Doc. PhDr. Jaroslav Koťa

Vystudoval střední průmyslovou školu spojové techniky v Praze, poté obor filosofie a psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy; titul PhDr získal na katedře filosofie (26. 5. 1979). Habilitoval na FF UK v Praze 26. 5. 1997 v oboru pedagogika prací Poslání učitele (diskurs o profesionalizaci učitelů); prošel výcvikem v ballintovských skupinách. Působil v oblasti modernizace výuky v Kabinetu pro modernizaci výuky při katedře lingvistiky a fonetiky FF UK. Po studiích přešel na katedru pedagogiky FF UK. V letech 1995-1999 byl ředitelem Pedagogické laboratoře při školském úřadu Praha 1. V letech 1995 – 2015 byl prezidentem společnosti Czechdidac, která sdružovala výrobce, distributory a uživatele moderní vyučovací techniky v České republice (v r. 1998 se stala členem mezinárodní organizace Worddidac a Deutsche Didacta Verband). Od února 2000 do ledna 2003 byl proděkanem FF UK pro doktorské studium, celoživotní vzdělávání a akreditace a členem vědecké rady FF UK.

Po příchodu na katedru pedagogiky přednášel obecnou pedagogiku, obecnou psychologii, sociologii výchovy a sociální psychologii. Již v době studií se v sedmdesátých letech účastnil podzemních bytových seminářů, věnovaných převážně filosofickým tématům. Vždy jej přitahovala metodologie vědy a mezipředmětové vztahy, zvláště formování hraničních a tzv. aplikovaných věd. Svůj zájem věnoval souboru humanitních disciplín, od osmdesátých let minulého století se zaměřil i na problematiku psychoterapie. Před listopadem 1989 přednášel obecnou pedagogiku ve společném základu učitelského studia Přírodovědecké fakulty UK v Praze a na Evangelické teologické fakultě. UK. Po listopadu 1989 přednášel na katedře pedagogiky FF UK filosofii výchovy, filosoficky koncipované základy evropské vzdělanosti, sociální psychologii a sociologii výchovy. Orientoval se na otázky sociální patologie se zaměřením na děti a dospívající mládež. Účastnil se školení učitelů a jejich supervizního výcviku, přednášel témata na pomezí filosofie a psychologie jak na Pražské psychoterapeutické fakultě, tak na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Je členem výboru společnosti pro fenomenologickou filosofii a psychoterapii. Byl předsedou oborové rady na katedře pedagogiky Filozofické fakulty UK v Praze; je členem oborové rady pedagogiky na FF MU v Brně, je členem oborové rady ošetřovatelství na katedře ošetřovatelství ZSF JU v Českých Budějovicích; je členem vědecké rady Pražské vysoké školy psychosociálních studií, členem vědecké rady Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity, členem vědecké rady UJAK Praha; v současné době spolupracuje s katedrou společenských věd při studiu učitelství pro SŠ a VŠ učitele.

Je členem redakční rady časopisu Pedagogika a člen redakční rady časopisu e-Pedagogium.

Současné odborné zaměření

Otázky filosofie, pedagogiky a interdisciplinární vztahy ve společenských vědách, obecná pedagogika, sociologie výchovy a sociální psychologie, problematika učitelské profese a role učitele ve společnosti, sociálně patologické vztahy ve výchově.

Výzkumné projekty

Mezinárodní historicko-srovnávací výzkum profesora McClellanda „Professions in Modern East Central Europe“

(viz k tomu: Koťa, J.: Professionalization of Teachers in the Czech Lands. In: McClelland, Ch.- Merl, S.,-Siegrist, H. ed.): Professionen im modernen Osteuropa (Professions in Modern Eastern Europe). Duncker a Humblot, Berlin 1995, s. 262 – 279. a v kompletní verzi: Učitelé na cestě k profesionalizaci. In sb.: Profesionalizace akademických povolání v českých zemích v 19. a v první polovině 20. století. (ed. Petr Svobodný – Jan Havránek) Ústav dějin – Archiv UK – Archiv AVČR, Praha 1996.)

Rozvíjení sebekontroly u mládeže jako součást prevence drogových a jiných závislostí. GA ČR 406/95/1553 1995 až 1996, odpovědný řešitel doc. PhDr. Milan Brichcín, CSc. Z Psychologické laboratoře FF UK.

Učitelé na cestě k profesionalizaci, VZ MŠMT 97011, 1997-1998, odpovědný řešitel doc. Ph.Dr. Jaroslav Koťa. (obhájena 4svazková studie Učitelé na cestě k profesionalizaci)

Jedinec a společnost v procesu transformace a globalizace, VZ MŠMT CEZ J13/98: 112100001, 1999-2004, odpovědný řešitel doc. PhDr. J. Buriánek, CSc.

Relativizace autority a její dopady na současnou mládež, GAČR č. 406/03/1475, 2003-2005, odpovědná řešitelka doc. PhDr. A. Vališová, CSc.

Autorita a její proměny v edukačním prostředí, GAČR č. 407/10/0796, 2010-2012, odpovědná řešitelka prof. PhDr. A. Vališová, Cs.

Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání, VZ MŠMT 0021620862, 2006-2012, odpovědná řešitelka prof. PhDr. V. Spilková, CSc.

