PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.

Vzdělání

 • 1993 – Mgr., Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešově, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů; aprobace: Geografie – Pedagogika
 • 2002 – PaedDr. na UPJŠ v Košicích
 • 2012 – PhD. na katedře Pedagogiky, psychologie a andragogiky FHPV, PU v Prešově
 • Kvalifikační studium Informatiky na MC v Prešově
 • 2. atestační zkouška PF PU v Prešově
 • 1. atestační zkouška na MPC v Prešově

 Další vzdělání

The Village Project Inc. New York USA – Projekt VILLAGE – Pedagogika J.Deweya

FOLGHSKOLA Švédsko: Neformální vzdělávání dospělých – 3týdenní stáž

INFRA – Školní vzdělávací program krok za krokem“

Nadace FILIA Centrum Košice a UPJŠ Košice „Základy prevence drogových závislostí, sebereflexe a reflexe skupinových procesů“

INFOVEK – „ON Line kurz Tvorba webových stránek“ „Letní škola odborných garantů se zaměřením na správu ICT na škole“

Pedagogicko psychologická poradna pro SŠ v Košiciach: „Výchovné poradenství“ 

VUDPAP – „Cesta k emocionální zralosti“ 

Open society fund: „Zdravý životný štýl a Komunikace při řešení konfliktu“ 

MPC – Tvorba programů kontinuálního vzdělávání, Otevřená škola, Alternativní vyučovací metody – Daltonský plán, Tvorba a realizace projektů, Psychohygiena a copingové strategie, Využití ICT ve vyučovacích předmětech, Globální rozvojové vzdělávání, Prevence sociálně patologických jevů na středních a speciálních školách, Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce na ZŠ, Současná školní didaktika, Prevence závislostí. 

 

Studijní pobyty – akademická Erasmus mobilita

 • 2018 Ist General Lyceum of Trikala; Řecko. Teacher´s Training to the Inclusion of the Children of Foreigners (TTI) No. 20161CZ01-KA202-024034 neboli Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců
 • 2017 Štátny pedagogický ústav Bratislava; Slovensko Strategické partnerství v odborném vzdělávání. Erasmus+ Teacher´s Training to the Inclusion of the Children of Foreigners (TTI) No. 20161CZ01-KA202-024034 neboli Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců
 • 2017 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra Pedagogiky
 • 2016 University of Granada. Inkluzívní vzdělávání v Evropě
 • 2016 Birmingham, United Kingdom; Non-Formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence (Uni&NFL)
 • 2015 Konstancin-Jeziorna, Poland UNI&NFL Non-Formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence”

Přehled pracovních zkušeností v oboru 

1986–2004 Základní školy a Gymnázia v Košicích

 • Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů na Základní škole a Gymnáziu (geografie, etika, informatika). Vedoucí předmětové komise společensky vědních předmětů. Externí metodička zeměpisu okresu Košice III. Koordinátorka projektů na škole Výchovná poradkyně na Gymnáziu. Členka protidrogové komise KE. Projektová vedoucí. 

2003–2013 Metodicko-pedagogické centrum – Bratislava RP Prešov, regionální pracoviště, detašované pracoviště v Košicích

