Bakalářské studium – Pedagogika

Obecná pedagogika  APD100002 (APD100011)

Předmět je určen pro studenty bakalářského studia a seznamuje je se základními obecnými kategoriemi pedagogiky, s přehledem pedagogických věd, je úvodním předmětem pro oborový modul a pro submodul teoretického základu.

Cíl předmětu:

Cílem výuky předmětu je poskytnout základní orientaci v oboru pedagogika, osvojit si základní pedagogickou terminologii, přiblížit smysl oboru v souvislostech teoretické a empirické práce, v kontextu společenských věd, seznámit se se základy pedagogického myšlení.

Osnova předmětu:

Pedagogika v systému věd o člověku.

Struktura pedagogických disciplín.

Vztah pedagogické teorie a výchovně vzdělávací praxe.

Základní pedagogické kategorie – výchova, vzdělávání, vyučování. Jejich vzájemný vztah, různost interpretací. Sebevýchova, sebevzdělání. Výchova jako celoživotní proces. Vztah výchovy a sebevýchovy.

Vývoj člověka a výchova. Biologické aspekty výchovy, vliv dědičnosti.

Výchova a společnost. Vliv prostředí na formování osobnosti. Formování, socializace, výchova, manipulace.

Systémové pojetí výchovně vzdělávacího procesu. Cíl, prostředky, výsledky, podmínky, činitelé, vzájemné vztahy a determinace těchto prvků.

Principy fungování systému. Institucionalizace výchovy.

Význam a funkce školy.

Mimoškolní výchovné instituce.

Vychovatel a vychovávaný jako základní činitelé výchovy. Jejich vzájemné vztahy.

Autorita ve výchově. Výchovné styly.

Vztah cílů a výsledků výchovy.

Efektivita výchovně vzdělávacího procesu.

Výchova jako adaptace a anticipace.

Aktuální pedagogické problémy. Tradice a modernizace ve výchově.

Možnosti a meze výchovy.

Pedagogická prognostika.

Biologie člověka  APD100003 (APD30091)

Předmět je určen pro studenty bakalářského studia.

Cíl předmětu:

Seřazení jednotlivých vývojových etap v rámci ontogeneze, důraz kladen na pochopení provázanosti a spojitosti jednotlivých orgánových soustav u člověka a jejich funkční zapojení, schopnost navázat na utvořené znalosti základů fyziologie NS v dalších oborech.

Osnova předmětu:

Biologické aspekty podmiňující psychický vývoj dítěte.

Vzájemná provázanost biologických, psychologických a sociálních faktorů ve zdraví a nemoci.

Základy somatologie pro pedagogy.

Růst a vývoj lidského jedince od narození do dospělosti.

Školní hygiena.

Prevence nadměrných fyzických a  psychických zátěží ve výchovně vzdělávací práci.

Zásady zdravotního životního stylu.

První pomoc.

Podmínky integrace zdravotně postižených dětí a mládeže v běžné škole.

Obecná psychologie APD100007 (APD100006)

Kurz je určen pro studenty bakalářského studia.

Cíl předmětu:

Předmět obecné psychologie je zaměřen na zvládnutí základních témat obecné psychologie a psychologie osobnosti; vychází přitom ze strukturálně dynamického přístupu k osobnosti, z výkladu základních teorií osobnosti a psychologických směrů.

Základním procesům utváření osobnosti a dispoziční základně osobnosti je věnována pozornost zejména s ohledem na jejich další návaznosti, souvislosti a reflexe v kursech pedagogické, sociální a vývojové psychologie. V seminářích studenti prezentují vybraná psychologická témata a jsou seznamováni s ukázkami dostupných psychologických metod.

Základy sociologie APD100008 (APD300008) APE510033

Předmět je určen pro studenty jednooborového studia.

Cíl předmětu:

Seznámit studující oboru pedagogika se základními způsoby tematizace problému společnosti a s hlavními vývojovými etapami a směry sociologického bádání. Znalost základní terminologie oboru se pokládá za samozřejmou.

Osnova předmětu:

Proč se zabývat sociologií? Prehistorie a vznik sociologie (S. Simon a A. Comte); pozitivistická metodologie.

Významné sociologické školy. Makrosociologie a mikrosociologie. Počátky empirických výzkumů v sociologickém bádání.

Sociální stratifikace. Systémy sociální stratifikace. Osobnosti – Karel Marx, Adam Smith, David Ricardo, Max Weber, Veblen, E. Wright; Rozdělení tříd: vyšší třída, střední třídy, dělnická třída, underclass. Teorie chudoby. Stratifikace: sociální nerovnost, diskuse kolem pojetí tříd, bezdomovci. Rasová nerovnost. Genderové teorie. Teorie elit.

Interpretativní sociologie (základy hermeneutiky, W. Dilthey a teorie světového názoru, M. Weber a koncepce ideálních typů), spor o metodu v sociologickém výzkumu.

Teorie konsensu, teorie konfliktu, sociolobiologie, konstruktivistické teorie.

