Doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.

Vzdělání
1984: Absolventka FF UK Praha, obor český jazyk – pedagogika
1985: PhDr. na FF UK Praha.
2005: Ph.D., FFUK Praha.
2017: doc., PedFMU Brno.

Další vzdělání
Komplexní psychoterapeutický výcvik ISZ „Umění terapie“ (750 hodin) akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Certifikáty odborných seminářů (Pražská psychoterapeutická fakulta)
Logodiagnostické metody
Strukturované metody logoterapie
Tragická triáda logoterapie
Transakční analýza
Dasseinsanalytický výklad snů
Problémy komunikace s abnormálními osobnostmi
Rodinná tvarová terapie
Gestalt terapie
Práce se stresem

Přehled zaměstnání a pracovních zkušeností
1. 9.1984 – 31.10.1984: stáž na katedře pedagogiky FF UK
1.11.1984 – 30.  9.1985: odborná pracovnice, katedře pedagogiky FF UK
1.9.1984  – 31.1.1985: učitelka českého jazyka na ZŠ Londýnská, Praha 2, úvazek 0,5
1.2.1985 – 30.6.1985: učitelka českého jazyka a estetické výchovy na střední zdravotnické škole v Kandertově ulici, Praha 8, úvazek 0.5
1.10.1985 – dosud: vyučující Katedry pedagogiky FF UK
2016 – 2020: MÚVS ČVUT, odborná asistentka, docentka, vedoucí Oddělení pedagogických a psychologických studií, úvazek 0,5.
1995 – 2010: Výuka na PřF UK v rámci úvazku na kat. pedagogiky při přípravě učitelů přírodovědných předmětů.
2005 – dosud: Výuka v kursech celoživotního vzdělávání organizovaných FF UK.
2008: Lektorská spolupráce s UNI Palackého v Olomouci a Střediskem služeb škole Mladá Boleslav v CŽV kursu přípravy metodiků školní prevence.
2008 – 2011: Vedení seminářů v Národním institutu dalšího vzdělávání Praha v rámci celoživotního vzdělávání učitelů.
2014-2015: Lektorka projektu ESF OPVV „Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů“.
2016: Vzdělávání dobrovolníků Služby pro rodinu a dítě, Diakonie ČCE – SKP v Praze, Belgická 22, Praha 2.
2017 – 2018: Odborná oponentka výstupů ESF OPVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 pro Národní institut dalšího vzdělávání učitelů. Název projektu: „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“.
2018 – dosud: Národní ústav pro vzdělávání: Odborná garantka panelu KA 2 „Výzkum inkluzivních procesů ve vzdělávání“. APIV A – implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora.
2018 – dosud: Odborná supervizorka v zařízeních sociálních služeb: Hewer, z. s., středisko osobní asistence, Černokostelecká 2020/20, 110 00 Praha 10 (2011-2012); Městské středisko sociálních služeb T. G. Masaryka 1424, 54901 Nové Město nad Metují (2016 – dosud); Dobromysl, z.s., Beroun

Studijní pobyty – akademická Erasmus mobilita
Departamento de Teoría e Historia de Educación, Facultad de Educación, Universidad Complutense de Madrid, Španělsko.
Department of Educational Sciences The Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovinsko.
Centre for Equity in Education, Faculty of Education, Manchester University, Velká Británie.
Katedra pedagogiky a andragogiky, FF UK v Bratislavě, Slovensko (3 x).
Katedra věd o výchově, Pedagogická fakulta, Univerzita Lodž, Polsko.

Současné odborné zaměření
Analýza změn společenského a vědního paradigmatu v postmoderním období a dopady těchto změn do situace ve vzdělávání.
Formování oborové a profesní identity sociální pedagogiky (epistemologie sociální pedagogiky, multiparadigmatičnost a diverzita konceptu sociální pedagogiky, postavení a rozvoj sociální pedagogiky, mezioborové otázky sociální pedagogiky), profesní  postavení sociálních pedagogů v ČR a v Evropě.
Výzkum profesních drah sociálních pedagogů.

