Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.

Přehled vzdělání

 • 1999-2003 Gymnázium, Arabská 14, Praha 6 – třída se zaměřením na humanitní předměty
 • 2003-2008 – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, studijní program: psychologie, studijní obor: psychologie-speciální pedagogika (pětileté magisterské studium, udělený titul Mgr.)
 • 2008-2012 – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, studijní obor: pedagogická psychologie (doktorské studium, udělený titul Ph.D.)

Další vzdělání

 • 2007-2011 Sebezkušenostní výcvik v dynamicky a hlubinně orientované skupinové psychoterapii v modelu SUR
 • 2010-2013 Školička SUR – teoretické vzdělávání v psychoterapii
 • Vybrané absolvované kurzy v oboru: Test stromuTest kresby postavy (FDT)Test apercepce ruky (TAR) a Lűscherův barvový test (Mgr. Zdeněk Altman)Vedení dětské skupiny (PhDr. Václava Masáková)Metody protipředsudkové výchovy (Mgr. Václav Šneberger), Školící  a výcvikový kurz WISC-III (PhDr. Dana Krejčířová), Školící  a výcvikový kurz SON-R, Školící a výcvikový kurz IDS, Školící a výcvikový kurz MMPI – 2 (PhDr. Karel Netík)Diagnostika pozornosti jako součást psychologického vyšetření – užívání testu D2Diagnostika rodiny ve školských poradenských zařízeních, Užívání testu rodinných vztahůDiagnostika a intervence pro žáky se sociokulturním znevýhodněním (PhDr. Jana Zapletalová)Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku (Mgr. Jiřina Bednářová), Vývojová dysfázie, Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem (META o.p.s.), Základní výcvikový kurz – první pomoc proti šikaně a kyberšikaně (PhDr. Michal Kolář), kurz Rozvoj jazykových schopností dle Elkonina atd.

Dosavadní odborná praxe a zaměstnání

 • 2007-2009 projektová managerka a lektorka projektu Za SAMOstatností, o.p.s. Rozmarýna (zlepšování informovanosti a sociálních dovedností – skupinová práce s adolescenty z dětských domovů)
 • 2012-2013 Prevence ve škole, o.s. – lektorka
 • 1.9.2009 – 30.9.2019 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno – psycholog a speciální pedagog (diagnostika dětí a dospívajících, individuální terapeutická práce, práce se skupinami, práce s rodinami)
 • 1.4.2014 – 31.12.2016 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra psychologie – členka řešitelského týmu v projektu Legitimizace stereotypů v české společnosti (ověření a integrace teoretických konceptů), projekt podpořen GAČR (Hnilica, K., Komárková, T., Smetáčková, I., Francová, V.)
 • Od 1.1.2018 doposud Pedagogicko-psychologická poradna Step, s.r.o – psycholog a speciální pedagog
 • od 1.2.2013 doposud Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra pedagogiky – akademický pracovník (výuka, výzkumná a publikační činnost, vedení diplomových prací, atd.)
 • od 1.1.2020 doposud Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – Poradenské centrum Hybernská – psycholog, speciální pedagog

 

Výzkumné projekty

 • 2014 – 2016  Legitimizace stereotypů v české společnosti, projekt podpořen GAČR – členka řešitelského týmu (Hnilica, K., Komárková, T., Smetáčková, I., Francová, V.)
 • Členka řešitelského týmu v projektu v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově Q15: Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí – dílčí úkol: Sociální pedagogové a jejich profesní dráhy dvacet let po zavedení akademického oboru na vysokých školách.

 

Jiné projekty

 •  2020 – 2022 Projekt OP VVV (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322) ESF pro VŠ na UK – Poradenská a další podpora studentů se speciálními potřebami a dalších znevýhodněných skupin – pozice garantka podaktivity
 • 9/2020 – 1/2021 vývoj nástroje Parent Completed Questionnaire_School Readiness (verze 2.0) pro iSophi Education s.r.o. v rámci programu Pražský voucher na inovační projekty – hlavní řešitelka

 

Výběr publikační činnosti

BARIEKZAHYOVÁ, T. Osobnost jedince v procesu dosahování sociálního statusu – směrem od sociální reprodukce k hledání zdrojů mezigenerační vzestupné sociální mobility. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012 (nepublikovaná disertační práce)

ŠAFR, J., BARIEKZAHYOVÁ, T. Výchovné styly rodičů a osobnostní rysy: vliv na status a mezigenerační třídní mobilitu. In ŠAFR, J. a kolektiv, Mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012, 166 s.

ŠAFR, J., BARIEKZAHYOVÁ, T. Personality traits, socialization agents in family of origin and stratification process: Self-esteem and parenting styles. In PRUDKÝ, L. (Ed.) Values, Stratification, Transformation. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 471 str. ISBN 978-80-7380-401-5.

SMETÁČKOVÁ, I., BARIEKZAHYOVÁ, T., FRANCOVÁ, V., HNILICA, K. Dehumanizace v medicíně: rizika a přínosy. In PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. (Ed.) Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Praha: Grada, 2014.

HNILICA, K., FRANCOVÁ, V., KOMÁRKOVÁ, T., SMETÁČKOVÁ, I. (2017). Stereotypy a morální legitimizace sociální stratifikace. Československá psychologie, 61, 2, 109-127.

SMETÁČKOVÁ, I., KOMÁRKOVÁ, T. (2017). Hierarchie povolání: srovnání prestiže a úcty v sociologicko-psychologické perspektivě. Scientia et Societas, XIII, 1, 181-199.

FRANCOVÁ, V., KOMÁRKOVÁ, T. (2017). Teorie ospravedlňování systému a její přínos k poznání meziskupinových vztahů. E-psychologie, 11(1), 59-71. Dostupné z http://e-psycholog.eu/pdf/francova_komarkova.pdf

SMETÁČKOVÁ, I., KOMÁRKOVÁ, T. (2017). Hodnota rovnosti jako významný ukazatel politické orientace – vývoj škály rovnosti. Psychologie a její kontexty, 8 (2), 101–113.

SMETÁČKOVÁ, I., KOMÁRKOVÁ, T. (2018). „Jsou šikovní, ale opovrhují jimi“: Kompetence a vřelost ve vztahu k emocionálním reakcím u vybraných profesních kategorií. Scientia et Societas, 14 (4), 70-86.

LORENZOVÁ, J., KOMÁRKOVÁ, T. (2019). Sociální pedagogika: pojetí oboru a profese u studentů a sociálních pedagogů v České republice. Orbis Scholae, 13 (1), 87-106.

 

Vyučované předměty

obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie I, II, pedagogická psychologie I, II, psychopatologie, základy pedagogického poradenství, pedagogicko-psychologické poradenství I, II, speciální pedagogika I, II, rodinná výchova a náhradní rodinná výchova, pedagogika pro učitele II

Úvod > Katedra > Vyučující > Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.