Moderní doba. Modernizace. Postmoderna. Globalizační tendence a jejich důsledky.

Etnocentrismus, kulturní relativismus, enkulturace, akulturace, kulturní inovace.

Sociální interakce v běžném životě. Chování lidí ve společnosti Základní mechanismy modelování chování: klasické podmiňování, operantní podmiňování. Ovlivňování chování a přesvědčení.

Pohled sociologie na rodinu. Rodinný život v dějinách a proměny rodiny v současném světě.

Masmédia.

Náboženství – Křesťanství, Islám, náboženství Indie a Dálného východu; Sociologické teorie náboženství – Typy náboženských organizací; Význam náboženství v moderním světě.

Moc a autorita. Moc; rozdíl mezi autoritou a mocí. Moderní dělení

Antropologie APD100009 (APD30092)

Předmět je určen pro studenty bakalářského studia

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s předmětem, metodami a systematikou anglosaské sociální a kulturní antropologie. Zvláštní pozornost je věnována genealogii antropologického myšlení, vymezení základních pojmů, kategorií a tematických okruhů kulturní antropologie. Při prezentaci antropologického přístupu ke studiu člověka, společnosti a kultury je

akcentováno široké pojetí kultury jako systému nadbiologicky vytvořených adaptačních mechanismů (artefaktů, kulturních regulativů a idejí), jejichž prostřednictvím se členové určité společnosti adaptovali k vnějšímu prostředí. Jádro kurzu tvoří přednášky věnované psychologické antropologii, která zásadním způsobem ovlivnila vývoj moderní pedagogiky a

psychologie

Osnova předmětu:

1. Ideové zdroje současné sociokuloturní antropologie

2.  Předmět a systematika antropologie

3. Psychologická antropologie

4. Kultura jako základní atribut člověka (generická kultura)

5. Kultury, subkultury a kontrakultury

6. Jazyk, myšlení a kultura

7.  Příroda a kultura

8.  Osobnost a kultura

9.  Společnost a kultura

10. Masová média a kultura

11. Teorie kulturní změny

12. Dějiny a kultura

13. Mediátory vlivu kultury na člověka

Informační systémy  APD100010 (APD300007)

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace a dovednosti v následujících tematických blocích:

1) Informace a společnost:  4 informační revoluce v průběhu vývoje lidstva (vznik řeči, vznik písma, knihtisk, počítače),globální společnost. Podstata Internetu. Příklad databáze ERIC. Kvalitativně nové internetovské vztahy člověk – počítač a člověk – člověk.

2) Informace a subjekt: Kognitivní styly. Osobnostní přístupy ke zpracování informací (divergence versus konvergence, simplicita-komplexita, adaptivita-inovativnost atd.). Komunikace zprávy (Shannon, Umberto Eco) komunikačním kanálem (vysílající subjekt, zakódování, dekódování, přijetí subjektem). Komunikace přes text: vlastnosti autora (např. autorita, prestiž, postavení), textu (koheznost, nasycenost odbornými výrazy, escape ..), příjemce (ovlivnitelnost, vzdělání, způsob asociování …) ovlivňující vnímání a pochopení textu. Teorie učení z textu.

3) Informace a pojem: Definice informace. Pragmatická řada údaj – informace – poznatek (znalost).Tvorba pojmu (na př. klasický asocianizmus, gestaltteorie, tvorba

pojmu při učení). Současné pojetí jednotky kognitivní reprezentace.

Reprezentace pomocí selekčních výrazů v pořádání a vyhledávání informací. Hierarchické a předmětové selekční jazyky,

příklady použití na Internetu.

Osnova předmětu:

Lekce 1

Služby knihoven pro studenty pro studenty pedagogiky

Úvod do studia předmětu, organizace lekcí, požadavky na udělení zápočtu,  knihovnicko-informační služby českých knihoven.

Závěrečné cvičení –  hledání na internetové stránce Národní pedagogické knihovny

Lekce 2

Vyhledávání a získávání informačních pramenů – monografie a časopisy

Akvizice na objednávku

Rešeršní strategie

Katalog Univerzity Karlovy, Katalog Národní knihovny, Souborný katalog ČR, Články v českých časopisech

Úvodní cvičení: vyhledávání katalogu na stránce Národní pedagogické knihovny

Závěrečné cvičení:  vyhledání informačních zdrojů podle zadaných kritérií v uvedených databázích

Lekce 3

Vyhledávání a získávání informačních pramenů – články v zahraničních časopisech

Databáze ERIC http://www.eric.ed.gov/,  meziknihovní národní a mezinárodní služby,  elektronická dodávka dokumentů.

Úvodní cvičení: vyhledání dostupnosti knihy a čísla časopisu, procvičení rešeršní strategie

Závěrečné cvičení: vyhledání článků podle zadaných kritérií v databázi ERIC

Lekce  4

Citování

Zdůvodnění správného citování, standardy pro citování v textu i v seznamech literatury , ISO 690, internetové pomůcky pro citování.

