Bakalářské studium

Bc. Pedagogika – prezenční i kombinovaná forma

PEDAGOGIKA

forma a typ studia: prezenční bakalářské

počet přijatých v minulém akademickém roce: 31

počet přihlášených v minulém akademickém roce: 72

předpokládaný počet přijímaných: 40

kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují

přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

popis přijímací zkoušky:

1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)

1) základní orientace v oblasti pedagogiky a psychologie (základní pojmy, problémy, přístupy, historie), historické, literární, uměnovědné a filozofické, resp. sociologické znalosti na úrovni všeobecné středoškolské vzdělanosti (max. 50 bodů)

2. kolo – ústní část

1) motivace uchazeče ke studiu programu pedagogika (max. 10 bodů)

2) oborové předpoklady (pohovor nad přečtenou odbornou literaturou zjišťující formulační schopnosti a vědomosti z oboru, příbuzných věd a filozofie, dále jsou diskutována aktuální témata a problémy školství a vzdělávací politiky) (max. 40 bodů)

kritéria hodnocení motivace:

· přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 10–7 bodů

· částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–3 bodů

· nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 2–0 bodů

Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pokud se uchazeč hlásí zároveň do obou forem studia, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě formy.

další požadavky ke zkoušce: životopis, seznam prostudované literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky)

přípravný kurz: koná se, informace budou zveřejněny na https://kped.ff.cuni.cz/cs/prijimaci-rizeni/pripravny-kurz-pro-uchazece-o-bakalarske-studium/

další informace: · vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/pedagogika/pedagogika-ps/

· web Katedry pedagogiky: https://kped.ff.cuni.cz

informace o uplatnění absolventů:

Absolvent bakalářského studijního programu pedagogika je po odborné stránce připraven zvládat nároky navazujícího magisterského studia pedagogiky i programů příbuzných, budou-li koncipovány jako navazující magisterské programy na veřejných i soukromých vysokých školách, např. andragogika, sociální práce, školní management apod. Zároveň je absolvent připraven orientovat se na trhu práce, nalézat odpovídající uplatnění v profesích, jejichž základem je výchova dětí a mládeže, a adaptovat se na potřeby praxe.

——–

PEDAGOGIKA

forma a typ studia: kombinované bakalářské

počet přijatých v minulém akademickém roce: 32

počet přihlášených v minulém akademickém roce: 48

předpokládaný počet přijímaných: 40

kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem

přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

popis přijímací zkoušky:

1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)

1) základní orientace v oblasti pedagogiky a psychologie (základní pojmy, problémy, přístupy, historie), historické, literární, uměnovědné a filozofické, resp. sociologické znalosti na úrovni všeobecné středoškolské vzdělanosti (max. 50 bodů)

2. kolo – ústní část

1) motivace uchazeče ke studiu programu pedagogika (max. 10 bodů)

2) oborové předpoklady (pohovor nad přečtenou odbornou literaturou zjišťující formulační schopnosti a vědomosti z oboru, příbuzných věd a filozofie, dále jsou diskutována aktuální témata a problémy školství a vzdělávací politiky) (max. 40 bodů)

kritéria hodnocení motivace:

· přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 10–7 bodů

· částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–3 bodů

· nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 2–0 bodů

Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pokud se uchazeč hlásí zároveň do obou forem studia, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě formy.

další požadavky ke zkoušce: životopis, seznam prostudované literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky)

přípravný kurz: koná se, informace budou zveřejněny na https://kped.ff.cuni.cz/cs/prijimaci-rizeni/pripravny-kurz-pro-uchazece-o-bakalarske-studium/

další informace: · vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/pedagogika/pedagogika-ks/ · web Katedry pedagogiky: https://kped.ff.cuni.cz

informace o uplatnění absolventů:

Absolvent bakalářského studijního programu pedagogika je po odborné stránce připraven zvládat nároky navazujícího magisterského studia pedagogiky i programů příbuzných, budou-li koncipovány jako navazující magisterské programy na veřejných i soukromých vysokých školách, např. andragogika, sociální práce, školní management apod. Zároveň je absolvent připraven orientovat se na trhu práce, nalézat odpovídající uplatnění v profesích, jejichž základem je výchova dětí a mládeže, a adaptovat se na potřeby praxe.