Účast na grantech
-Učitelé na cestě k profesionalizaci, VZ MŠMT 97011, 1997-1998, odpovědný řešitel doc. Ph.Dr. Jaroslav Koťa.
-Jedinec a společnost v procesu transformace a globalizace, VZ MŠMT CEZ J13/98: 112100001, 1999-2004, odpovědný řešitel doc. PhDr. J. Buriánek, CSc.
-Relativizace autority a její dopady na současnou mládež, GAČR č. 406/03/1475, 2003-2005, odpovědná řešitelka doc. PhDr. A. Vališová, CSc.
-Autorita a její proměny v edukačním prostředí, GAČR č. 407/10/0796, 2010-2012, odpovědná řešitelka prof. PhDr. A. Vališová, Cs.
-Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání, VZ MŠMT 0021620862, 2006-2012, odpovědná řešitelka prof. PhDr. V. Spilková, CSc.
-Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, P 15: Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělání, Univerzita Karlova, 2012-2016, odpovědná řešitelka prof. dr. R. Wildová, CSc. (hlavním výstupem je monografie Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci).
-Mezinárodní výzkumná spolupráce v projektu Vega, č. 1/0581/16: „Andragogická etika v teórii edukácie dospelých“ s Katedrou andragogiky UMB v Banské Bystrici (2016 – 2018). Odp. řešitel doc. PaedDr. I. Pavlov, Ph.D.
-TAČR: Rozvoj digitálních kompetencí učitelů společenskovědních předmětů nastředních odborných školách. Odp. řešitel Ing. P. Svoboda, Ph.D. 2018-2021:
-Specifický výzkumný úkol programu Progres: „Sociální pedagogové a jejich profesní dráhy dvacet let po zavedení akademického oboru na vysokých školách“. Úkol je součástí Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově Q 15: Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí (hl. řešitel prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.).

Spoluřešitelka dalších projektů (rozvojové, OPVVV)
-Projekt bakalářského studia na FF, MŠMT-FRVŠ 237124, 2002, odpovědná řešitelka doc. dr. R. Váňová, CSc.
-Interkulturní výchova a vzdělávání: efektivní metody a formy, MŠMT 16226/03-22 a MV 780300, 2003, odpovědná řešitelka doc. dr. H. Kasíková, CSc.
-Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2006, projekt Katedry občanské výchovy a filozofie PedF UK „Multikulturní výchova ve vzdělávání budoucích učitelů a dalším vzdělávání učitelů“, MŠMT ČR 8994/2006-M4, 2006-2007, odpovědná řešitelka doc. dr. N. Pelcová, Csc.
-„Učitel v diverzifikované třídě“, Operační program Praha – pól růstu ČR, 21. výzva SC 4.2 – -Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Společný projekt Katedry pedagogiky, Katedry psychologie a Katedry andragogiky FF UK v Praze.

Další odborné aktivity
Posuzovatelka grantových projektů Blokového grantu pro NNO Finančních mechanismů EHP/Norska CZ0004-2. výzva Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO – pro Nadaci rozvoje občanské společnosti, 2008
Odborná supervizorka v zařízeních sociálních služeb: Hewer, z. s., středisko osobní asistence, Černokostelecká 2020/20, 110 00 Praha 10 (2011-2012); Městské středisko sociálních služeb T. G. Masaryka 1424, 54901 Nové Město nad Metují (2016 – dosud).
Národní institut dalšího vzdělávání učitelů: Odborná oponentka výstupů ESF OPVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283. Název projektu: „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“ (2017).

Vyučované předměty
Základy sociální pedagogiky, Sociálně pedagogické teorie I, Sociálně pedagogické teorie II, Sociálně pedagogické metody, Krizová intervence, Profesní etika, Sociální deviace a prevence, Reflexe sociálně pedagogických aktivit v institucích, Diplomový seminář, Sociálně pedagogická praxe.

Členství ve vědeckých, oborových radách, odborných společnostech a redakčních radách aj.