Úvodní cvičení: vyhledávání  v databázi ERIC

Závěrečné cvičení: používání portálu http://www.citace.com, práce sdokumentem v ruce

Lekce 5

Knihovny ve škole

Účel a poslání knihovny na ZŠ, SŠ a VŠ. Centrum pro školní knihovny.

Úvodní cvičení : citování zákonů a vyhlášek

Závěrečné cvičení: vyhledání informačního zdroje a citace internetové stránky a úprava podle ISO 690, práce s dokumentem v ruce i virtuálním dokumentem

Lekce 6

Internetové vyhledávače

Základní rešeršní strategie pro uživatele internetu

Časopisecké a zahraniční informační zdroje pro studenty pedagogiky

Úvodní cvičení: Přepis bibliografického záznamu podle normy ISO 690-2

Cvičení: citování pokračujícího a integrujícího díla

Lekce 7

Prezentace v MS Power Point I

Cíl lekce: vybavit studenty úvodními informacemi pro zvládnutí seminární práce

(seznámení s programem, základní ovládání, vkládání obrázků a obrazovek apod.)

Cvičení:vytvoření cca 4 různorodých snímků v MS Power Point

Lekce 8

Prezentace v MS Power Point II

Cvičení: vložení obrazovky do snímku, animace

Lekce 9

Sestavování tématických bibliografií, rešeršní příprava odborné práce

Rešeršní strategie pro vědecké informační zdroje, citační etika, plagiátorství, problémy zpřístupnění děl

Úvodní cvičení:  vyhledávání v české databázi Pedagogická bibliografická databáze (PBD)

Závěrečné cvičení:  vyhledávání v databázi ERIC + přepis záznamu z databáze podle standardu  ISO 690, citace power pointové prezentace a ústního sdělení

Lekce 9

Praktická opakování  dle požadavků studentů

Citace, rešerše, bibliografické soupisy.

Lekce 10

Knihovna z druhé strany – exkurze do Státní technické knihovny

Seznámení studentů s provozem velké ústřední odborné knihovny, včetně digitalizačního pracoviště a národního střediska ISSN

Základy práva APD100012 (APD30103)

Cíl předmětu:

Cílem studijního předmětu je zvýšit právní vědomí studentů a poskytnout jim základní orientaci v právních vztazích především ve školském, občanském, rodinném, obchodním a trestním právu. Student bude schopen orientovat se v právním řádu ČR i v jednotlivých právních odvětvích, získá základní poznatky v oblasti právních předpisů, které se vztahují k řešení problematiky výchovy a vzdělávání. Student se naučí pracovat s konkrétními právními předpisy a interpretovat konkrétní situace z hlediska právní normy. V průběhu krátké odborné stáže bude mít možnost sledovat aplikaci právních předpisů v současné praxi škol a školských zařízení.

Osnova předmětu:

Základy teorie práva

 • základní terminologie – právní norma, právní předpis, právní systém, právní řád, odvětví práva, hierarchie právních předpisů podle právní síly, platnost a účinnost právních předpisů, výklad právních předpisů
 • právní kultury, historické základy kontinentálního práva

Školské právní předpisy

 • školský zákon
 • zákon o pedagogických pracovnících
 • základní prováděcí předpisy k uvedeným zákonům (nařízení vlády, vyhlášky)
 • aplikace školských předpisu ve školské praxi, při řízení ve školství (ve spolupráci s vybranými základními a středními školami)

Základy pracovního práva

 • zákoník práce

Informatorium z ostatních právních odvětví

 • občanské právo
 • rodinné právo
 • trestní právo
 • obchodní právo atd.

Obecná pedagogika  APD100011 (APD100002)

Předmět je určen pro studenty bakalářského studia a seznamuje je se základními obecnými kategoriemi pedagogiky, s přehledem pedagogických věd, je úvodním předmětem pro oborový modul a pro submodul teoretického základu.

Cíl předmětu:

Cílem výuky předmětu je poskytnout základní orientaci v oboru pedagogika, osvojit si základní pedagogickou terminologii, přiblížit smysl oboru v souvislostech teoretické a empirické práce, v kontextu společenských věd, seznámit se se základy pedagogického myšlení.

Osnova předmětu:

Pedagogika v systému věd o člověku.

Struktura pedagogických disciplín.

Vztah pedagogické teorie a výchovně vzdělávací praxe.

Základní pedagogické kategorie – výchova, vzdělávání, vyučování. Jejich vzájemný vztah, různost interpretací. Sebevýchova, sebevzdělání. Výchova jako celoživotní proces. Vztah výchovy a sebevýchovy.

Vývoj člověka a výchova. Biologické aspekty výchovy, vliv dědičnosti.

Výchova a společnost. Vliv prostředí na formování osobnosti. Formování, socializace, výchova, manipulace.

Systémové pojetí výchovně vzdělávacího procesu. Cíl, prostředky, výsledky, podmínky, činitelé, vzájemné vztahy a determinace těchto prvků.

Principy fungování systému. Institucionalizace výchovy.

