Magisterské studium

PEDAGOGIKA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské

počet přijatých v minulém akademickém roce: 4

počet přihlášených v minulém akademickém roce: 16

předpokládaný počet přijímaných: 30

kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují

přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

popis přijímací zkoušky:

ústní zkouška

 • motivace uchazeče ke studiu pedagogiky (max. 30 bodů)
 • oborové předpoklady: pohovor nad seznamem prostudované odborné literatury – prioritně se očekává literatura pedagogická (vědomosti z oboru, příbuzných věd a filozofie na úrovni bakalářského studia humanitního typu, témata a problémy oboru, vzdělávací politiky a školství) (max. 70 bodů)

kritéria hodnocení motivace:

 • přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 30–21 bodů
 • částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 20–10 bodů
 • nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 9–0 bodů

požadavky ke zkoušce:

Strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadního studia a odborné činnosti, seznam prostudované odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí přijímací komisi).

další informace: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/pedagogika_nmgr/

informace o uplatnění absolventů:

Absolvent je vybaven poznatky z oblasti teorií vývoje osobnosti, zákonitostí učení, modelů vyučování, školské legislativy a řízení školství, sociálního kontextu žáka, sociálně patologických jevů dětí a mládeže, má znalosti zásad práce se žáky se specificky vzdělávacími potřebami a dovede je uplatňovat v praxi, zná školská a neškolská výchovná zařízení vládního a nevládního sektoru. Ovládá metody vědecké práce v pedagogice, dovede projektovat a realizovat vědecký výzkum a interpretovat jeho výsledky.

——–

PEDAGOGIKA

forma a typ studia: kombinované navazující magisterské

počet přijatých v minulém akademickém roce: 30

počet přihlášených v minulém akademickém roce: 98

předpokládaný počet přijímaných: 30

kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem

přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

popis přijímací zkoušky:

ústní zkouška

 • motivace uchazeče ke studiu pedagogiky (max. 30 bodů)
 • oborové předpoklady: pohovor nad seznamem prostudované odborné literatury – prioritně se očekává literatura pedagogická (vědomosti z oboru, příbuzných věd a filozofie na úrovni bakalářského studia humanitního typu, témata a problémy oboru, vzdělávací politiky a školství) (max. 70 bodů)

kritéria hodnocení motivace:

 • přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 30–21 bodů
 • částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 20–10 bodů
 • nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 9–0 bodů

požadavky ke zkoušce:

Strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadního studia a odborné činnosti, seznam prostudované odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí přijímací komisi).

další informace: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/pedagogika_nmgr/

informace o uplatnění absolventů:

Absolvent je vybaven poznatky z oblasti teorií vývoje osobnosti, zákonitostí učení, modelů vyučování, školské legislativy a řízení školství, sociálního kontextu žáka, sociálně patologických jevů dětí a mládeže, má znalosti zásad práce se žáky se specificky vzdělávacími potřebami a dovede je uplatňovat v praxi, zná školská a neškolská výchovná zařízení vládního a nevládního sektoru. Ovládá metody vědecké práce v pedagogice, dovede projektovat a realizovat vědecký výzkum a interpretovat jeho výsledky.

——–

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské

počet přijatých v minulém akademickém roce: 18

počet přihlášených v minulém akademickém roce: 39

předpokládaný počet přijímaných: 30

kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem

přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

popis přijímací zkoušky:

ústní zkouška

 • motivace uchazeče ke studiu programu sociální pedagogika (pohovor nad seznamem prostudované odborné literatury; prioritně se očekává literatura pedagogická) (max. 30 bodů)
 • oborové předpoklady (odborná literatura, vědomosti z oboru a příbuzných věd, témata a problémy oboru a jejich prezentace) (max. 70 bodů)

kritéria hodnocení motivace:

 • přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 30–21 bodů
 • částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 20–10 bodů
 • nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 9–0 bodů

požadavky ke zkoušce:

Strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadního studia a odborné činnosti, bakalářská práce (nebo alespoň její část či podrobné teze), seznam prostudované odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí přijímací komisi).

další informace: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/socialni-pedagogika_nmgr/

informace o uplatnění absolventů:

Absolvent je připraven tak, aby se komplexně orientoval v sociálně pedagogické problematice, aby byl schopen identifikovat a řešit sociální situace, které mohou být příčinou vzniku problému jedince či větších celků a dokázal je řešit na vyšší řídící úrovni. Současně je připravován k tomu, aby byl schopen realizovat osobnostní, sociální a mravní výchovu.

K charakteristickým vlastnostem a schopnostem absolventa patří (kromě vysoké odbornosti) pozitivní vztah k sociálně pedagogickému dění, samostatné tvůrčí myšlení, praktická aplikace získaných znalostí a dovedností, adaptabilita a flexibilnost, uplatňování systémového přístupu, schopnost vyhledávat, třídit a vyhodnocovat informace a vést účinný dialog s klientem i svými spolupracovníky. Absolvent dokáže motivovat a vést pracovní tým, orientuje se v náročných životních situacích a umí nést rizika při uplatňování rozhodnutí.

——–

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA

forma a typ studia: kombinované navazující magisterské

počet přijatých v minulém akademickém roce: 32

počet přihlášených v minulém akademickém roce:  73

předpokládaný počet přijímaných: 30

kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem

přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

popis přijímací zkoušky:

ústní zkouška

 • motivace uchazeče ke studiu programu sociální pedagogika (pohovor nad seznamem prostudované odborné literatury; prioritně se očekává literatura pedagogická) (max. 30 bodů)
 • oborové předpoklady (odborná literatura, vědomosti z oboru a příbuzných věd, témata a problémy oboru a jejich prezentace) (max. 70 bodů)

kritéria hodnocení motivace:

 • přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 30–21 bodů
 • částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 20–10 bodů
 • nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 9–0 bodů

požadavky ke zkoušce:

Strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadního studia a odborné činnosti, bakalářská práce (nebo alespoň její část či podrobné teze), seznam prostudované odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí přijímací komisi).

další informace: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/socialni-pedagogika_nmgr/

informace o uplatnění absolventů:

Absolvent je připraven tak, aby se komplexně orientoval v sociálně pedagogické problematice, aby byl schopen identifikovat a řešit sociální situace, které mohou být příčinou vzniku problému jedince či větších celků a dokázal je řešit na vyšší řídící úrovni. Současně je připravován k tomu, aby byl schopen realizovat osobnostní, sociální a mravní výchovu.

K charakteristickým vlastnostem a schopnostem absolventa patří (kromě vysoké odbornosti) pozitivní vztah k sociálně pedagogickému dění, samostatné tvůrčí myšlení, praktická aplikace získaných znalostí a dovedností, adaptabilita a flexibilnost, uplatňování systémového přístupu, schopnost vyhledávat, třídit a vyhodnocovat informace a vést účinný dialog s klientem i svými spolupracovníky. Absolvent dokáže motivovat a vést pracovní tým, orientuje se v náročných životních situacích a umí nést rizika při uplatňování rozhodnutí.