Bakalářské studium

Jednokolová písemná zkouška

Bc. Pedagogika – prezenční i kombinovaná forma

Přijímací zkouška probíhá v prostředí Moodle formou testu. V testu se ověřuje základní orientace v oblasti pedagogiky a psychologie (základní pojmy, problémy, přístupy, historie), historické, literární, uměnovědné a filozofické, resp. sociologické znalosti na úrovni všeobecné středoškolské vzdělanosti (max. 100 bodů). Test bude obsahovat 50 otázek a čas k jeho vypracování bude 40 minut.