Závěrečné práce

Kontaktní osoba pro vkládání a vypisování závěrečných prací:

Lucie Houšková – lucie.houskova@ff.cuni.cz

 

Odpovědi na nejčastější otázky (FAQ):

  • Závěrečné práce se nahrávají do SIS. Tištěnou verzi přináší studující až k obhajobě závěrečné práce (kroužková vazba / pevná vazba)
  • Minimální půlroční lhůta mezi zadáním závěrečné práce a její obhajobou běží od data zadání tématu BP, DP do SIS.
  • Metodické pokyny a doporučenou formální úpravu závěrečné kvalifikační práce naleznete na stránkách FF UK – https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/zaverecne-prace/metodicke-pokyny-doporucena-formalni-uprava-zaverecne-kvalifikacni-prace/
  • Formální úpravu závěrečné práce doporučujeme vždy konzultovat s vedoucí či vedoucím práce.
  • Obhajoba diplomové/bakalářské práce musí předcházet zkoušce ústní, resp. je vhodné obě části vykonat v jeden den. O změnu pořadí státní závěrečné zkoušky je možno požádat pouze ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech.

 

Předběžná přihláška tématu bakalářské/diplomové práce:

Předběžná-přihláška_BP_DP_formulář_2024

 

Postup zadávání prací:

Postup zadávání závěrečných prací na KPED

Metodiky zpracovávání závěrečných prací:

Okruhy pro volbu závěrečných prací:

Okruhy pro volbu závěrečných prací na Katedře pedagogiky

 

Základní charakteristiky závěrečných prací:

  • Bakalářská práce má prokázat schopnost orientovat se v základních teoretických poznatcích oboru i praktických problémech výchovy a vzdělávání. Může mít charakter kompilační, může mít charakter (o základní teorii opřeného) pro praxi určeného/metodického materiálu, může mít charakter jednoduchého (o základní teorii opřeného) empirického výzkumu. Může být založena nejen na zobecněné zkušenosti vědy, ale též na osobní praktické zkušenosti, avšak reflektované pod zorným úhlem znalosti klíčových poznatků z oboru pedagogika (na úrovni poučeného empirického zobecnění).
  • Diplomová práce má prokázat schopnost integrace poznatků a zvládnutí nejen teoretického, ale i metodologického přístupu k řešeným problémům. Tzn., že jejím úkolem není jen předložit/zjistit atd. určité informace, ale též užívat definovatelné metodologické východisko pro práci s těmito informacemi (ať již pro práci teoretickou nebo opřenou o empirii). Metodologickým nárokem je míněno, jak schopnost pracovat efektivně s „technologií“ teoretického i empirického výzkumu, tak též schopnost formulovat teoretická východiska, „filozofii“ svého šetření, odborně-ideové zdroje atd. Měla by být opřena o zobecněnou zkušenost vědy. Pokud jde o vlastní zkušenost, pak lze považovat za žádoucí, aby tato měla formu empirického šetření a byla reflektována na vyšší úrovni, na úrovni směřující spíše k teoretickému zobecnění. Práce může mít i charakter shrnující, ale musí být orientována na témata, která lze označit jako „mezery/nejasnosti apod. v současném poznání“, témata problematická, témata (skutečně) aktuální apod. Shrnující práce by se pak měla dostat nad úroveň prostého popisu různých pohledů na problém. Může být i prací velmi prakticky zaměřenou (metodika, vzdělávací projekt apod.), ale při splnění uvedených požadavků.
  • Disertační práce k získání titulu Ph.D. je již prací vědeckou. Proto je základním kritériem pro její posouzení to, zda znamená jistý posun ve vědeckém poznání v oboru, resp. oblasti problematiky, která je jí zkoumána. Předpokládá se výzkum přinášející nové poznatky. Pokud je práce zaměřena na praktická témata, pak považujeme za žádoucí, aby současně zřetelně deklarovala, v čem je její přínos k rozvoji teorie oboru (pedagogiky, pedagogické psychologie). Současně jsou vítány práce metodologické povahy (zkoumající přístupy k poznávání pedagogické reality nebo vytvářející nové výzkumné technologie) a práce interdisciplinární (syntetizující na badatelské úrovni poznatky různých oborů s vyústěním do pedagogických závěrů). V případě zájmu o doktorské studium na KPED kontaktujte doc. Jaroslava Koťu, dr. Martina Skutila nebo doc. Martina Strouhala.

 

Úvod > Studium > Závěrečné práce