Členka Vědecké rady Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně.
Členka oborové rady doktorského studijního programu Pedagogika, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.
Členka oborové rady doktorského studijního programu Sociální pedagogika, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.
Členka Výkonné rady Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice.
Členka České pedagogické společnosti.
Členka vědecké rady časopisu Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. ISSN 2570-7612. Dostupné z: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/about/editorialTeam
Členka redakční rady časopisu International Journal of Teaching & Education. ISSN 2336-2022 (online). Dostupné z: http://www.iises.net/editorial-team-editorial-board-ijote.htm
Členka redakční rady časopisu Sociální pedagogika. ISSN 1805-8825. Dostupné z: http://soced.cz/cs/o-nas/
Členka poradního sboru Mailwaldovy akademie, vzdělávací a kulturní centrum, klášter Broumov.

Publikační činnost

1. Monografie
Lorenzová, J. (2016). Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, edice Humanitas, 335 s. ISBN 978-80-7308-650-3.

Schubert, M., Beneš, M., Krystoň, M., Lorenzová, J., Pavlov, I., & Skúpa, M. (2018). Andragogická etika v teórii a praxi vzdelávania dospelých. 1. vyd. Banská Bystrica: Beliaum. ISBN 978-80-557-1514-8 (print). ISBN: 978-80-557-1515-5 (online). Autorský podíl 22,95 %.

Svoboda, P., Lorenzová, J., Semrád, J., Jirkovská, B., Mynaříková, L., Vališová, A., Andres, P. et. al. (2020). Digitální kompetence učitelů středních odborných škol jako výzva současného vzdělávání. Brno: Paido, 2020. ISBN 978-80-7315-272-7. Autorský podíl 25 %. Editorka monografie.

2. Články v časopisech (posledních 5 let)
Lorenzová, J. (2015). Skryté kurikulum, stále aktuální problém školy a pedagogiky. Paidagogos, 2, 5-16. ISSN 1213-3809.

Lorenzová, J. (2016). Childhood Through the Lens of Social Pedagogy. International Journal of Social Sciences, 6(1), 56-73. ISSN 1804-980X. (ERIH PLUS)

Lorenzová, J. (2016). The Community School As a Contemporary Concept in Education and Its Evolution in the Czech Republic. Studia z Teorii Wychowania, sv. 7, 14(1), 145-167. ISSN 2083-0998. Wydawnictvo Naukowe ChAT, Varšava.

Lorenzová, J. (2017). The Concept of Authority in Pedagogical Thinking. Studia Edukacyjne, Poznaň: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, n. 43, 387-404. ISBN 978-83-232-2361-0. ISSN 1233-6688.

Lorenzová, J. (2018). School-Based Social Pedagogy and its Implementation in the Czech School System. International Journal of Teaching & Education, 6(1), pp. 21-35. ISSN 2336-2022 (online). DOI: 10.20472/TE.2018.6.1.002

Lorenzová, J. (2018, september). Vztah sociální pedagogiky a sociální práce jako stále aktuální mezioborový problém. Pegas Journal: Slavonic Pedagogical Studies Journal, 7(2), 217-236. ISSN 1339-8660, eISSN 1339-9055. Doi: 10.18355/PG.2018.7.2.1

Lorenzová, J., & Komárková, T. (2019). Sociální pedagogika: pojetí oboru a profese sociálními pedagogy v ČR (Social Pedagogy: Conception of Discipline and Profession by Students and Social Educators in the Czech Republic). Orbis Scholae. 13(1), 87-106.

Svoboda P., Lorenzová J., Jirkovská B., Mynaříková L., Vališová A., Andres P. (2020) Research of Teachers’ Digital Competences in an International Context. In: Auer M., Hortsch H., & Sethakul P. (eds). The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education (pp. 788-799). ICL 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1135. Springer, Cham. ISBN 978-3-030-40270-9 (print), ISBN 978-3-030-40271-6 (online). DOI: 10.1007/978-3-030-40271-6_77 SCOPUS

Lorenzová, J., Jirkovská, B., & Mynaříková, L. (2020). Znalostní a uživatelská specifika digitální kompetence učitelů věd o člověku a společnosti ve středním odborném vzdělávání. Lifelong Learning, 10 (2), 175–208. Dostupné z: https://doi.org/10.11118/lifele20201002175
Lorenzová, J. (2020). Motivace studentů a absolventů ke studiu oboru sociální pedagogika – mezi osobním rozvojem a službou? Studia Paedagogica, 25 (1), 79-105. ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online). Doi.org/10.5817/SP2020-1-4 .

