jazykové stáže ve Velké Británii a v Rakousku, dlouhodobě spolupracuje s řadou zahraničních institucí (např. Německo, Nizozemsko, Turecko, Vietnam).

Současné odborné zaměření

Profesně se zabývá obecně pedagogickými a obecně didaktickými otázkami, především se zaměřením na učitele, učitelskou profesi a pregraduální přípravu učitelů. Věnuje se problematice školního hodnocení a realizaci výchovně-vzdělávacího procesu.

Vybrané projekty

2019-2020 – řešitel projektu specifického výzkumu č. 2103/2019 Formativní hodnocení a sebehodnocení v primárním vzdělávání (PdF UHK)

2018–2022 – podíl na řešení projektu CZ.02.3.68/0.0/16_038/0006939 Zkvalitňování vzdělávání budoucích učitelů na PdF UHK (PdF UHK).

2018 – řešitel projektu specifického výzkumu č. 2107/2018 Typy hodnocení na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů (PdF UHK)

2015 – řešitel projektu specifického výzkumu č. 2104/2015 Výukové metody v primárním vzdělávání z pohledu aktérů edukačního procesu (PdF UHK)

2011–2013 – spoluřešitel projektu GA ČR GAP407/11/0426 Ready to ask? Informační chování nadaných dětí v pregramotném období

2007–2008 – spoluřešitel projektu GA ČR 406/07/1482 Výzkum implementace základních cílů vzdělávání (tzv. 4 pilíře) v primárním vzdělávání ve školách v ČR

Vybrané publikace

SKUTIL, M. (2021). Assessment in Primary Education from the Parents‘ Point of View. Psychology and Education, 58, 3, 2905-2913. https://doi.org/10.17762/pae.v58i3.4375

MANĚNOVÁ, M., WOLF, J., SKUTIL, M. & VÍTOVÁ, J. (2021). Combating the Coronavirus Pandemic in Small Schools. Sustainability, 13, 13, 1-15. https://doi.org/10.3390/su13137086

SKUTIL, M. & MANĚNOVÁ, M. (2021). Current forms of assessment in primary education with a focus on formative assessment. 7th International Conference on Education 2021 (ICEDU 2021). Pitakotte: TIIKM, 629-639. ISSN 2424-6700.

SKUTIL, M. (2020). Verbal assessment in primary education. International conference of education, research and innovation (ICERI 2020). Valencia: IATED, 9923-9928. ISBN 978-84-09-24232-0.

MANĚNOVÁ, M., SKUTIL, M. & BURGEROVÁ, J. (2017). Analysis of teaching programmes for interactive boards. International journal of information and education technology. IACSIT, roč. 7, č. 9, s. 690-693 ISSN: 2010-3689.

SKUTIL, M. (2014). ICT as one of the teaching methods at primary school from teacher’s point of view Problems of Education in 21st century, 61(61), s. 105-112. ISSN 1822-7864.

SKUTIL, M., MANĚNOVÁ, M. & FABEROVÁ, M. (2012) Self-evaluation of Skills in the Area of ICT in 1st Level Elementary School Teachers: Partial Research Results. E-pedagogium, roč. 11, č. 4, č. 92-101. ISSN 1213-7499; ISSN 1213-7758.

SKUTIL, M. a kol. (2011) Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál.

SKUTIL, M., ZIKL, P. a kol. (2011). Pedagogický a speciálně pedagogický slovník. Praha: Grada.

Vybrané studijní texty

MANĚNOVÁ, M. & SKUTIL, M. (2020). Moderní výukové metody. Hradec Králové: PdF UHK, 80 s. (e-studijní text)

SKUTIL, M. (2014). Kapitoly z primární pedagogiky 1. Hradec Králové: Gaudeamus (2021 vydáno jako e-studijní text)

SKUTIL, M., KŘOVÁČKOVÁ, B. & MANĚNOVÁ, M. (2014). Psaní odborných textů a tvorba elektronických prezentací ve společenských vědách. Hradec Králové: Gaudeamus.

Vyučované předměty

Úvod do pedagogiky, Pedagogika pro učitele 1, Diplomový seminář

 

Úvod > Katedra > Vyučující > Mgr. et Mgr. Martin Skutil, Ph.D.