Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní vědy

Vzdělávací program Učitelství pro střední školy se zaměřuje na pedagogickou, psychologickou, oborově didaktickou a praktickou přípravu učitelů středních škol, kteří příslušné učitelské vzdělávání neabsolvovali v rámci oborového vysokoškolského studia. Mají však ukončené magisterské oborové studium na oborech společenskovědních, ekonomických či právních.

Zahájení kurzu: ……..

Číslo kurzu:

Časový plán studia: hodinová dotace je 250 vyučovacích hodin (přednášky, semináře, cvičení a výcvik)

Místo konání: Katedra psychologie UK FF, Katedra pedagogiky FF UK, Celetná 20, Praha 1

Frekvence přednášek: dle rozpisu přednášek (bude info)

Podmínkou pro přijetí do studia je: ukončené oborové vysokoškolské vzdělání magisterského typu

Cena kurzu je: 16.000 Kč

Absolvent kurzu obdrží „Osvědčení Univerzity Karlovy. Poslední akreditace je evidována pod Čj.: MSMT-11080/2020-4-402 ze dne 25.6.2020.  Studium je možné hradit z prostředků DVPP

Kontaktní osoba: Katedra pedagogiky FFUK Mgr. Daniela Nováková, DiS., Ph.D.

Podrobnější informace   Informace k zápisu   Přihláška

Přihlášky do kurzu prosím posílat do ………..

ZÁPIS DO KURZU CŽV Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické i právní vědy se bude konat …….., pak v dalších dnech……..– přineste prosím s sebou vše k zápisu a sdělte mi prosím mailem vybraný termín zápisu a přibližný čas. – pod položkou Informace ke studiu je již vyvěšen Rozpis přednášek ……

Přihlášku s přílohou vyplňte prosím čitelně se všemi údaji, včetně Vašeho tel. kontaktu (mobil) a e-mailové adresy a zašlete prosím poštou co nejdříve na adresu: Filozofická fakulta UK, Katedra psychologie , nám. J. Palacha  2, 116 38, Praha 1. Lze i naskenovat přihlášku s podpisem a s přílohou a poslat elektronicky na: ………  Na základě přihlášky budete vyzvání k osobní návštěvě  k doložení příslušných dokladů – viz Informace k zápisu a k vyplnění dalších formulářů k zápisu do kurzu a k vystavení indexu. Po zápisu do kurzu se řídíte termíny přednášek a cvičení pro frekventanty, jak jsou uvedeny v bodě 2 pod položkou Informace ke studiu – termíny přednášek a cvičení.  Na těchto webových stránkách najdete i pokyny k průběhu celého studia, požadavky k dílčím i závěrečným zkouškám atd.

Úvod > Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní vědy