Význam a funkce školy.

Mimoškolní výchovné instituce.

Vychovatel a vychovávaný jako základní činitelé výchovy. Jejich vzájemné vztahy.

Autorita ve výchově. Výchovné styly.

Vztah cílů a výsledků výchovy.

Efektivita výchovně vzdělávacího procesu.

Výchova jako adaptace a anticipace.

Aktuální pedagogické problémy. Tradice a modernizace ve výchově.

Možnosti a meze výchovy.

Pedagogická prognostika.

Dějiny pedagogiky APD100001

Předmět je určen pro studenty bakalářského studia.

Cíl předmětu:

Cílem studijního předmětu je seznámit posluchače s vývojem pedagogického myšlení a vzdělávacích, zejména školských institucí a školské politiky v jednotlivých kulturních epochách, naučit je hodnotit historickopedagogické jevy, seznámit je s metodami vědecké práce v dějinách pedagogiky a naučit se je používat.

Osnova předmětu:

Výchova v období antiky.

 • Výchova v období středověku.
 • Výchova v období osvícenství.
 • Výchova v období 19. a 20. století.
 • Vývoj pedagogického myšlení a vývoj pedagogiky jako vědního oboru.
 • Vývoj institucionalizace výchovy a vzdělání.
 •  Vývoj vztahů církve a státu v otázkách výchovy a vzdělání.
 • Proces demokratizace vzdělání.
 • Dítě a žák ve vývoji pedagogické teorie a praxe.
 • Proces konstituování učitelské profese a vývoj učitelského vzdělání.
 • Pedagogické myšlení Komenského.
 • Pedagogika J. F. Herbarta a herbartismus.
 • Reformní pedagogika.
 • Pedagogika a školství v českých zemích.

Teorie výchovy APD100005

Předmět je určen pro studenty bakalářského studia.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je Seznámit studenty s moderním pojetím výchovy.

Osnova předmětu:

Osobnost a její výchova.

Různé koncepce osobnosti a její výchovy.

Proces utváření osobnosti. Důsledky pro výchovu.

Sociologické a psychologické aspekty výchovy. Prožitková, citová a kognitivní stránka výchovného procesu. Pedagogická interakce. Bipolární a substancionální model pedagogické interakce.

Roviny pedagogického působení.

Preferenční postoje učitele k žákům.

Kauzální atribuce a autoatribuce. Socializace a individualizace.

Vliv sociální skupiny na utváření osobnosti jejích členů.

Hledání optimálního modelu pedagogicky účinného působení na rozvoj osobnosti prostřednictvím sociální skupiny. IRIO skupiny (integrované, respektující individualitu osobnosti) jako nový model výchovné skupiny.

Sebereflexe, sebepoznání, sebehodnocení a sebevýchova.

Rozhodovací proces jako prostředek výchovy ke svobodě a zodpovědnosti.

Sociologie výchovy APD100013 (APD300009) APE510022

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s tématy sociologie, které souvisejí s výchovou a vzděláváním, vést je k dovednosti aplikovat sociologické poznatky na výchovně vzdělávací realitu a na problematiku socializace dětí a mládeže v podmínkách soudobé společnosti, rodiny a školy.

Osnova předmětu:

 • Teorie socializace: Charles Cooley, Georg Herbert Mead, Sigmund Freud, J. Piaget, L. Kohlberg; činitelé socializace, resocializace.
 • Pozice, prestiž, role, symboly statusu.
 • Sociální struktury a skupiny. Konflikty rolí.
 • Instituce a organizace. Organizace v tradiční společnosti a organizace v moderní (byrokratické) společnosti.
 • Deviantní chování. Co jsou deviace. Funkce deviací. Sociální kontrola a paradoxní důsledky sociální kontroly. Fyziognomická teorie deviací, moderní sociobiologické teorie, psychologické teorie deviací, sociálně ekologická škola, teorie kulturního přenosu, teorie strukturálního napětí, teorie sociální kontroly, teorie nálepkování, teorie sociálního konfliktu, interpretativní sociologie. Kriminalita bílých límečků. Kriminalita bez obětí a klasifikace kriminálních aktivit.
 • Sociologie učitelské profese, otázky profesionalizace učitelů ve světovém kontextu, sociologie školy, sociologické aspekty kurikula.
 • Socializace dětí a mládeže, protestní a alternativní hnutí mládeže.
 • Sociologie volného času, sociálně patologické jevy u dětí a mládeže.
 • Rodina a výchova.
 • Sociální stratifikace a výchova, sociální mobilita a výchova.
 • Stát – politika – výchova, sociální změny a výchova.

Pedagogická psychologie APD100014 (APD300013)

Cíl předmětu:

Vytvořit základ pro porozumění pedagogicko psychologické problematiky s ohledem na současné směry v pedagogické psychologii.

Obsah předmětu:

Předmět pedagogické psychologie je koncipován do dvou částí – do části teoretické a aplikační.