 • ředitelka regionálního pracoviště MPC Prešov v Košicích (řízení pracovních týmů, realizace národních projektů ESF v regionu.
 • Regionální projektová manažerka národního projektu financovaných ESF (od 2010–2012)
 • Členka pracovní skupiny pro tvorbu Profesních standardů pedagogických a odborných zaměstnanců
 • Koordinátorka aktivity 1.1 Tvorba, inovace a implementace profesních standardů a nástrojů hodnocení rozvoje profesních kompetencí Národního projektu profesní a kariérní růst pedagogických a odborných zaměstnanců
 • Učitelka kontinuálního vzdělávání pro školní management, pro geografii a pedagogiku volného času, metodik kariérního vzdělávání, geografie. Lektorka, tvůrkyně metodik výuky pedagogiky volného času a metodik školního managementu – semináře, řízení pracovních týmů vedení závěrečných prací, oponentura závěrečných prací, člen a předseda komise na 1. a 2. atestaci, funkční vzdělávání, příprava vedoucích pedagogických pracovníků, kvalifikační, specializační a aktualizační kontinuální vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Výuka předatestačního vzdělávání v předmětu pedagogika, vedení závěrečných prací 1 a 2 atestace pedagogických pracovníků, předsedkyně 1 a 2 atestací v kategorii učitel v předmětu pedagogika, spoluřešitelka vědecko-výzkumných projektů – VEGA 2007 SR 1/4525/07 na Fakultě humanitních a přírodních věd Prešovské univerzity,
 • Vedení diplomových prací vysokoškolského studia na Dubnickém technologickém institutu.
 • 2009 – 2014 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov  – Koordinátorka aktivity 1.1 Tvorba, inovácia a implementácia profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií pre kategórie, kariérové stupne a kariérové pozície pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení vrátane zavedenia systému ich evalvácie
 • Členka komise pro výběr, hodnocení Moderní vzdělávání pro znalostní společnost – interní posuzovatelka národních projektů SR

2013–2019 Národní institut pro další vzdělávání

 • Náměstkyně sekce strategie a inovací NIDV
 • Vedoucí oddělení vzdělávání a podpory NIDV
 • Garance kvalifikační studia Pedagogiky, Ředitelů, Asistentů pedagoga, Funkčního studia a dalších studií
 • Celostátní evaluaci vzdělávacích programů a projektů NNO dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží
 • Příprava materiálů souvisejících s akreditačním řízením MŠMT
 • Garance a tvorba ediční činnost odborných, analytických, koncepčních a metodických materiálů a publikací týkajících se DVPP
 • Garance a řízení metodické podpory v oblastech vzdělávání dětí/žáků cizinců, bezpečnosti škol, Globální rozvoj,
 • 2012–2015 Řešitelka dílčího úkolu. Operační program Systémový rámec celoživotního učení (CZ.1.07/4.1.00/33.0002) Projekt: Kariérní systém.
 • Odborná oponentka výstupů ESF OPVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“.

2013 – dosud akademický pracovník Katedry pedagogiky FF UK a vedení oddělení praxí studentů

Vyučované předměty

Správa a řízení školství; Řízení sociálně pedagogických institucí; Multikulturní výchova I; Multikulturní výchova II; Asistentská praxe; Asistentská stáž; Pedagogika pro učitele I.: procesy spojené s výukou; Praxe typu stáže I; Průběžná pedagogická praxe I; Průběžná pedagogická praxe II; Školní didaktika

Současné odborné zaměření

Učitelská profese a její rozvoj; Cvičný učitel a jeho kompetence; Pedagogická prax v pregraduálním vzdělávání

 

Výzkumné projekty a projekty OPVVV

2016–2018 KEGA (003UMB-4/2016) Kariérny systém profesijného rozvoja učiteľov a model podpory profesijného učenia v škole na Katedre andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2012–2015 Kariérní systém. Operační program Systémový rámec celoživotního učení (CZ.1.07/4.1.00/33.0002) NIDV ČR

2007–2010 FHPV PU Prešov VEGA 2007 SR 1/4525/07 Ďalšie vzdelávanie učiteľov pre získanie kompetencií vo funkcii (so statusom) cvičného učiteľa

2007-2009 Metodicko-pedagogické centrum Prešov – Vytvorenie edukačného portálu

2007-2009 Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne – Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch FIT

2007-2008 Štátny pedagogický ústav – Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov na SŠ s orientáciou na testovanie

Publikační činnost

Monografie

VINCEJOVÁ, E.: (2014) Systém adaptace a profesního rozvoje zaměstnanců Bratislava: Metodicko – pedagogické centrum, 50 s. ISBN 978-80-8052-564-4

VINCEJOVÁ, E.: (2013) Plánovanie edukačných procesov. Bratislava: Metodicko – pedagogické centrum, 2013, 64.s ISBN: 978-80-8052-527-9

VINCEJOVÁ, E.: (2012) Základy pedagogiky voľného času pre pedagogických asistentov. (učebný text pre kvalifikačné štúdium) Prešov: Rokus, s.r.o Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov 2012 ISBN: 978-80-8052-452-4