Lorenzová, J., & Nováková, D. (2020). Motivation of seniors to learn at the Universities of the Third Age. Sociální pedagogika / Social education– přijato do tisku.

Kapitoly v odborné knize (posledních 5 let)
Lorenzová, J., & Burešová, K. (2016). K hledání souvislostí mezi zážitkovou a sociální pedagogikou. In Švamberk Šauerová, M. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech (174-189). Praha: vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra. ISBN 978-80-87723-30-2. Podíl 50 %.

Lorenzová, J., & Burešová, K. (2019). Formativní potenciál výchovy prožitkem a sociální pedagogika. In Švamberk Šauerová, M. (Ed.). Přínosy a možnosti využití učení a výchovy v přírodě a prožitkem v aktuálním kontextu i v historických souvislostech (8-28). Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. ISBN 978-80-87723-47-0 (tisk), ISBN 978-80-87723-48-7 (pdf). Podíl 70 %.

Lorenzová, J. (2020). Variations of Multiculturalism. In. Kwiatkowski, M., Mielczarek-Żejmo, A., & Strouhal, M. (Ed.). Multiculturalism. From Crisis to Renewal? (33-56). Praha: Karolinum.

Příspěvky ve sborníku (posledních 5 let)
Lorenzová, J. (2017). K modelům autority v pedagogické tradici. Pedagogica Actualis. Sborník z Mezinárodní vědecké konference EDUCOM „Autorita učiteľa a klíma edukačného procesu“. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-848-6.

Lorenzová, J. (2017). Proces zavádění sociální pedagogiky do českého školství. Socialia 2017. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Socialia 2017, ktorá sa konala na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici dňa 5. októbra 2017 (181-187). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta.

Lorenzová, J. (2018). Axiologické diskursy v sociální pedagogice. In Potměšilová, P., & Öbrink Hobzová, M. (eds.) Sborník z konference Mládež a hodnoty 2018. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti (21-33). Olomouc: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého. ISBN ISBN 978-80-244-5408-5 (online: PDF). DOI: 10.5507/cmtf.18.24454085.

Lorenzová, J., Svoboda, P. (2018). Advantages and risks of socializig young people on the internet. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies (6625-6629). 2-4 July, 2018. Palma, Spain. ISBN: 978-84-09-02709-5, ISSN: 2340-17.

Lorenzová, J. (2018). K vybraným problém multikulturalismu a multikulturní vzdělávací praxe. In Otvorené cesty vo vzdelávaní v multikultúrnej škole. Pedagogica Actualis  X. (158-172). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. FF. ISBN ISBN 978-80-8105-931-5. Nekonferenční sborník.

Mynaříková, L., Svoboda, P., Jirkovská, B., & Lorenzová, J. (2019). Barriers of secondary school teachers in the use of ICT for teaching. In 12th International Conference of Education, Research and Innovation (2426-2431). 11th-13th November, 2019, Seville, Spain. ISBN: 978-84-09-14755-7. ISSN: 2340-1095. Podíl 25 %. WOS

Jirkovská, B., Lorenzová, J., Mynaříková, P., & Svoboda, P. (2019). Perception of knowledge in the area of digital competences bys secondary school teachres. In 12th International Conference of Education, Research and Innovation (2417-2425 ). 11th-13th November, 2019, Seville, Spain. ISBN: 978-84-09-14755-7. ISSN: 2340-1095. Podíl 25 %. WOS

Recenze
Lorenzová, J. (2013). Recenze vědecké monografie ONDREJKOVIČ, Peter., MAJERČÍKOVÁ, Jana. Vysvetlenie, porozumenie, interpretácia v spoločenskovednom výskume. In Pedagogika, roč. LXIII, č. 3, ISSN 0031-3815, s. 404-407.

Úvod > Katedra > Vyučující > Doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.