V teoretické části jsou presentována základní témata pedagogické psychologie – pojetí osobnosti žáka, procesy učení a poznání, motivace a sociálně psychologické aspekty interakce učitel – žák. V souladu s  koncepcí pedagogické psychologie vypracované Z. Helusem je v těchto tématech akcentován zřetel rozvoje osobnosti žáka a odhalování možných rozvojetvorných činitelů na jedné straně, na straně druhé odkrývání těch sociálně psychických dispozic, resp. rozvoj potlačujících činitelů, které blokují plnohodnotný rozvoj žákovy osobnosti a konstituují se jako závažné příčiny školní neúspěšnosti. Tato část je pojata především přednáškovou formou.

Základ druhé, aplikační praktické části tvoří pedagogicko psychologická diagnostika, která je zde pojata jako široce založený přístup k pochopení, odkrývání a následného řešení aktuálních výchovně vzdělávacích problémů včetně jejich nápravných postupů (studenti jsou seznamováni nejen se základními metodami pedagogicko psychologické diagnostiky, ale i s jejími méně tradičními přístupy včetně některých nápravných postupů např. stimulace poznávacích postupů, tvorba rozvojetvorných programů – verbálních, metakognitivních a pod.).

V průběhu výuky jsou studenti rovněž vedeni k přípravě zápočtové seminární práce, ve které se učí zacházet s odbornou literaturou, pojímat zvolený výchovně vzdělávací problém z hledisek, jejichž náležité uvědomování je vede za hranice běžného standardního chápání sledovaného jevu. Tato část kursu je vedena zejména seminární formou.

Vývojová psychologie APD100015 (APD300011)

Cílem přednášek je poskytnout studentům základní orientaci v oboru vývojová psychologie.  Přednáška je zaměřena na charakteristiku jednotlivých stadií psychického, sociálního a zčásti i fyzického vývoje. Sleduje vývojově podstatné sociální vztahy. Mapuje jednotlivé vývojové fáze s ohledem na výchovné a vzdělávací souvislosti.

Osnova předmětu:

 • Vývojová psychologie v systému věd.
 • Determinanty duševního vývoje.
 •  Periodizace duševního vývoje.
 • Teorie psychického vývoje.
 • Charakteristika jednotlivých vývojových fází života.
 • Evoluční změny v psychice jedince spojené s rozvojem schopností, dovedností, znalostí i   vlastností osobnosti v období dětství a dospívání (prenatální období, novorozenec, kojenec, batole, předškolní věk, školní věk, puberta, adolescence).
 • Fungování psychiky v období relativní stálosti u dospělého jedince (mladá, střední a pozdní dospělost).
 • Involuční změny provázející stárnutí.

Sociální psychologie APD100016 (APD100004) APE510024

Cílem výuky předmětu sociální psychologie: pochopení sociálního rozměru člověka ze zorného úhlu sociální psychologie. Student/ka se mají naučit rozumět lidskému jednání v každodenním životě a v institucích (včetně školských organizací), do jisté míry předvídat chování lidí podle sociálního kontextu, v němž se nacházejí. Studující by měli být schopni volit preventivní strategii a taktiku svého chování a naučit se profesionálně zvládat emoce jak své vlastní, tak ve svém okolí a odvracet zbytečné konflikty mezi lidmi.

Osnova předmětu:

Předmět sociální psychologie, její význam pro studující pedagogiky, prehistorie a založení hraniční vědy: sociální psychologie. Půvab nudných definic vědního oboru. Porozumění sociálnímu jednání. Sociální percepce a interpersonální percepce. Implicitní teorie osobnosti. Osobnostní konstrukty, stereotypizace. Kauzální atribuce, základní atribuční omyl, pravidlo antropocentrismu. Snaha o vylepšení výrazu, teorie vlastní zdatnosti. Jak jedinec interpretuje, analyzuje a jak si pamatuje informace o sociálním světě. Heuristika a chybné rozhodování, oceňování a opomíjení informací, rozechvělé chování, iluzorní korelace, osobní schéma, nadsazenost self, efekt živosti. Postoje: význam postojů v každodenním životě. Povaha a měření postojů, vytváření postojů; změny postojů. Centrální a periferní postoje; rasové postoje; sociální kategorizace. Stereotypy a kvazikategorizace. Teorie komunikace. Verbální a nonverbální komunikace. Patologické formy komunikace (podceněná kapitola sociální psychologie). Transakční analýza, životní dráhy. Skupiny, organizace a jedinec. Skupiny a organizace. Vůdcovství a skupinové změny. Účinně jednající skupiny. Jedinec ve skupině. Sociální vlivy. Konformita, snahy o harmonizaci. Informace o sociálním vlivu. Normativní sociální vliv, prioritní závazky. Prosociální chování. Sociopatie. Teorie konfliktů a spolupráce (agrese, předsudky, skupinové chování, altruismus). Transfer vzrušení, odolávání agresi. Sociální jednání.Typy vzorců sociálního jednání. Sociální distance. Sociálně patologické jevy se zaměřením na děti a mládež. Aplikace sociální psychologie Autoritářství. Chronická sebedestrukce. Teorie human-relations. Sociální trénink. Sociálně psychologické myšlení v pedagogické praxi. Sociálně psychologické teorie a kultura.