VINCEJOVÁ, E.: (2008) Ako vo voľnom čase I. „(námety pre pedagógov na aktivizáciu detí vo voľnom čase). Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, ROKUS s.r.o Prešov, 2008.  ISBN 978-80-8045-521-7

VINCEJOVÁ, E. – VOLKOVÁ T.: (2008) Ako vo voľnom čase II. (námety pre pedagógov na aktivizáciu detí vo voľnom čase a v detskej táborovej rekreácii): Metodicko-pedagogické centrum Bratislava. ROKUS s.r.o Prešov 2008 ISBN 978-80-8045-522-4

VINCEJOVÁ, E.: (2006) Tvorivosť v práci vychovávateľa ŠKD.: Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2006 ISBN 80-8045-413-2

Kapitoly v kolektivních monografiích

VINCEJOVÁ, E: (2019) Hospitácia ako pomoc začínajúcemu učiteľovi. Monika Brodská (ed.) Začínající učitel. s.56-59 Národní institut pro další vzdělávání Praha. ISBN:978-80-7578-012-6

VINCEJOVÁ, E: (2017) Model Podpory pedagogických pracovníkov formou metodických kabinetov. Ivan Pavlov (ed.) KONTEXTY PODPORY PROFESIJNÉHO ROZVOJA UČITEĽSTVA Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta ISBN:978-80-557-1334-2

VINCEJOVÁ, E., PAVLOV, I.: (2016) Učiteľská etika ako zdroj profesionalizácie učiteliek a učiteľov. Ivan Pavlov (ed.) Etické kontexty andragogického posobenia. ISBN: 978-80-557-1166-9. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum

VINCEJOVÁ, E: (2015) Komparácia štandardov pedagóga pre kontinuálne (dalšie) vzdelávanie učiteľovv ČR a na Slovensku. Miroslav Krystoň (ed.) Vzdelávatelia dospelých a ich andragogické posobenie.Vzdelávatelia dospelých a ich andragogické posobenie. S. 195-206 Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, ISBN 2015978-80-557-1008-2 Publikácia je výstupom výskumnej úlohy VEGA č. 1/0754/2013 Determinanty profesijného rozvoja lektora v kontexte kvality vzdelávania dospelých.

MIHÁLIKOVÁ, J., MICHALOVIČ, V., PAVLOV, I., VINCEJOVÁ, E.: Tvorba výchovných programov v centrách  voľného času.  Bratislava 2009, IUVENTA

Články

VALÁŠKOVÁ VINCEJOVÁ, E.: (2020) Jak na formativní hodnocení. Metodická příručka pro pedagogy. Národní pedagogický institut v Praze. https://www.nidv.cz/component/nbulletins/?task=bulletins.download_pdf&id=38

VINCEJOVÁ, E., PAVLOV, I.: SLOVAK TEACHING IN THE DIMENSIONS OF PROFESSIONAL ETHICS. Rocznik Lubuski 42, s.301-315   Lubuskie Towarzystwo Naukowe Zielona Góra, Polska ISNN: 0485-3083

VINCEJOVÁ, E., PAVLOV, I.: (2014) K otázke štandardizácie profesijných kompetencií učiteľov ako súčasti komplexnej podpory profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku. Pedagogické rozhľady  Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia 3/2014 Dvojmesačník Ročník 23 Evidenčné číslo: EV 3414/09  s. 20-25 ISSN 1335-0404        

VINCEJOVÁ, E: (2014) Profesijné štandardy ako nástroj rozvoja pedagogických zamestnancov prírodovedného zamerania odborno-metodický občasník pre učiteľov biológie, geografie a chémie na základnej a strednej škole – BIGECHE č.15, s.23-25, Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov.  ISNN 1335–9940

Příspěvky ve sborníku

PAVLOV, I., VINCEJOVÁ, E. (2013) Profesijnými štandardami k profesijnému rozvoju pedagógov. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013. Brno: Mendelova univerzita, 2013, s. 341–348. ISBN 978-80-7375-825-7.

