PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.

Jméno a příjmení   PaedDr. Eva Valášková Vincejová, PhD.  
Orcid    
Vzdělání   Vystudovala Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Fakultě humanitních a prírodných vied (FHPV) Univerzity P. J. Šafárika v Prešově (obor Pedagogika – Geografie).  

Doktorské studium absolvovala na katedře Pedagogiky, psychologie a andragogiky FHPV, PU v Prešově, kde obhájila disertační práci Rozbor a rozvoj kompetencií cvičného učiteľa.   

V rámci dalšího vzdělávání absolvovala Kvalifikační studium Informatiky na MC v Prešově. Složila 1. a 2. atestační zkoušku na Pedagogické Fakultě PU v Prešově.  

Absolvovala množství českých i zahraničních pedagogicko-psychologických kurzů (např. TheVillage Project Inc. New York USA, FOLGHSKOLA, INFRA, Metodicko-pedagogické centrum).   

Pracovní působení   Působí na Katedře pedagogiky FF UK, kde vyučuje především didaktiku a příbuzné předměty. Působí jako katedrová koordinátorka pedagogických praxí.  

V letech 2013–2019 působila v Národním institutu pro další vzdělávání ČR jako náměstkyně sekce strategie a inovací a vedoucí oddělení vzdělávání a podpory.  

V letech 2003–2013 působila v Metodicko-pedagogickém centru SR jako ředitelka regionálního pracoviště MPC Prešov v Košicích (řízení pracovních týmů, realizace národních projektů ESF v regionu) a jako učitelka kontinuálního vzdělávání pro školní management, geografii, pedagogiku volného času, a kariérní vzdělávání.  

V letech 1986–2004 byla učitelkou všeobecně vzdělávacích předmětů na základních školách a gymnáziu (geografie, etika, informatika).   

Profesní zaměření   Profesně se zabývá:  

– učitelskou profesí a jejím rozvojem;  

– problematikou provázejícího učitele a jeho kompetencemi;  

– problematikou pedagogických praxí v pregraduálním vzdělávání.  

Mimo jiné je učitelkou kontinuálního vzdělávání pro školní management, pro geografii a pedagogiku volného času, metodičkou kariérního vzdělávání a tvůrkyní metodik výuky pedagogiky volného času a metodik školního managementu.  

Členství   Členka Expertnej skupiny pre nadané a talentované deti NIVaM. Národný inštitút vzdelávania a mládeže SR.  

Členka redakční rady odborného časopisu Rocznik Lubuski Lubuskie Towarzystwo Naukowe Zielona Góra, Polska .

Další   Absolvovala akademické stáže ve General Lyceum of Trikala; Řecko. University of Granada, Birmingham, United Kingdom a další.  

Dlouhodobě spolupracuje s řadou institucí na Slovensku, Katedre andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; Pedagogickej fakulty Prešovskej Univerzity v Prešově.  

Ve spolupráci s MPC – NIVaM  vykonáva expertní činnost v Plánu obnovy SR a to při přípravě doprovodných a metodických materiálů – usměrňování při koncepční přípravě materiálů, odborné konzultace. Realizace odborných posudků k doprovodným a metodickým materiálum – specializace na hodnocení žáků a didaktické inovace. Transfer zkušeností s implementací kurikulárních změn mezi ČR a SR.  

Pracovala v národních projektech ČR a SR:  

Operační program Systémový rámec celoživotního učení (CZ.1.07/4.1.00/33.0002) Projekt: Kariérní systém.  

ESF OPVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“.  

KEGA (003UMB-4/2016) Kariérny systém profesijného rozvoja učiteľov a model podpory profesijného učenia v škole na Katedre andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Národný plán obnovy SR. 

Odborná oponentka projektu TAČR, NPI ČR, NIVaM.

 

 

Úvod > Katedra > Vyučující > PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.