Obecná didaktika APD10017 (APD30098)

Cílem předmětu je porozumět systému didaktiky jako vědy, jejím jednotlivým kategoriím a vztahům mezi nimi a specifickým didaktickým jevům. Předmět směřuje i k vytváření základních didaktických dovedností vztahujících se k plánování, realizaci a hodnocení vyučování.

Osnova předmětu:

 • Didaktika, její předmět a pojetí.
 • Funkce didaktiky, vrstvy didaktické teorie.
 • Teoretická východiska didaktiky.
 • Vyučování jako kategorie historická a společenská.
 • Základní kategorie vyučování a jejich vztahy.
 • Vyučování a rozvoj osobnosti.
 • Základní modely vyučování.
 • Cíl ve vyučování, obsah vzdělání.
 • Diferenciace a individualizace ve vyučování.
 • Didaktická komunikace, uspořádání sociálních vztahů ve vyučování.
 • Reproduktivní a produktivní metody a organizační formy vyučování.
 • Hodnocení a klasifikace ve vyučování.
 • Specifika didaktických výzkumů.

Průběžná pedagogická praxe APD100018 (APD300023)

Cílem praxe je přispět k motivaci studentů ke studiu pedagogiky a doplnit jejich konkrétní představy o úloze pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu.

Osnova předmětu:

Obsahem předmětu jsou hospitace ve výchovně vzdělávacích zařízeních (MŠ, ZŠ, SOŠ, SOU, G, Konzervatoř, speciální školy, střediska volného času), besedy s jejich pracovníky, pedagogické rozbory.

Smluvní zajištění praxe:

Praxe je zajišťována na základě dohod uzavíraných mezi FF UK a příslušnou výchovně vzdělávací institucí.

Praxe typu stáže APD100019 (APD30099)

Cílem je získat praktické zkušenosti z přímého kontaktu s klienty a postupně uplatňovat osvojené teoretické poznatky v praxi

Osnova předmětu:

Obsahem praxe je přímá výchovně vzdělávací, aistentská, sociálně pedagogická, poradenská práce s dětmi, mládeží i dospělými v příslušných intitucích vládního i nevládního sektoru, jako jsou například školy se speciálními vzdělávacími programy, komunitní školy, instituce sociálně prácní ochrany, instituce ústavní a ochranné výchovy, náhradní rodinné péče, dětské a mládežnické organizace, domy dětí a mládeže, nadace, linky důvěry, sportovní oddíly, kulturní zařízení, základní, střední a vyšší odborné školy.

Výběr institucí:

Instituce jsou vybírány s ohledem na obsah výuky jednotlivých předmětů, na témata seminárních a bakalářských prací studentů, na jejich výzkumné projekty a odborný zájem.

Zajištění praxe:

Praxe je zajišťována na základě dohod uzavíraných mezi FF UK a příslušnou výchovně vzdělávací institucí či na základě dohody mezi studentem a organizací.

Asistentská praxe APD100020 (APD10003)

Praxe má přispět k formování osobnosti budoucího pedagogického pracovníka tím, že studenti přímo a v delším časovém úseku poznávají konkrétní pedagogické jevy v různých institucích výchovného zaměření. Praxe je založena na tutorském principu a na průběžné supervizi, vede k postupnému vytváření základních pedagogických dovedností studentů a k

rozvíjení jejich schopnosti aplikovat teoretické poznatky ve vlastní praxi.

Osnova předmětu:

Těžiště praxe tvoří praktická činnost studenta ve vybraném pedagogickém zařízení pod vedením tutora a teoretická reflexe a supervize této činnosti v rámci seminářů na fakultě.

Výběr institucí:

Instituce jsou vybírány s ohledem na obsah výuky jednotlivých předmětů, na témata seminárních a bakalářských prací studentů, na jejich výzkumné projekty a odborný zájem.

Zajištění praxe:

Praxe je zajišťována na základě dohod uzavíraných mezi FF UK a příslušnou výchovně vzdělávací institucí či na základě dohody mezi studentem a organizací.

Speciální pedagogika APD100021 (APD300020)

Charakteristika předmětu

Seminář nabízí přehled o základních okruzích problémů speciální pedagogiky, se kterými se mohou studenti pedagogiky setkat ve své praxi. Seznamuje se specifiky edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na komplexní, interdisciplinární přístup. Pozornost je soustředěna na příčiny vzniku a rozvoje konkrétních poruch či znevýhodnění, na psychologickou problematiku související s jednotlivými postiženími nebo onemocněními, rovněž na možnosti rozvoje a organizace výchovy a vzdělávání dětí a dospívajících se speciálními vzdělávacími potřebami a na podporu dospělých, ev. seniorů se zdravotním postižením. Východiskem je nový, moderní pohled na osoby s handicapem, důraz je kladen na jejich vývojové možnosti, nikoliv nedostatky, na pochopení smyslu a významu jejich integrace do společnosti.