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), P15 – Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání (2012 …)

Publikační činnost (za posledních pět let)

Koťa, J. (2015) Vybrané problémy sester v postmoderní době. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. (recenzovaný sborník z konference s mezinárodní účastí konané 15.9.2016) Praha: FN Motol, s. 7 – 30.

Koťa, J. (2016) Vzdělání v konfrontaci s přirozeným světem a vědou. In: Strouhal, M. (Edit.) Vzdělání a dnešek. Praha: Karolinum, s. s. 42 – 57.

Koťa, J. (2016) Diskurs o modernizaci výuky a školy v podmínkách totalitární společnosti (na příkladu FF UK v Praze po r. 1968 v normalizačním režimu). Historia scholastika II. č. 2., s. 36 – 41.

Strouhal, M. – Koťa, J. (2016).  Vzdělanost jako problém a jako výzva. K proměnám univerzity a smyslu vysokoškolské přípravy budoucích učitelů. in: Strouhal, M. (Edit) Učit se být. K vybraným problémům učitelského vzdělávání. Praha: Karolinum, s. 14 – 43.

Koťa, J. (2015) Vybrané problémy sester v postmoderní době. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. (recenzovaný sborník z konference s mezinárodní účastí konané 15.9.2016) Praha: FN Motol, s. 7 – 30.

Koťa, J. (2016) Vývojová psychologie jako cesta k pramenům a zdrojům růstu dítěte a dospívajícího. In: Jedlička, R. Psychický vývoj dítěte a výchova. Jak porozumět socializačním obtížím. Praha: Grada, , s. 211 – 214.

Koťa, J. (2017) Hledání identity v čase plurality hodnot. Příspěvek na konferenci Edukácia v kontextoch plurality hodnot. Fakulta humanitných vied, Žilina, 5. september 2017. .

Koťa, J. Profesionalizace učitelů jako živelný proces. Příspěvek na konferenci Pedagogická profesia z aspektu vedy, výskumu a praxe Prešov 24. – 25. 10. 2017 Fakulta humanitných a prírodných vied v Prešove a Slovenská pedagogická spoločnost. 2018.

Koťa, J. – Strouhal, M. (2017) Kontroverze humanismu a jeho dědictví v sociálních vědách a v pedagogice. E-Pedagogium 1/2017, s. 25 – 34.

Koťa, J. – Strouhal, M. (2017) Kontroverze humanismu a jeho dědictví v sociálních vědách a v pedagogice II. E-Pedagogium 2/2017, s. 27 – 36.

Koťa, J. (2018) Sestry na křižovatce. In: Jirkovský, D. (Edit.) Cesta k modernímu ošetřovatelství XX. (elektronický sborník příspěvků a abstrakt z 13. 9.2018 v FN Motol) Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2018, s. 8 – 13.

Koťa, J. (2018) Logos a identita. In: Pelcová, N. – A. Hogenová (Edit.) Logos ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, s. 63 – 68.

Koťa, J.: (2018) Hledání identity v čase plurality hodnot. In Balátová, K.. – Grecmanová, H. – Urbanovská, E. (Edit.) Edukace v kontextech plurality hodnot. Ružomberok: EQUILIBRIA, s.r.o. ISBN 978-80-8143-238-5, s. 5 – 20.

Koťa, J. (2018) Sociálněpsychologické poznání v pedagogickém prostoru. In: Jedlička, R. – J. Koťa, J. Slavík. Pedagogická psychologie pro učitele. Psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha: Grada, ISBN 978-80-271-0586-1, s.15 – 166.

Koťa, Jaroslav (2019) Mgr. Renáta Provazníková a humanizace státní správy. In: Provazníková, Renáta (2019) Komunikace, vztahy a rozvoj osobnosti. (Soubor statí z let 2012 – 2018), Praha: Česká správa sociálního zabezpečení. s. 7 – 11.

Koťa, Jaroslav (2019) Otázky profesionalizace a humanismu v ošetřovatelské profesi. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XXI. (konference s mezinárodní účastí 12. 9. 2019) Praha: FN Motol,  ISBN 978-80-87347-41-6, s. 8 – 13.

Koťa, Jaroslav (2019) Sociologie výchovy, její vědní profil a perspektivy. e-Pedagogium III/2019, s. 7 – 20.

Stasková, Věra – Tóthová, Valerie – Koťa, Jaroslav (2019) Odkaz Joyce E. Travelbee pro ošetřovatelství 21. století. Praha: Grada. 131 s.

Koťa, J. – Strouhal, M. Láska jako opomíjené pedagogické téma? (příspěvek k problému koexistence učitelů a žáků ve školním vzdělávání) In: Pelcová, N. – Květoňová, L. (Edit.) Existence a koexistence ve filosofické, sociálně pedagogické a psychologické reflexi. Praha: Pedagogická fakulta, 2020, s.37 -50.

Vyučované předměty

Základy evropské vzdělanosti, Základ sociologie a sociologie výchovy, Sociální psychologie a Teorie člověka

 Literatura k předmětu Teorie člověka: literatura

Úvod > Katedra > Vyučující > Doc. PhDr. Jaroslav Koťa