VINCEJOVÁ, E.: (2012) Cvičný učiteľ ako objekt vzdelávania. Zborník príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencie: XX. Výročná konferencia ČAPV, Praha 10.-12.9.2012

ČERNOTOVÁ M., VINCEJOVÁ, E.: (2012) Rozbor a rozvoj kompetencií cvičného učiteľa In: KOHNOVÁ, Janaed. Profesní rozvoj učitelů: sborník z konference [CD-ROM]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012.  ISBN  978-80–7290-548-5.

VINCEJOVÁ, E: (2009) Reflexia pripravenosti učiteľov na reformu v odraze ich kľúčových kompetencií. In: Príprava učiteľov v procese školských reforiem [elektronický zdroj]: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 16.-17.september 2009 / Ed. Ján Kancír, Veronika Zeľová. – Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009. – ISBN 978-80-555-0024-9.

VINCEJOVÁ, E.: (2009) Kompetencie učiteľov v pripravenosti na reformu. Zborník príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencie: „Rozvoj a perspektívy pedagogiky a vzdelávania učiteľov“ Katedra pedagogiky Fakulty humanitních a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove a Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, regionálne pracovisko v Prešove. s.283-290, Vydavateľstvo ROKUS s.r.o., Prešov 2009. ISBN 978-80-555-0064-5

VINCEJOVÁ, E.: (2008) Kompetencie učiteľov v pripravenosti na reformu odborno-metodický občasník pre učiteľov biológie, geografie a chémie na základnej a strednej škole – BIGECHE č.8, s.36-39, MPC Bratislava. ROKUS s.r.o., Prešov 2008.  ISNN 1335–9940          

ČERNOTOVÁ M., VINCEJOVÁ, E.: (2008) Hodnotenie kvality pregraduálnej prípravy učiteľov študentmi a absolventmi učiteľskej fakulty.  Zborník príspevkov medzinárodného vedeckého seminára: „Učiteľské povolanie v podmienkach súčasnej spoločnosti Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity sv.   Cyrila a Metoda   Trnave a Slovenská pedagogická spoločnosť  pri SA. Trnava 2008. ISBN 978-80-8105-106-7

VINCEJOVÁ, E.: (2008) Rozvoj kľúčových kompetencií vo voľnom čase Zborník príspevkov   z   medzinárodnej  konferencie 50. výročia založenia školského internátu Domov mládeže Medická 2 Košice „Výchova ako hľadanie  dobra“. Košice 2008. ISBN 978-80-89232-41-3         

VINCEJOVÁ, E: (2008) Teoretické východiská pre renesanciu ďalšieho vzdelávania cvičných   učiteľov.  Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí seminář se konal 15. října 2008 na PdF MU v Brně. BRNO 2008. MSD spol. s r. o. ISBN  978–80–7392–052–4

Recenze:

2018 – VINCEJOVÁ, E., Recenze vědecké monografie: Tomengová, A. et al 2017. Pedagogické znalosti a profesionalita učiteľa. Banská Bystrica: Belianum, 2017. 1. vydanie. ISBN 978-80-557-1315-1 (viaz)., ISBN 978-80-557-1316-8

Od roku 2017 – odborný recenzent odborného časopisu Rocznik Lubuski Lubuskie Towarzystwo Naukowe Zielona Góra, Polska ISNN: 0485-3083

2015 – VINCEJOVÁ, E., Recenze vysokoškolské učebnice: V. Šuťáková – J.Ferencová – M. Zahatňanská „SOCIÁLNA A DIDAKTICKÁ KOMUNIKÁCIA“. Wolters Kluwer ISBN 978-80-8168-548-4

2014 – VINCEJOVÁ, E., Recenze vědecké monografie: VALICA, M. – FRIDRICHOVÁ, P. – ROHN, T.: Evalvácia a modifikácia modelov výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy. Monografia vydaná v Banskej Bystrici v roku 2014. ISBN 978-80-557-0832-4. 254 s

2013 VINCEJOVÁ, E., Recenze odborné publikace: Pavlov,I., Dragulová,A.: Kompendium na prípravu pedagogických zamestnancov na vykonanie druhej atestácie. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava ISBN 978-80-8052-473-9

Úvod > Katedra > Vyučující > PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.