Multikulturní výchova APD100022 (APD300029)

Cílem předmětu je objasnit problematiku interkulturního a multikulturního soužití v konkrétních sociokulturních systémech. Získat kompetence tvořit projekty pro praktické využití vzhledem ke studovanému oboru.

Osnova předmětu:

Teoretická východiska, jejich vývoj a současné trendy v celosvětovém kontextu, v evropském prostoru a u nás, zvláštní pozornost je věnována bilaterálním vztahům.

Právní a institucionální garance multikulturní výchovy.

Problematika menšin, jejich postavení v majoritní společnosti, možnosti integrace a podpory vlastní  identity.

Aktuální otázky vzdělávání minorit v ČR – možnosti vzdělávání Romů a dalších odlišně mluvících minorit. Otázky bilingvního vzdělávání a výchovy

Současná religiozita .Základní otázky náboženských odlišností. Židovská kultura a vzdělávání. Islám. Nová duchovní a náboženská společenství.

Problematika výchovy a vzdělávání imigrantů, uprchlíků a dalších cizinců.

Interkulturní a multikulturní výchova v běžných školách.

Teoretická východiska a praktická realizace výchovy tolerance, proti xenofobii, rasismu, antisemitismu, náboženské intoleranci.

Analýza českých učebních osnov a učebnic. Projekty, jejich tvorba a hodnocení.

Základy sociální pedagogiky APD100023 (APD30100)

Cílem studijního předmětu je seznámit studenty s problematikou sociální pedagogiky v širších souvislostech, prezentovat současné přístupy k sociální pedagogice, metodologický a pojmový aparát. Naučit studenty interpretovat sociálně pedagogické otázky v podmínkách měnící se životní situace současné mládeže.

Osnova předmětu:

 • Sociální pedagogika jako pomáhající obor, její vývoj a vztah k ostatním disciplinám.
 • Metodologická východiska sociální pedagogiky.
 • Pojetí sociálně pedagogické pomoci.
 • Paradigmata pomáhání v pomáhajících profesích.
 • Pomáhající profese a instituce v ČR.
 • Sociální pedagog ve škole.
 • Komunitní škola.
 • Socializace, enkulturace, akulturace v podmínkách multikulturního globalizovaného světa.
 • Sociálně právní ochrana dětí a mládeže.
 • Ústavní a ochranná výchova.
 • Soudnictví nad dětmi a mládeží.

Základy pedagogického poradenství  APD100024 (APD30101)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem a teoretickými východisky různých poradenských přístupů. Zvýšit odbornou připravenost studentů pro oblast pedagogických intervencí směrem k žákům s určitými specifickými potřebami, pro porozumění a pomoc při řešení běžných problémů žáků a jejich rodičů, ale i pro vytváření a rozvíjení osobního stylu

práce (pro lepší sebedefinování v profesi).

Osnova předmětu:

Obsah vychází jednak z filosofie poradenského systému na školách a jednak je tvořen základními poznatky z pedagogicko-psychologické diagnostiky a poradenství tak, jak se s nimi pedagogičtí pracovníci na školách běžně setkávají při své práci. Osnovu tvoří následující tematika:

 • Poradenský proces a poradenské systémy, poradenství v oblasti školství.
 • Poradenské přístupy a strategie v poradenství, zásady poradenské práce.
 • Osobnost a etické aspekty práce poradenského pracovníka.
 • Poradenství v jednotlivých fázích života dítěte.
 • Diagnostický aspekt v práci učitele.
 • Analýza sociálních vztahů ve třídě.
 • Profesionální orientace a výchova k volbě povolání.
 • Problematika leváctví.
 • Školní zralost a poruchy adaptace na školu.
 • Práce s nadanými žáky.

Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje APD100025 (APD30102)

Poskytnout studentům přehled o problematice osobnostně orientované školní výchovy a školního vzdělání v ČR, poskytnout systematickou a přehlednou didaktickou strukturu  osobnostní a sociální výchovy, ukázat přehled v ČR dostupných pedagogických systémů orientovaných na problematiku osobnostně sociálního rozvoje klientů škol i dalšího vzdělávání.

Osnova předmětu:

Výskyt osobnostní a sociální výchovy v dokumentech a praxi české školy; osobnostní a sociální výchova jako průřezové téma RVP ZV a RVP G; teoretické konstrukty vztažné k osobnostní a sociální výchově (odborné i folkové), etodidaktika, cíle, témata a metody osobnostní a sociální výchovy; efektivita osobnostní a sociální výchovy; strukturované pedagogické systémy zabývající se osobnostně sociálním rozvojem (dramatická výchova, sociální výcvik, globální výchova, zážitková pedagogika a další).

Literatura a požadavky viz

http://pedagogika.ff.cuni.cz/node/15?q=node/15#JV

(na konci osobního profilu vyučujícího).

