Postup při zadávání tématu BP / DP – stále i pod záložkou Studium / Závěrečné práce v Metodice zpracování závěrečných prací

Vzhledem k množícím se dotazům, připomínám postup, který je detailně popsán na webu katedry v záložce uvedené v nadpisu:

  1. Studenti nejdříve odevzdají ke schválení (osobně na sekretariát katedry nebo zašlou mailem na adresu martina.lukasova@ff.cuni.cz) vyplněnou „Předběžnou přihlášku tématu bakalářské/diplomové práce“ (stáhnout na stránkách katedry pod záložkou Studium / Závěrečné práce). Téma doporučujeme předem prokonzultovat s vyučujícím, resp. potenciálním vedoucím práce.
  2. Návrh tématu práce projde schvalovacím procesem na schůzi katedry (zpravidla první pátek v měsíci).
  3. Schválené téma BP a DP zadá do SIS Mgr. Martina Lukášová. Neschválené žádosti budou studentům zaslány k přepracování, resp. upřesnění.
  4. Studenti doplní do Zadání BP/ DP v SIS klíčová slova v českém i anglickém jazyce, jazyk práce, zásady pro vypracování, seznam odborné literatury, předběžnou náplň práce v češtině i angličtině a vše uloží.
  5. Studenti osobně navštíví vedoucího (konzultanta) své BP/ DP v jeho konzultačních hodinách, společně Zadání BP/DP odsouhlasí a vytisknou. Vedoucí práce zadání podepíše a předá k podpisu vedoucímu katedry.
  6. Podepsané Zadání BP/ DP bude předáno na studijní odd. FF.
  7. Téma práce je po schválení závazné. Případnou změnu tématu musí student/ka zdůvodnit a podat novou žádost o zadání tématu kvalifikační práce přímo proděkance pro studium.
  8. Minimální lhůta mezi schválením Zadání práce a termínem obhajoby musí být minimálně půl roku.
Úvod > Nástěnka > Informace od pracovníků katedry > Postup při zadávání tématu BP / DP – stále i pod záložkou Studium / Závěrečné práce v Metodice zpracování závěrečných prací