Magisterské studium

Pedagogika (PS, KS)

Program akreditován na 10 let.

PEDAGOGIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 8
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 42
předpokládaný počet přijímaných: 25
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
1vědomostní test z pedagogiky, příbuzných věd a filozofie (pojmy, problémy, přístupy, historie) předpokládající znalosti na úrovni bakalářského studia pedagogiky a hraničních pedagogických disciplín (max. 50 bodů)

2. kolo – ústní zkouška
a) motivace uchazeče ke studiu pedagogiky (max. 10 bodů)
b) oborové předpoklady: pohovor nad seznamem prostudované odborné literatury – prioritně se očekává literatura pedagogická (vědomosti z oboru, příbuzných věd a filozofie na úrovni bakalářského studia humanitního typu, témata a problémy oboru, vzdělávací politiky a školství) (max. 40 bodů)

Doporučujeme pročíst alespoň 3 tituly ze seznamu doporučené literatury na našem webu.

kritéria hodnocení motivace:
• přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 10–7 bodů
• částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–3 bodů
• nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 2–0 bodů

Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pokud se uchazeč hlásí zároveň do obou forem studia, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě formy.

další požadavky ke zkoušce:
strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadního studia a odborné činnosti, seznam prostudované odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí přijímací komisi)

další informace:
• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/pedagogika_nmgr/pedagogika_ps_nmgr/
• web Katedry pedagogiky: https://kped.ff.cuni.cz

informace o uplatnění absolventů:
Absolvent je vybaven poznatky z oblasti teorií vývoje osobnosti, zákonitostí učení, modelů vyučování, školské legislativy a řízení školství, sociálního kontextu žáka, sociálně patologických jevů dětí a mládeže, má znalosti zásad práce se žáky se specificky vzdělávacími potřebami a dovede je uplatňovat v praxi, zná školská a neškolská výchovná zařízení vládního a nevládního sektoru. Ovládá metody vědecké práce v pedagogice, dovede projektovat a realizovat vědecký výzkum a interpretovat jeho výsledky.

——–

PEDAGOGIKA
forma a typ studia: kombinované navazující magisterské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 7
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 84
předpokládaný počet přijímaných: 25
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

popis přijímací zkoušky:

1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
1) vědomostní test z pedagogiky, příbuzných věd a filozofie (pojmy, problémy, přístupy, historie) předpokládající znalosti na úrovni bakalářského studia pedagogiky a hraničních pedagogických disciplín (max. 50 bodů)

2. kolo – ústní zkouška
a) motivace uchazeče ke studiu pedagogiky (max. 10 bodů)
b) oborové předpoklady: pohovor nad seznamem prostudované odborné literatury – prioritně se očekává literatura pedagogická (vědomosti z oboru, příbuzných věd a filozofie na úrovni bakalářského studia humanitního typu, témata a problémy oboru, vzdělávací politiky a školství) (max. 40 bodů)

Doporučujeme pročíst alespoň 3 tituly ze seznamu doporučené literatury na našem webu.

kritéria hodnocení motivace:
• přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 10–7 bodů
• částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–3 bodů
• nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 2–0 bodů

Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pokud se uchazeč hlásí zároveň do obou forem studia, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě formy.

další požadavky ke zkoušce:
strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadního studia a odborné činnosti, seznam prostudované odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí přijímací komisi)

další informace:
• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/pedagogika_nmgr/pedagogika_ks_nmgr/
• web Katedry pedagogiky: https://kped.ff.cuni.cz

informace o uplatnění absolventů:
Absolvent je vybaven poznatky z oblasti teorií vývoje osobnosti, zákonitostí učení, modelů vyučování, školské legislativy a řízení školství, sociálního kontextu žáka, sociálně patologických jevů dětí a mládeže, má znalosti zásad práce se žáky se specificky vzdělávacími potřebami a dovede je uplatňovat v praxi, zná školská a neškolská výchovná zařízení vládního a nevládního sektoru. Ovládá metody vědecké práce v pedagogice, dovede projektovat a realizovat vědecký výzkum a interpretovat jeho výsledky.