Pedagogika volného času APD100026 (APD30094)

Cílem studijního předmětu je problémově nahlédnout fenomén volného času, a to především z aspektu pedagogického a poskytnout studentům znalosti o kategorii volného času a o významu volného času pro společnost a pro život člověka.

Student se seznámí se současným stavem volného času a volnočasových aktivit  v mezigeneračním srovnání a s  vývojem za posledních dvacet let. Seznámí se s komparací volného času v jednotlivých životních fází od dětského věku do věku seniorského. V předmětu je analyzována digitalizace životního pole a životního způsobu a přechod do informační společnosti a digitálního věku a specifikován význam těchto změn pro volný čas člověka a společnosti.  Na podkladě poznání reálného stavu volného času bude pojednáno o výchovných  institucích volného času, o specifice pedagogického působení ve volném čase a o jednotlivých základních formách pedagogického působení ve volném čase. Předmět nastoluje otázku kultivace jedince činnostmi ve volném čase a výchovy člověka pro volný čas. Pozornost zaměřuje také na princip přímého zážitku ve volném čase s oporou ve využití dramatické a literární výchovy. V popředí zájmu je animace jako činnostní koncepce, kvalifikace animátora a problémy jeho profesionalizace v souladu s uplatňováním principu animační didaktiky.

Osnova předmětu:

 • Pojem pedagogika volného času, jeho vymezení.
 •  Volný čas, sociologická, psychologická a pedagogická kategorie.
 •  Vývoj obsahu a rozsahu volného času. o Aktivity ve volném času .
 •  Strukturace volného času a aktivit ve volném čase.
 •  Volný čas v životních fázích.
 •  Funkce a cíle volného času a aktivit ve volném čase.
 •  Životní způsob a volný čas.
 •  Média, komunikace  a volný čas. o Digitalizace životního způsobu.
 •  Volný čas:

– individuální, párové, kolektivní aktivity

– spontánní, organizované aktivity

– neformální, formální,

– aktivity v přirozeném prostoru, aktivity s medii a v kyberprostoru,

 •  Volný čas a sociální zrání.
 •  Výchova mimo vyučování.
 •  Osobnost pedagoga volného času.
 •  Výchovné instituce ve volném čase.
 •  Moderní přístupy v pedagogice volného času (animace, prožitková pedagogika, streetwork, peer programy).

Správa a řízení školství APD100027 (APD30097)

Přednáška je zaměřena na získání základních teoretických znalostí o školské legislativě a managementu v oblasti výchovně vzdělávacích zařízení. Na jejich základě a na základě praktických  zkušeností si začnou studenti osvojovat a rozvíjet soubor kompetencí potřebných v oblasti řízení a správy školy.

Osnova předmětu:

Základní pojmy školského managementu.

Vzdělávací politika.

Uplatňování základních právních norem v řízení školy.

Úrovně řízení ve školství.

Vnitřní systém řízení školy.

Soustava základních, středních a vyšších odborných škol.

Vysoké školy.

Rodinná výchova a náhradní rodinná výchova  APD100028 (APD300081) APE510026 AUPV10009 APDV10007

Cílem přednášky je získání hlubšího náhledu na problematiku rodiny a rodinných vztahů. Posluchači se seznamují s nejnovějšími přístupy při práci s rodinou, vztahovou sítí i vývojem rodiny jako instituce. Druhá část předmětu se soustřeďuje na oblast náhradní rodinné a náhradní výchovné péče. Pozornost je upřena na základní terminologii, legislativu, výchovné otázky a aktuální trendy ve vývoji profesionální péče o dítě.

Osnovu tvoří následující tematika:

–           historie rodiny,

–           rodinné tradice, mýty, tabu a scénáře,

–           poradenské směry zaměřující se na práci s rodinou,

–           vztahový kontext,

–           manželská krize,

–           rozvod a porozvodová adaptace,

–           nové trendy ve vývoji rodiny, klinické rodiny,

–           psychologické a sociální aspekty náhradní výchovné péče,

–           náhradní rodinná péče, profesionální péče o dítě.

Asertivita v rodině a ve škole APD100030 APEV10030

Cíl předmětu:

Předmět učí přímému, otevřenému a partnerskému jednání v sociálních kontaktech, se zaměřením na prostředí rodiny a školy. Napomáhá překonávat problémy uvnitř sociální skupiny, rozvíjí spolupracující atmosféru v prostředí školní třídy.

Osnova předmětu:

asertivita jako součást komplexu sociálních dovedností

svoboda a odpovědnost

svoboda s pravidly- sebeovládání

asertivita v pedagogických podmínkách

dynamika vztahu dospělý-dítě- pravidla metody asertivní kázně

vzájemný respekt a úcta v partnerském vztahu

obsahová struktura modelu asertivních dovedností

elementární asertivní dovednosti

prosazení (odmítnutí) požadavku

postupy vyrovnávání se s kritikou

kurz asertivity ve škole

Úvod > Studium > Anotace kurzů > Bakalářské studium – Pedagogika