Projekt „Učitel v diverzifikované třídě“ – Evropské strukturální

Učitel v diverzifikované třídě

Projekt se zaměřuje na podporu pedagogů v oblasti multikulturní výchovy a interkulturního vzdělávání a na práci s žáky v kulturně, etnicky, jazykově a sociálně diverzifikované třídě. Nabízí ucelený systém profesního rozvoje v oblasti metod multikulturní výchovy, rozvoje sociálních a občanských kompetencí nezbytných pro život v multikulturní společnosti prostřednictvím průřezových témat a rozvoje osobnostních kompetencí pedagogů.

Pedagogům základních škol, středních škol a gymnázií nabízíme účast na následujících vzdělávacích programech:  (Pro bližší informace klikněte na název vzdělávacího programu.)

Absolventi vzdělávacích programů získají podrobný vhled do průřezového tématu multikulturní výchovy a do specifik práce pedagoga v diverzifikované třídě. Uvědomí si pozitivní potenciál diverzity ve třídě, a porozumí interdisciplinární povaze vzdělávání a vazbám mezi jednotlivými průřezovými tématy a doplňujícími vzdělávacími obory. Budou schopni využít metody a techniky pro rozvoj sociálních, občanských a multikulturních kompetencí žáků.

Vzdělávací program bude realizován v rozsahu 40 výukových hodin. Absolventi vzdělávacího programu získají metodiky k realizaci průřezového tématu multikulturní výchovy k rozvíjení multikulturních kompetencí žáků prostřednictvím ostatních průřezových témat a k rozvoji osobnostních a profesních kompetencí. Dále získají zdarma publikaci Metody a postupy poznávání žáka (Mertin, Krejčová, 2016).

Účastníci vzdělávacích programů budou moci individuálně čerpat mentorské služby v celkovém rozsahu 40 hodin. Mentorské služby spočívají v realizaci hospitačních náslechů prostřednictvím pořízení videonahrávky a její následné analýzy a vyhodnocení v rámci po-hospitačního rozhovoru, kdy bude účastníku poskytnuta zpětná vazba a doporučení pro plánování a realizaci výuky v oblasti multikulturní výchovy a průřezových témat. Následovat budou mentorské pohovory a konzultace (osobní, telefonickou i prostřednictvím e-mailu), z nichž budou vypracovány průběžné zprávy
a doporučení.

Jak bude probíhat realizace vzdělávacích programů?

Vzdělávací programy jsou koncipované tak, aby na sebe navazovaly. Cílem projektu je podpořit 90 učitelů z 30 pražských škol, konkrétně 3 učitele z jedné školy.

Všichni přihlášení pedagogové získají společný teoretický i praktický základ zaměřený na realizaci multikulturní výchovy ve školách ve vzdělávacím programu Zvyšování kompetencí pedagogů v oblasti multikulturní výchovy a její využití v práci s dětmi a žáky v diverzifikované třídě.

Každý z absolventů tohoto základního vzdělávacího programu si pak dle svého zájmu a zaměření vybere jeden z modulů nástavbových programů Rozvoj osobnostních, sociálních a občanských kompetencí žáků prostřednictvím průřezových témat a Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí pedagogů pro práci v diverzifikované třídě.

Všichni učitelé z jedné školy tak dohromady získají kompletní poznatky, podklady a metodické materiály ze všech nabízených vzdělávacích programů.

Každý přihlášený pedagog absolvuje zdarma celkem 40 hodin vzdělávání v období od konce září 2018  do května 2019.

Přihlašovací formulář 

Přihlášeným účastníkům budou zaslány konkrétní termíny vzdělávacích programů a místo konání e-mailem.

Přihlašovací formulář najdete na:

Případné dotazy zasílejte na adresu manažera projektu: martin.strouhal@ff.cuni.cz

Projekt byl podpořen v rámci operačního programu Praha Pól růstu.

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000302

Úvod > Nástěnka > Informace od vedení katedry a sekretariátu > Projekt „Učitel v diverzifikované třídě“ – Evropské strukturální